کاربرد تکنیک ردیابی فرآیند در مطالعات هویت ملی: ردیابی فرآیند تاثیرات جهانی‌شدن فرهنگی بر مسئله‌مند شدن هویت ملی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد کروه علوم اجتماعی، دانشکاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22055/qjsd.2021.17293

چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است ضمن معرفی تکنیک ردیابی فرآیند به بررسی تأثیرات جهانی‌شدن فرهنگی بر مسئله‌مند شدن هویت ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 بپردازد. روش پژوهش حاضر «ردیابی فرآیند»، واحد تحلیل «جامعه ایران بعد از انقلاب 57» منطق استنباطی و ابزارهای تحلیلی «منطق استنباط بیزی» و «آزمون‌های تجربی کاه در باد، حلقه، تفنگ دودی و قطعیت مضاعف»، مشاهدات تجربی و مدارک درون موردی «مشاهدات فرآیند علی» و «مدارک الگویی، توالی، ردیابی، گزارشی» منابع اطلاعاتی و ابزارهای جمع‌آوری آنها «اسناد، گزارشات آرشیوی، منابع رسانه‌ای، تحقیقات تاریخی، و مصاحبه» می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بر مبنای رویکرد قیاسی فرآیند تأثیرات جهانی‌شدن فرهنگی بر مسئله‌مند شدن هویت ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 از طریق «مکانیسم علی هویت‌سازی بازاندیشانه در گستره فشردگی جهان» قابل مفهوم‌سازی، عملیاتی کردن و ارزیابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application Of Technique Of Process-Tracing in The National Identity Studies: Process-Tracing Of The Effects Of Cultural Globalization On The National Identity Becoming Problematic

نویسندگان [English]

  • mohammad ali mombeini 1
  • ali rabbani-khorasgani 2
  • Vahid Ghasemi 3
  • Alireza Zahiri 4
1 PhD student in Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Political Science Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The Present Research is Trying To Introduce Bayesian Inference Logic And Technique Of Process-Tracing In A Single Case Research (N=1) To Study The Effects Of Cultural Globalization On The National Identity Becoming Problematic In Iranian Society After The Revolution Of 57 Using The Process Tracing Technique. The Method Of Present Research Is "Process Tracing", Analysis Unit Of "Iranian Society After Revolution 57", Inferential Logic and Analytical Tools " Bayesian Inference Logic" And "Empirical Tests Straw-In-The-Wind, Hoop, Smoking Gun and Doubly Decisive", Empirical Observations And Within-Case Evidence "Causal Process Observations" And "Evidence Pattern, Sequence, Trace, Sequence And Account" Information Sources And Tools For Collecting Them "Documents, Archival Reports, Media Sources, Historical Research, And Interview". The Result Of Research Indicates That Based On The Deductive Approach And Existing Analytical Theories, Process Of The Effects Of Cultural Globalization On The National Identity Becoming Problematic in Iranian Society After The Revolution Of 57 Can Be Conceptualized, Operationalization And Evaluated Of Through "Causal Mechanism Of Rethinking Identification In The Compactness Of The World".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Within-Case Inference
  • Process-Tracing
  • Causal Mechanism
  • Cultural Globalization
  • National Identity Becoming Problematic