بررسی پیامدهای اجتماعی انتقال چمدانی کالا توسط زنان از قشم به تهران(در مسیر ریلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2021.17152

چکیده

تحقیق حاضر سعی نموده تا با روش کیفی تئوری زمینه‌ای، به پرسش "انتقال چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان چه پیامدهای اجتماعی دارد؟ از طریق جمع‌آوری داده‌ها تا به اشباع نظری به وسیله‌ی 50 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده در بین30 نمونه زن انتقال‌دهنده و20 نمونه کارشناس مطلع که به روش غیر تصادفی و هدفمند، از نوع گلوله برفی تعیین شده‌اند، پاسخ دهد. داده‌ها بر مبنای نظریه زمینه‌ای استروس و کوربین، تجزیه و تحلیل شده و درکدگذاری باز، 88 مفهوم، در کدگذاری محوری، 21 مقوله و در کدگذاری انتخابی، مقوله هسته‌ای "توانمندساز/فشارآور" تعیین گردید. پاسخگویان، پدیده انتقال چمدانی را با دو کارکرد متناقض پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی برای زنان انتقال‌دهنده و خانوده‌هایشان، ساکنین قشم، همچنین برای جامعه در کنار پیامد مثبت کاهش آسیب‌های اجتماعی ارزیابی نموده‌اند. در مدل زمینه‌ای نیز مشکلات روحی و خانوادگی، حفظ زندگی آبرومندانه، ارتقا پایگاه اجتماعی، شرایط علی، عدم ترجیح کالای ایرانی، ترجیح کالای خارجی، فلج اجتماعی، شرایط زمینه‌ای، ویژگی‌های مثبت قشم و جذابیت انتقال، شرایط مداخله‌گر در فرآیند انتقال چمدانی شناخته شدند. اعتبار تفاسیر، بازتاب‌پذیری و ارزیابی همسانی در کنار مراحل نه‌گانه تئوری زمینه‌ای، به ویژه نمونه‌گیری نظری، اشباع اطلاعات و دستیابی به کفایت، روایی و پایایی را در این پژوهش به ثبوت رساند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Social Consquences of Transport Commodity by Women from Qeshm to Tehran (Via Railway)

نویسندگان [English]

  • Esmat hosseni 1
  • Sasan Vadiea 2
  • Ehsan Rahmani Khalili 2
1 PhD Student in Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study addresses the question "What are the social ramifications of women's luggage transport from Qeshm to Tehran?”, with qualitative approach and grounded theory methodology, by theoretical data saturation by 50 half-structured interviews conducted among 30 transporter women and 20 experts who have been assigned through non-random, targeted and snowball sampling. The data are analyzed based on Strauss and Corbin’s grounded theory. In open coding, 88 concepts, in axial coding, 21 categories, and in the selective coding, the core category of "empowering / pressuring" were determined. Respondents have assessed baggage transport with two contradictory functions; positive and negative social consequences for women and their families, residents of Qeshm, as well as for the community alongside the positive effect of reducing social harm. In the grounded model, Mental problems, family problems, maintaining a decent life, upgrading social status, causal conditions, Iranian commodity dislike, foreign commodity preference, social paralysis, contextual conditions, Qeshm positive features and transport attraction, were considered as interfering conditions in the luggage transport process. The validity of interpretations, reflectivity, and homology assessment alongside the nine stages of the grounded theory, in particular, theoretical sampling, information saturation, and attainment of adequacy, validity, and reliability, were confirmed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smuggling
  • Runner
  • Luggage Business
  • Positive Social Function
Baumol, William J. & Alan S. Binder (2009). “Economics: Principles and Policy, USA: Holt Rinehart & Winston borderless worldˮ, Progress in Human Geography, Vol. 30, No. 2. 1-19.
Biabani, Gh; Hadianfar, K. (2007). Encyclopedia of Descriptive Criminal Sciences.Tehran: Karagah. (Persian).
Craib, I. (1999). ‎Modern Social Theory: from Parsons to Habermas. (Mokhber, A.). Tehran: Agah. (Persian).
Flick, U. (2006). an Introduction to Qualitative Research. (Jamshidian, A.; et al.). Ghom:Sama Ghalam. (Persian).
Giddens, A. (2008). Sociology. (Sabouri, M.). Tehran:  Ney. (Persian).
Hansen, N. (1978). Border Regions: A Critique of Spatial Theory and an European Case Study; Human Settlement Systems: International Perspectives on Structure Change and Public Policy, Ballinger Publication Co., pp. 246-261 Cambridge, UK.
Kamran, H. (2002). “The Causes of Underdeveloped Free Zones in Iranˮ, Geographical Research, 17, 1-5. (Persian).
Karimipour, Y;  Mohammadi, H. (2004). “Damage to the Influence of Smuggling of Goods from Status to Dreams: Field Research in Hormozgan Provinceˮ, Geographical Research, 73, 211- 241. (Persian).
Khadang, H. (2015). Tejarat Newspaper. News Code: 1408. http://tejaratonline.ir/fa/news. (Persian).
Margaret Niger-Th. (2014). “Women and the Arts of Smugglingˮ, African Studies Review, Vol. 44, No. 2.
Ma’nai, Ma’S. (2004). Investigating factors affecting women's tendency to mediate and smuggle goods and their socio-cultural consequences. Hormozgan Women's Affairs, Bandar Abbas. (Persian).
Mohammadpour, A. (2011). Qualitative research method. Jame’eshenasan.(Persian).
Namakshenas, R. (2004). Survey of fuel and fuel smuggling phenomena in Sistan and Baluchestan province. Ministry of Economic Affairs and Finance. (Persian).
Peet, R, Hartwick, E. (2010). Theories of Development. (Azkia, M.; Rahmanpour, E.).Tehran: Loyeh. (Persian).
Ritzer, G. (2007). Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots. (Solasi, M.), Tehran: Elmi. (Persian).
‎Sen, A. (2004). ‎Development as Freedom. (Nouri, M.).Tehran: Ney. (Persian).
Seif, A. (2006). Trafficking in Iran.Tehran: Parliament Research Center. (Persian).
Seif Allahi, S. (2002). Sociology of Iranian Social Issues. Tehran: Sina Pajouhan. (Persian).
Skidmore, W. (1993). Theoretical Thinking in Sociology. (Hazeri, A. et al.). Tehran: Safir. (Persian).
-Strauss, A; Corbin, J. (2006). Basics of Qualitative Research. (Mphammadi, B). Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (Persian).
Stones, R. (2008). Key Sociological Thinkers. (Mirdamadi, M.). Tehran :Markaz. (Persian).
Tavasoli, Gh. (2007). Theories of Sociology.tehran.samt. (Persian).
Taylor, Peter J. (1994). “Political Geography, England: Longman Scientific & Technicalˮ, the Quarterly Journal of Economics, Vol. 92 (3), Pp. 509-514.
Turner, J. (1993). The Structure of Sociological Theory. (Lahsaizadeh, A.). Navid. (Persian).