نقش فضای آموزش عالی در بازتولید توأم با بازاندیشی مفهوم عشق (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، مؤسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار پژوهشکده گیلان‌شناسی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22055/qjsd.2021.36911.2413

چکیده

در پژوهش حاضر با قرار دادن نظریات، نظریه‌پردازان برجسته اجتماعی در باب عشق، مانند آنتونی گیدنز، زیگمونت باومن، اولریش بک و الیزابت بک گرنشایم، در یک چارچوب گفتمانی با استفاده از گفتمان مورد نظر فوکو و با بهره گرفتن از نظریه « بازتولید اجتماعی» پیر بوردیو به چگونگی فرآیندهای مدرنیته متأخر و تأثیر آن بر روابط عاشقانه و همچنین نحوه بازتولید عشق بازاندیشانه از طریق آموزش عالی پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش این است که به کمک نظریات فوق درک جامعه‌شناختی بهتر و دقیق‌تری از جنبه اجتماعی و شناختی روابط عشقی در بین دانشجویان به دست آید. با توجه به هدف ذکر شده، روش مورد استفاده در این پژوهش روش کمی (پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانشجویان فعال دانشگاه گیلان و دانشگاه آزادشهر رشت را در بر می‌گیرد که در طول سال تحصیلی 1399-1398 در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و انتخاب واحد نموده‌اند. برای نمونه‌گیری در این تحقیق از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. و در نهایت 342 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که همبستگی معناداری بین مؤلفه‌های آموزش عالی از جمله ساختار اجتماعی، ساختار فرهنگی، رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، بحران صمیمیت، ساختار ذهنی دانشجویان و نحوه بازتولید عشق در آموزش عالی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر این تحقیق نشان می‌دهد، بازتولید عشق تحت تأثیر مستقیم ساختار ذهنی (230/0)، مصرف‌گرایی (198/0) و ساختار اجتماعی (146/0) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Higher Education Space in Reproduction with Reflexibility of Love

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Sedigheh Haghighat Ziabary 1
  • Nader Ofoghi 2
  • Reza Alizadeh 3
1 Master's student in social research, Koshiar Institute of Higher Education, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Gilan University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Research School of Gilan Science, Gilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Humans interact with each other to meet their needs. One of the most important of these needs is romantic interaction. Without love, much of a person's life is fruitless, and nothing is as magical as love. Romantic love exists in all cultures, and probably every culture reproduces love in its own way. In the present study, prominent social theorists on love, such as Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, and Elizabeth Beck Gransheim, put theories in a discourse framework using Foucault's discourse and the theory of social reproduction. Pierre Bourdieu discusses the processes of late modernity and its impact on romantic relationships, as well as reproduction with reflexibility of love through higher education. The purpose of this study is to obtain a better and more accurate sociological understanding of the social and cognitive aspects of love relationships among students with the help of the above theories. According to the mentioned purpose, the method used in this research is quantitative (survey) method. The statistical population of the present study is all students of Azad University and Gilan University of Rasht who have been studying in these two universities during the academic year 2020-2021. For sampling in this study, stratified random sampling has been used. Finally, 342 questionnaires were distributed and collected. Findings showed that there is a significant correlation between the components of higher education, social structure, and cultural structure, the prevalence of consumerist culture, intimacy crisis, students' mental structure and reproduction with reflexibility of love in higher education. Also, the results of path analysis of this research show that the reproduction of love is directly affected by mental structure (0.230), consumerism (0.198) and social structure (0.146).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction with Reflexibility
  • Love-Late Modernity
  • Higher Education
  • Rasht City
Alirezanejad, S. (2018). Sociology of love; Reflections on the evolution of the female narrative of love. Tehran; Danzheh. (Persian).
Alweeri, M. (2002). The mission of higher education. Encyclopedia of Higher Education. Tehran; Publications of the Ministry of Science, Research and Technology. (Persian).
Bakak, R. (2002). Collection of social science concepts (consumption). Translated by Khosrow Sabouri. Tehran: Shirazeh Publishing.
Bauman, Z. (2001). The Individualized Society, Cambridge: polity.
Beak, U. & Beak, Gernsheim, E. (2002). Individualization: Institionalized Individualism & its Social & its Political Consquences London: sage.
Fazeli, N. (2008). Culture and university.Tehran: Sales Publications. (Persian).
Foucault, M. (1980). Power / knowledge: Selected Interviews & other wrotings 1972-1977. (C. Gordon, Ed), UK: The Harvest Press.
Giddens, A. (1990). The Consequences of modernity. Cambridge: Polity Press.
Giddens, A. (1995). The Transformation of Intimacy Sexuality, Love and Eroticime in Modern Societies, Polity Press. Cambridge.
Goode, W. J. (1959). “The Theoretical Importance of Love”, American Sociological Review 24:38-47.
Ghani Rad, M. Amin and Ebrahimabadi, H. (2010). “The Impact of the Social Structure of Education on Student Performance”, Quarterly Journal of the Iranian Higher Education Association. Second year, fourth issue. (Persian).
Khalili, Sh. and Bakhtiari, A. (2008). “Psychological Attitudes Towards Girls' Puberty”, Quarterly Journal of Women's Scientific Studies, No. 41. (Persian).
Kiomarsi, P. and Rasouli, M. R. (2019). “Study of the concept of love from the point of view of Robert Sternberg in Attar's story”, Sheikh Sanan "and Attar and the fantasy play of Sheikh Sanan Mohammad Hossein Meymandinejad" Vol. 15, No. 54. (Persian).
Milner, A. and Bravit, J. (2008). An Introduction to Cultural Theory. Translated by Jamal Mohammadi. Tehran; the Phoenix.
Nazeri, M. (2019). Love puzzles. Tehran; Science. (Persian).
Ritzer, G. (2005). Encyclopedia of Social theory, Sage Publications Ltd.
Ritzer, G. (2014). Sociological theory in contemporary times. Translated by Mohsen Thalasi. Tehran; Side.
Safaei, M. (2011). “Youth and love; the effect of social context on the conceptualization of romantic relationship”, Journal of Women's Social and Psychological Studies. Pp. 81-104. (Persian).
Sharepour, M. (2011). Sociology of Education. Tehran; Side. (Persian).
Sprecher, S. & Amy, W. & John, H. (2008). Handbook of relationship intiniation, by Taylor & Francis Group. LLC.
Sternberg, R. J. (1998). Cupid’s Arrow: The Course of Love through Time. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Strandell, J. (2012). On the Possibilities and Impossibilities of Love: Mapping thr discursive field of love-relationships, its components, conflict and challenges. Master thesis in Sociology Halmstad University, Spring semester 2012.
Toloui, A. (2018). Sociology of Love. Tehran, Sociologists. (Persian).
Zahedi Mazandarani, M. J. & et. al. (2019). “Social construction of love in the language of everyday life (the narrative of love from the perspective of Kurdish couples)”, Scientific Quarterly of Cultural Sociology, Institute of Humanities and Cultural Studies. Tenth year, second issue. (Persian).