فرماسیون رویکرد پارادایمی در بررسی معرفت‌شناختی تحولات توسعه‌ای ایران در دوران جدید (سطوح نظری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تھران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2021.16945

چکیده

پژوهش حاضر با هدف فرماسیون رویکرد پارادایمی جدید در بررسی معرفت‌شناختی تحولات توسعه‌ای ایران (سطوح نظری) و با پایگاهی اکتشافی صورت گرفته است. روش پژوهش؛ روش کیفی کنش‌پژوهی و در معنای استقرای پراگماتیستی آن بوده است. تکنیک‌های مورد استفاده در گردآوری داده‌ها فنون کتابخانه‌ای و استنادی بوده، و تحلیل داده‌ها با استفاده از فنون کیفی؛ تحلیل عناصر، تحلیل دیالکتیکی و تحلیل مفهومی و منطقی صورت گرفته است. یافته‌ها در سطوح نظری پژوهش با چرایی و چگونگی پیکربندی رویکرد پارادایمی جدید در بررسی معرفت‌شناختی تحولات توسعه‌ای مرتبط است. فرماسیون رویکرد پارادایمی جدید تحت عنوان رویکرد تفسیری توسعه، با بهره‌گیری از عناصر خلاقیت پارادایمی و تخیل جامعه‌شناختی از طریق ابزارهای نظریِ معرفت‌شناسی نظری و ویرایش نظری صورت گرفته است تا راهنمای پارادایمی پژوهش در بررسی واقعیت‌های پراگماتیستی توسعه باشد. نتایج نشان دادند؛ در چارچوب رویکرد تفسیری توسعه و در ساختارشدگی تحولات توسعه‌ای جدید؛ عنصر خود دیالکتیکی تفسیرگرا به‌عنوان نمود معرفت‌شناختیِ انسان مدرن یا کنشگران خلّاق، مهم‌ترین عنصر حسّاس پارادایمی است که بروز و ظهور آن، نیازمند بستر و منظومه معرفتی با تعدادی عناصر حسّاس و مهم معرفتی بوده، تا بتواند با برسازی هم کنشی‌های اجتماعی متناسب با تحولات توسعه‌ای جدید، واقعیت‌های توسعه‌ای جدید را برسازی کند، در حالیکه چنین مناسبات معرفت‌شناختی اجتماعی، در سامان معرفتی ایران با چالش‌های درهم تنیده هستی‌شناختی، روش‌شناختی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interpretive Approach in the Sociological Study of Epistemological Issues and Bottlenecks in the Developmental Developments of Iran in the New Era (Theoretic Levels: The Configuration of a Paradigmatic Approach)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Aghazadeh 1
  • Hossein Abolhasan Tanhaei 2
  • alieh shekarbeugi 2
1 PhD student in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study’s formation in the epistemological study of Iran's developmental transformations or the same theoretical levels has followed a new paradigmatic approach and has an exploratory base. The research method in this study is qualitative, of the type of action research in the sense of its pragmatic induction. Data collection has been done using library and documentary techniques, and data analysis using qualitative techniques, element analysis, dialectical analysis and finally conceptual and logical analysis. This research’s findings at the theoretical level for epistemological study of developmental transformations deal with why and how the new paradigm approach is configured. The formation of the new paradigm approach, or the Interpretive approach to development, uses the elements of paradigmatic creativity and sociological imagination and is based on the theoretical tools of theoretical epistemology and theoretical editing because it seeks to examine The pragmatic realities of development are a paradigm shift for research. The results indicate that in the framework of the Interpretive approach to development and in the structuring of new developmental transformations; The interpretive dialectical self element is the epistemological manifestation of the modern man or creative actors and the most important sensitive element of the paradigm that emerges in the context of the epistemological system with a number of sensitive epistemological elements. It needs to be able to build new developmental realities by construction social interactions in line with new developments. While observing such social epistemological relations in Iran’s epistemological system, one can understand it’s intertwined challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental Transformations
  • Epistemology
  • Interpretivism
  • Paradigm Creativity
  • Theoretical Editing
Abazari, Y. (2001). “Roland Barthes and Myth and Cultural Studies”, Arghanoun Magazine. Issue 18. pp. 137 to 157. (Persian).
