«عدالت» به مثابه علت غایی؛ توصیف بُعد هنجاری برای تحقق گفتمان عدالت در شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی (شهری)، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ،تهران، ایران

2 گرروه مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2021.34983.2289

چکیده

پشتیبانی نظری با هدف تسهیل سیاست‌گذاری‌های شهری در راستای تحقق«گفتمان عدالت» در شهر، موضعی است که در این پژوهش، علی‌رغم گنگ بودن این گفتمان، مورد توجه قرار گرفته‌است. از‌این‌رو برای تحقق این هدف اقدام به شناسایی سطح هنجاری در ارتباط میان مفاهیم تعیین شده در چارچوب مفهومی پژوهش حول گفتمان عدالت می‌کنیم. در این مسیر مفاهیم تشکیل دهنده چهارچوب مفهومی عبارتند از «حکمروایی خوب شهری»، «توسعه پایدار شهری»، «حق به شهر» و «عدالت فضایی». که برای تعیین سطح هنجاری در آن‌ها، نخست معیارهایی را با مطالعه پیشینه استخراج کرده و با تکنیک BWM وزن‌دهی می‌کنیم. سپس با بکارگیری تکنیک‌های‌ انتخاب چند معیاره CODAS به انتخاب سطح هنجاری از میان این مفاهیم دست می‌زنیم. ازاین‌رو روش این پژوهش کّمی بوده و جامعه آماری آن را 15 نفر از اساتید و متخصصان حوزه مطالعات شهری تشکیل می‌دهند. نتایج این پژوهش ضمن برجسته کردن قابلیت تکنیک CODAS برای بکارگیری در مطالعات شهری؛ مفهوم«توسعه پایدار شهری» را به عنوان مفهومی که ضمن توجه به متنوع بودن ابعاد زندگی شهری، عدالت اجتماعی را در فضا جاری می‌کند، در جایگاه هنجاری برای پیگیری گفتمان عدالت در شهر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که این موضوع با دراختیارگذاشتن مجموعه‌ای از اصول و دستورالعمل‌ها، به تسهیل سیاست‌گذاری شهری برای تحقق گفتمان عدالت در شهرها بی‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Justice" as the ultimate cause; To describe the normative dimension of justice discourse in the city

نویسندگان [English]

  • Seyed J. Faraji 1
  • Arash Taqipour Akhtari 2
  • Azin Alipour Tabrizi 3
1 Department of Public and Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Urban Planning, faculty of Architecture and Environmental Design, University of Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Theoretical support with the aim of facilitating urban policy-making in order to realize the "discourse of justice" in the city, is the problem which in this study, despite the vagueness, has been considered. Therefore, in order to achieve this goal, we try to identify the normative dimension around the value of justice in the relationship between the four recurring, widespread and controversial concepts of "good urban governance", "sustainable urban development", "right to the city" and "spatial justice". In this way, after building a conceptual framework based on the secondary data in the relationship between these concepts around the discourse of justice; we attempt to determine the normative dimension by using CODAS multi-criteria selection and BWM weighting techniques. Therefore, the method of this research, despite dealing with data of a qualitative nature, is quantitative. This study also shows the capability of CODAS technique to be used in urban studies and introduces the concept of "sustainable urban development" as a normative dimension of pursuing the discourse of justice in urban spaces. It is expected that by providing a set of principles and guidelines, it will facilitate urban policy-making in order to achieve the discourse of justice in cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice Discourse
  • Sustainable Urban Development
  • Spatial Justice
  • CODAS
  • BWM