نقش فضای آموزش عالی در بازتولید توام با بازاندیشی مفهوم عشق (مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان ودانشگاه آزاد ،شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی،غیر دولتی کوشیار،رشت

2 علوم اجتماعی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان-رشت-ایران

3 پژوهشکده گیلان شناسی-دانشگاه گیلان-رشت

10.22055/qjsd.2021.36911.2413

چکیده

در پژوهش حاضر با قرار دادن نظریات، نظریه پردازان برجسته اجتماعی در باب عشق، مانند آنتونی گیدنز، زیگمونت باومن، اولریش بک و الیزابت بک گرنشایم، در یک چارچوب گفتمانی با استفاده از گفتمان مورد نظر فوکو و با بهره گرفتن از نظریه « بازتولید اجتماعی » پیر بوردیو به چگونگی فرآیندهای مدرنیته متاخر و تاثیر آن بر روابط عاشقانه و همچنین نحوه‌ی بازتولید عشق بازاندیشانه از طریق آموزش عالی پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش این است که به کمک نظریات فوق درک جامعه شناختی بهتر و دقیق تری از جنبه‌‌ی اجتماعی و شناختی روابط عشقی در بین دانشجویان به دست آید. با توجه به هدف ذکر شده، روش مورد استفاده در این پژوهش روش کمی ( پیمایشی ) است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد و گیلان شهر رشت می باشند که در طول سال تحصیلی 1398-1399 در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند. برای نمونه‌گیری در این تحقیق از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. و در نهایت 342 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که همبستگی معناداری بین مولفه های آموزش عالی از جمله ساختاراجتماعی، ساختارفرهنگی، رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، بحران صمیمیت، ساختارذهنی دانشجویان و نحوه ی بازتولید عشق در آموزش عالی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر این تحقیق نشان می‌دهد، بازتولید عشق تحت تاثیر مستقیم ساختار ذهنی (230/0)، مصرف‌گرایی (198/0) و ساختار اجتماعی (146/0) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Higher Education Space in reproduction with reflexibility of love (A study between students of Guilan University and Azad University, Rasht)

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Sedigheh Haghighat Ziabary 1
  • Nader Ofoghi 2
  • Reza Alizadeh 3
1 non-profit higher education institute, non-governmental organization Kooshyar, Rasht
2 social science-humanities-university of guilan-rasht-iran
3 Institute of Guilan Studies, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

In the present study, prominent social theorists on love, such as Anthony Giddens, Sigmont Baumann, Ulrich Beck, and Elizabeth Beck Gransheim, put theories in a discourse framework using Foucault's discourse and the theory of "social reproduction." Pierre Bourdieu discusses the processes of late modernity and its impact on romantic relationships, as well as how to reproduce rethinking love through higher education. The purpose of this study is to use the above theories to gain a better and more accurate sociological understanding of the social and cognitive aspects of love relationships among students. According to the mentioned purpose, the method used in this research is quantitative (survey) method. The statistical population of the present study is all students of Azad University and Gilan University of Rasht who have been studying in these two universities during the academic year 1399-1397. For sampling in this study, stratified random sampling has been used. Finally, 342 questionnaires were distributed and collected. Findings showed that there is a significant correlation between the components of higher education including social structure, cultural structure, the prevalence of consumerist culture, intimacy crisis, students' mental structure and how love is reproduced in higher education. Also, the results of path analysis of this research show that the reproduction of love is directly affected by mental structure (0.230), consumerism (0.198) and social structure (0.146).

کلیدواژه‌ها [English]

  • reproduction with reflexibility love
  • late modernity
  • higher education.rasht city