Abbaszadeh, M. (2012). “A Reflection on Credibility and Reliability in Qualitative Research”, Journal of Applied Sociology, Year 23, Sequential Issue 45. Issue 1, Spring. (Persian).
A, Tanhaei, H. (2009). Herbert Blumer & Symbolic Interaction: A First Look, Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
A, Tanhaei, H. (2012). Analytical Recognition of Modern Sociological Theories; Modernity in Paths, Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
A, Tanhaei, H. (2013). Theoretical sociology, Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
A, Tanhaei, H., Rafat, J., & Hosseini Fafar, M. (2016). The method of dissertation writing with deductive, inductive and research strategies, Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
A, Tanhaei, H. (2019). George Herbert Mead's theoretical apparatus, Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
Abrahamian, E. (1998). Iran between two revolutions,Translated by Ahmad Golmohammadi and Mohammad Ebrahim Fattahi,Tehran: Nashre-Ney Publishing. (Persian).
Abrahamian, E. (2010). History of Modern Iran. Translated by Mohammad Ibrahim Fattahi, Tehran: Nashre-Ney Publishing. (Persian).
Aghazadeh, B., & Karimi, M. (2017). “An interpretive approach to the theoretical and pragmatic obstacles and challenges of social and cultural research in Iran”, Fourth Conference on Social and Cultural Research in Iran, Iranian Sociological Association: Tehran. (Persian).
Alamdari, K. (2000). Why did Iran lag behind and go west?, Tehran: Development Publishing. (Persian).
Aryanpour, A, H. (1978). On the eve of the resurrection; A treatise on the dynamism of history, Tehran: Amir Kabir Publications. (Persian).
Ashraf, A. (1980). Social indicators of Iran. Tehran: Background Publications. (Persian).
Beaney, M. (2003). Analysis, The Standard Encyclopedia of Philosophy, london: Rutledge Publishing.
Blumer, G, H. (1969). “Symbolic Interactionism: perpective and Method”, N. J.: Prentice-Hall Inc.
Blumer, G., H. (2019). Symbolic synergism (perspective and method). Translated by Hossein
Abolhassan Tanhaei, Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
Blumer, H. (2017). Industrial society; A dialectical analysis of the power structure in the United States. Translated by Hossein Abolhassan Tanhaei and Bita Madani. Tehran: Bahman Borna Publications. (Persian).
Bryman, A. (2001). Social Research Method, Oxford: Oxford University Pres.
Chalmers, A, F. (2013). What is science? An Introduction to the Schools of Philosophical Science. Translated by Saeed Zibakalam. Thirteenth edition. Tehran: Samat Publications. (Persian).
Claude, L., S. (1988).  Myth and meaning; Conversations with Claude Louis Strauss, Translated by Shahram Khosravi, Tehran:  Markaz Publications. (Persian).
Craib, I. (2010). Modern Social Theory, Fourth Edition, Translated by Abbas Mokhber. Tehran: Agha Publications. (Persian).
Cruysse, D, V. (2001). Chardin and Iran: An Analysis of the Situation in Iran in the Seventeenth Century, Translated by Hamzeh Akhavan Tagavi, Tehran: Forouzan Rouz Publishing. (Persian).
Dehghannejad, M. (2000). “Causes of underdevelopment of Iran's economy during the Qajar period”, PhD thesis in the history of Islamic Iran, Tarbiat Modares University. (Persian).
Dehkhoda, Allameh. (2016). Loghatnameh Dehkhoda, Volume 13, and Tehran: University of Tehran Press. (Persian).
Dellavalle, P. (2001). Travelogue of Delawale, Volume One, Translated by Mahmood Behforouzi, Tehran: Farzan Rouz Publications. (Persian).
