آسیب‌شناسی مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2022.38004.2475

چکیده

خوزستان، علی‌رغم پتانسیل‌های بالایی که برای توسعه دارد، بنا به‌دلایل مختلفی در توسعه منطقه‌ای دارای مشکلات است. این پژوهش به‌دنبال آسیب‌شناسی این مسئله با سنجش نظر نخبگان ابزاری و فکری استان است، تا در نهایت بتواند به چشم‌اندازی از آسیب‌‌های مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان برسد. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به‌ طرح پرسش از 61 نفر از نخبگان ابزاری و فکری استان پرداخته است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که مهم‌ترین آسیب‌های مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که 6 مورد «عدم بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد»، «تقدم و ارجحیت مسائل سیاسی بر سیاست‌های توسعه منطقه‌ای»، «عدم ظرفیت‌سازی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و تولیدی»، «بی‌توجهی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی»، ناهماهنگی بین تقسیمات کشوری و نظام مدیریت منطقه‌ای» و «وابستگی نهادهای منطقه‌ای به منابع دولتیِ برون‌منطقه‌ای»، اصلی‌ترین آسیب‌های مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان است. به بیانی دیگر از بین ابعاد مختلف، عوامل انسانی (نیروی متخصص)، عوامل نهادی، عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و عوامل منطقه‌ای، به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر عدم توسعه منطقه دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Regional Development Management in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Reza Kayednejad 1
  • Hamid Pishgah hadian 2
  • Gholamhoseyn Bolandian 3
  • Dravishpour Hojjatollah 2
1 PhD student, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Khuzestan,despite its high potential for development,has problems in regional development for various reasons.This study seeks the pathology of this issue by assessing the opinion of the instrumental and intellectual elites of the province.To finally be able to reach the perspective of the pathology of regional development management in Khuzestan province.In this research, using a survey method,20questions were asked from 61 instrumental and intellectual elites of the province.The main question of this research is what are the most important harms of regional development management in Khuzestan province? Findings show that 6 cases of "non-employment and use of specialized and efficient forces", "priority of political issues over regional development policies", "lack of capacity building in various social, economic and productive areas", "disregard for conditions "Economic, political, social", "inconsistency between national divisions and regional management system" and "dependence of regional institutions on extra-regional government resources" are the main harms of regional development management in Khuzestan province. In other words, among different dimensions, human factors (expert force), institutional factors, socio-economic factors and regional factors have the greatest impact on the lack of development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Development
  • Khuzestan
  • Regional Development Management
ابیض، فروزان و آهنگری، عبدالمجید (1394). تعیین درجه‌ی توسعه‌یافتگی شهرستان­های استان خوزستان در بخش ارتباطات، دومین کنفرانس بین­المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر، https://civilica.com/doc/385325.
اکبرزاده، امین؛ پهلوانی، مصیب و میرجلیلی، سید حسین (1397). مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد، https://civilica.com/doc/861688.
امان­پور، سعید؛ اسماعیلی، اعظم و جوکار، سجاد (1391). "تعیین درجه‌ی توسعه­یافتگی شهرستان­های استان خوزستان از نظر شاخص آموزشی با استفاده از روش تاکسونومی عددی"، نشریه‌ی آمایش محیط، دوره‌ی 5، شماره‌ی 17.
اوپنهایم، آبراهام نفتلی (1369)، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش­ها، ترجمه‌ی مرضیه کریم‌نیا، مشهد، انتشارات آستان قدس.
