بررسی جامعه‌شناختی تأثیر انواع سرمایه بر گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2021.17281

چکیده

در عصر حاضر یکی از موضوعاتی که توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی را به خود معطوف کرده است؛ گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان می‌باشد. اساساً رشد و توسعه گرایش به جرم در بین قشر جوان، فرصت‌های مشروع جوامع را در نیل به اهداف فرهنگی به تهدید مبدل ساخته و این امر به نوبه خود مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به فرسایش می‌کشاند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی تأثیر انواع سرمایه بر گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز می‌باشد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز به تعداد 262313 نفر در سال 1399 می‌باشد که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران 383 نفر، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده و ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز (60/74) و در حد متوسط به پایین می‌باشد. همچنین، یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای وارد شده در مدل یعنی سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مجموع 0/35 درصد واریانس گرایش به ارتکاب جرم را تبیین می‌نمایند. در مقایسه با سایر متغیرهای وارد شده در مدل، متغیر سرمایه فرهنگی با ضریب بتای (0/48-) بیشترین تأثیر را بر مسئله تحقیق داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Impact of Capital Types on the Tendency to Commit Crime (Case Study: Young People Aged 18-29 in Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Hossein Zadeh 1
  • ali boudaghi 2
  • Emel Khamisi 3
1 Professor, Department of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 M. A in Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In the present age, one of the issues that have attracted the attention of thinkers and Social science experts; is tendency to commit crime among young people. Basically, the growth and development of crime inclination among youths threatens the legitimate opportunities of societies to achieve cultural aims, which in turn erodes the components of economic, social and cultural development. Accordingly, the main goal of this research is to do a sociological study of the impact of different types of capital on the tendency to commit crime mong Young People Aged 18-29 in Ahvaz the method used is survey and 262313 people in 2020, of which 383 people were selected as a sample based on Cochrans formula. In the present study, the muliti-stage cluster sampling method is used and the data collection instrument is a questionnaire. The results represents that the inclinatition to commit crime among the youths of ahwaz (60/74) is lower than the average. Also, the findings of the present study represents that there is a significant relationship between the variables of cultural capital, economic capital, social capital and the inclination to commit crime. The results of regression analysis represented that the variables included in the model, namely economic, social and cultural capital, explain 0/35 of the variance of the Tendency to commit a crime. Compared to other variables included in the model, cultural capital with beta coefficient (-0.48) had the greatest impact on the research problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Crime
  • Cultural capital
  • Economic capital
  • social capital