Dewey, J. (1976). Logic: The Theory of Inquiry, Translated by Ali Shariatmadari, Tehran: Tehran University Publications. (Persian).
Faridi Majid, F. (2004). “Reflection on the issue of Iran's underdevelopment in the first constitutional press”, Master's thesis in the field of history of Islamic Iran, Tarbiat Moallem University. (Persian).
Ferdowsi, A. (2012). Shahnameh, Electronic version. By the efforts of Pejuman Pourhossein. Website: Takbook. (Persian).
Firahi, D. (2004). Power, knowledge and legitimacy in Islam, Tehran: Nashre-Ney Publications. (Persian).
Foucault, P, M. (2019). The Archaeology of Knowledge, Translated by Afshin Jahandideh & Nikou Sarkhosh.Tehran: Nashre-Ney Publications. (Persian).
Foucault, P, M. (1999). Surveiller et punir: Naissance de la prison, Translated by Afshin Jahandideh & Nikou Sarkhosh.Tehran: Nashre-Ney Publications. (Persian).
Furan, J. (1998). Fragile resistance; History of social developments in Iran. Translated by Ahmad Tadayon. Tehran: Rasa Publications. (Persian).
Hall, G, M. (2003). How to Write a Paoer. London: BMJ Publishing Group.
Hamilton, E. (2008). A tour of Greek and Roman mythology, Translated by Abdol-Hossein Sharifiyan, Tehran: Asatir Publications. (Persian).
Hesari, M., J. (2011). “Solving published works on the underdevelopment of Iran, Master's thesis in Sociology”, Islamic Azad University. Central Tehran Branch. (Persian).
Heydarian, M. (2014). “The development or non-development of the Qajar period from the point of view of European travel writers”, Master's thesis. Tarbiat Modares University. (Persian).
Ghanei Rad, S, M. (2000). Sociology of the growth and decline of science in Iran. Tehran: Medina Publications. (Persian).
Giddens, A. (2003). Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis, Translated by Mohammad Rezaei, Tehran: Soad Publications. (Persian).
Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Oorganization of Experience, New York: Hrper & Row.
Gurvich, G. (1972). Dialectics or the course of controversy in sociology, Translated by Hassan Habibi. Qom: Anteshar Co. (Persian).
Gutek, G, L. (2003). Philosophical and Ideological Perspectives on Education, Translated by Mohammadjafar Pakseresht, Tehran: Samt Publications. (Persian).
Irani, S, A. (2014). “Investigating the Political Barriers to Iran's Industrialization from the Safavid Period to the First Pahlavi Period”, Master's Thesis in Social Sciences Research, Islamic Azad University, Khalkhal Branch. (Persian).
Jafariyan, R. (2000). The Safavids in the Arenas of Religion, Culture and Politics, Volume one, Qom: The Research Institute of Hawzeh and University Publications. (Persian).
Jalaeipour, H., & Mohammadi, J. (2012). Latest Sociological Theories, Tehran: Nashre-Ney Publications. (Persian).
Kaempfer, E. (1981). Kempfer Travelogue, Translated by Keykavus Jahandari, Tehran:Kharazmi Publications. (Persian).
Katozian, M., H. (1995). Iran's political economy. Translated by Mohammad Reza Nafisi and Kambiz Azizi, Tehran: Markaz Publishing. (Persian).
Kelman, J. (1998). Foundations of Social Theory, Translated by Manouchehr Sabouri. Tehran: Nashre-Ney Publishing. (Persian).
Kuhn, T. (1970). Structura revolutiilor stiintifice, Chicago and London: University of Chicago Press.
Malinowski, B. (2016). Religion, science and magic, Translated by Behnam Khaliliyan, Tehran:  Kharazmi Publications. (Persian).
Mead G, H. (1974). Min, Self, Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist, ed, By Charles W.Morris, Shicago: The University of Chicago press.