ترابی، یوسف (1384). "آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران"، نشریه‌ی دانش سیاسی، 1(2).
ترنر، مارک و هیوم، دیوید (1379). حکومت‌ اداری، مدیریت و توسعه، ترجمه‌ی عباس منوریان.‌ تهران: مراکز آموزش مدیریت دولتی.
تقوایی، مسعود و صبوری، محمد (1391). "تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه‌یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان"، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی،23(2).
حسینی کهنوج؛ سید رضا، حسینی شه­پریان، نبی­الله و نعمتی، مرتضی (1394). "تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تأکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه‌ی موردی: استان خوزستان)"، فصلنامه‌ی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 7(3).
خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
دلاور، علی (1387). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، نشر ویرایش.
دلاوری، رضا (1390). آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه شاخکی نخستین همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی.
رحمانی تیرکلایی، حسین (1399). "چارچوب اصول اخلاقی در آسیب­شناسی مدیریت و برنامه­ریزی توسعه‌ی پایدار مقاصد گردشگری ایران: مطالعه‌ی موردی: استان گیلان"، فصلنامه‌ی جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال دهم، شماره‌ی 3.
رسولی، رضا؛ بایبوردی، اسماعیل و دلیر، مالک (1392). "سیاست­های توسعه‌ی منطقه­ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه‌ی اروپا"، فصلنامه‌ی مطالعات روابط بین­الملل، 6(21).
زیاری، کرامت‌اله و محمدی، علیرضا (1394). "تحلیلی از ویژگی‌های مدیریت توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران طی دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی"، مجلس و راهبرد، سلب بیست و سوم، شماره‌ی 84، زمستان.
شیخی، حجت و شاهیوندی، احمد (1391). تحلیلی بر توسعه‌ی منطقه‌ای و سطح­بندی نظام شهری در منطقه‌ی زاگرس، برنامه­ریزی فضایی، 2(2).
صائبی، محمدحسین (1391). "بررسی تطبیقی توسعه‌ی منطقه‌ای (مورد مطالعه: منطقه‌ی خراسان رضوی)"، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال سوم، شماره‌ی 1، پیاپی 5، بهار و تابستان.
ضرابی، اصغر و موسوی، میرنجف (1388). "بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه‌ی منطقه­ای، (مطالعه موردی: استان یزد)"، مجله‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، اصفهان، شماره‌ی 2.
غفاری‌فرد، محمد (1398). "بررسی روند سیاست‌گذاری توسعه و توازن منطقه‌ای طی برنامه‌های توسعه در ایران و ارائه‌ی راهبردهای اساسی"، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره‌ی 9، شماره‌ی 30، بهار.
مرادی، یعقوب و احمدی، رضا (1395). "بررسی سلسله مراتب توسعه­یافتگی در شهرستان‌های استان خوزستان با تأکید بر نظریه‌ی توسعه‌ی پایدار"، مطالعات مدیریت شهری، 8(27).
معظمی، منصور (1396). نگاهی به ابعاد، الگوها و مدل‌های توسعه‌ی منطقه‌ای، در سایت نشریه‌ی دانش نفت، آدرس http://www.daneshenaft.ir/، تاریخ مطلب 39/10/1396، تاریخ بازدید 29/4/1399.
نظم­فر، حسین و علی­بخشی، آمنه (1395). "نابرابری فضایی درجه‌ی توسعه‌ی شهرستان­های استان خوزستان با تأکید بر توسعه‌ی پایدار"، مجله‌ی آمایش جغرافیایی فضا، 6(22).
وثوقی لنگ، شهروز؛ سرور، رحیم و زیویار، پروانه (1398). "بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه‌ی منطقه‌ای ایران پس از دهه‌ی 60 ﻫ. ش (با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه­بندی استان­ها)"، فصلنامه‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 9(2).
 
Cooke, P. & et. al. (2000). The governance of innovation in Europe. London: Pinter.
Keune, M. (2001). Regions, Regional Institutions and Regional Development, International Labour Office Geneva.
Matsumoto, M. (2008). “Redistribution and regional development under tax competition”, Journal of Urban Economics, 64.
Radova, Z. (2017). Regional development and regional policy, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Svetikas, K. Ž. (2017). Strategic Planning For Regional Development: An Introductory Textbook, Vilnius, Mykolas Romeris University.
Tykkyläinen, M. & et. al (1997). “Theories of regional development and their relevance to the forest sector”, Silva Fennica 31(4