مطالعه موردی به مثابۀ یک روش شناسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22055/qjsd.2021.23259.1498

چکیده

مطالعات موردی نقش مهمی در توسعه بنیادی و روش شناسی علوم اجتماعی داشته است. از سوی دیگر، سردرگمی و شبهات بسیاری دربارۀ چیستی مطالعات موردی و کاربرد آنها وجود دارد. از آنجا که به نظر می رسد بسیاری از پژوهش های اجتماعی، از مطالعه موردی استفاده می کنند، واضح بودن چیستی و کاربرد مطالعات موردی اهمیت می‌یابد. به ویژه آنکه این روش در پژوهش‌های جامعه‌شناسی در ایران به مثابه یک روش شناسی مستقل کمتر به کار گرفته می شود.
این مقاله، در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تلاش می شود که ضمن شرح فرآیند انجام مطالعه موردی به مثابه یک روش‌شناسی به برخی از این ابهامات و پرسش‌ها پرداخته شود. در این بخش، دو رویۀ مهم انجام مطالعات موردی یعنی مطالعه موردی توصیفی استیک (1379) و مطالعه موردی تبیینی ین (1378) که در ادبیات بسیار مورد توجه است، شرح داده می شود. در بخش دوم، با مرور پیشینۀ 28 پژوهش که با عنوان مطالعه موردی در مجلۀ جامعه شناسی ایران از سال 1381 تا 1395 صورت گرفته به مرور سیستماتیک مطالعات موردی به عنوان یک روش شناسی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case study as a methodoloqy

چکیده [English]

Case Study has a significant role in both fundamental development and methodology of social sciences. On the other hand, there are a plenty of confusions and misgivings about it. Since it seems that the most of social researches have accomplished through this method, clarification of case study is worthy. In particular, this methodology is used less frequently in sociological research in Iran as an independent methodology.
This article has been written in 2 sections. in the first section, we tries to elaborate the process of case study as a method meanwhile some of its obscurities and questions about it will be answered. In this section, two principal procedures of case study which are very noticeable in literature means descriptive case study by Stake and explanatory case study by Yin will be explained. Reviewing 28 backgrounds entitled “case study” in Iranian Sociological association’s journal from 1381 to 1395, second section devoted to reevaluation and meta-analysis of case study as a method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Case study methodology
  • Descriptive case study
  • Explanatory case study