Merton R, K. (1968). Social Theory and Social Structure, New York: free press.
Mills C.W. (1978). The Socological Imagination, N,Y: Oxford University press.
Mitchell G, D. (1979). A New Dictionary of Sociology, London and Henley: Routledge and Kegan Paul.
Molavi, J, M. (1925). Masnavi Manavi. Ed. by Reynold Alleyne Nicholson, 5th ed. Leiden Netherlands: Brill Publications. (Persian).
Moreno, A. (1988). Jung, the gods and modern man, Translated by: Daryoush Mehrjouei, Tehran: Markaz Publications. (Persian).
Mortazavi, S, K., Rezayei Hosseinabadi, M., & Gharaati, A. (2015). “Shiite Discourse and the Establishment of National Identity in Safavid Iran”, Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World, Year 5, Issue 3, pp. 157-183. (Persian).
Naderi Farsani, S. (2009). Terminology, definitions and theories of culture, Sweden: International Scientific Association of Islamic Discourse Noroshoping Publications. (Persian).
Nafei, L. (2016). “The impact of financial development on economic development in Iran”, Master Thesis, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. (Persian).
Nafisi, A. (1976). Farhange Nafisi, Volume 3, Tehran: Khayyam Publications. (Persian).
Nazeri, M. (2019). Interpretive Sociology of Development; in a conversation with Dr. Tanhaei, Tehran: Sorena Publications - Bahman Borna. (Persian).
Popper, C., R. (2017). Open society and its enemies. Translated by Ali Asghar Mohajer. Third edition. Tehran: Publications Publishing. (Persian).
Reading, H, F. (1978). A Dictionary of the Social Sciences, London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
Rezagholi, A. (1998). The sociology of elitism. First Edition, Tehran: Nashre-Ney Publications. (Persian).
Rouh Al-Amini, B., & Agajari, H. (2017). “The policy of "doing" in the Qajar period; Case Study: Blinding”, Journal of Islamic History and Civilization, Year 13, Issue 26, pp. 139-168. (Persian).
Sari al-Qalam, M. (2010). Iranian political culture, Tehran: Farzan Rooz Publications. (Persian).
Sari al-Qalam, M. (2014). Iran's rationality and development, Tehran: Farzan Rooz Publications. (Persian).
Sattari, A. (2016). “A Study and Critique of the Method of Conceptual Analysis with an Approach to Logical Positivism in Educational Research”, Journal of Modern Educational. Thoughts, Al-Zahra University, Vol. 13, No. 1, Pages 92-114. (Persian).
Savory, M, R. (2010). Iran Under the Safavids, Translated by Kambiz Azizi, Markaz Publications. (Persian).
Strauss, A., & Corbin, J. (2006). Principles of qualitative research methods. Translated by Buick Mohammadi. Tehran: Publications of the Institute of Humanities and Cultural Studies. (Persian).
Strauss, A., & Corbin, J. (2017). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Grouned theory, Translated by Ebrahim Afshar. Tehran: Nashre-Ney Publications. (Persian).
Tabari. E. (n.d). Asorig Tree, Electronic version, website: Book Maker. (Persian).
Tabatabai, S, Javad. (2016). What is the government in Iran? Meeting "Government, Theory and Politics, Website of Iranian and Islamic Research Center. (Persian).
Toffler, A. (2014). The Third Wave, Translated by Shahindokht Kharazmi, Tehran: Nashre-No Publications. (Persian).
Vatankhah, M. (1981). Historical barriers to non-proliferation in Iran. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publishing Organization.
Wilson, T. D. (2004). Strangers to ourselves: Discovering the adaptive unconscious, Harvard: Harvard University Press.
Zarrinkoub, A. (1996). Other times; From Safavid to the present era, Volume three, Tehran: Sokhan Publishing. (Persian).
Zeitlin, I.M. (1973). Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory, Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Zibakalam, S. (2014). How did we become? The root causes of backwardness in Iran, Tehran: Rozaneh Publications. (Persian).