تحلیل گفتمان معنای توسعه جوامع روستایی در برنامه‌های پنج ساله دولت بعد از انقلاب اسلامی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان، دهاقان، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان، دهاقان، ایران

10.22055/qjsd.2021.16832

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تحلیل گفتمان توسعه جامعه روستایی در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی است. قلمرو تحقیق سه دولت کارگزاران، اصلاحات و اصول‌گرایی را (1392-1368) شامل می‌شود. گزاره‌ها، یا رخداد ارتباطی در قالب متن برنامه‌های 5 ساله توسعه و برخی نوشته‌های جریانات سیاسی که هر دولت برآمده از آن بوده، جمع‌آوری شده است. نوع تحقیق کیفی است، از تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و لاکلاو و موفه به‌عنوان چارچوب مفهومی و روش تحقیق بهره گرفته شد. یافته‏ها نشان می‌دهد که در عرصه منازعه سیاسی از طریق تمایز «ما» و «آنها» طرد و حاشیه‌رانی صورت گرفته است. سپس هژمونی گفتمان غالب در منازعه بر معنای توسعه تعیین‌کننده بوده است، که فرضیه تحقیق را پشتیبانی می‌کند. یافته نشان می‌دهد که گفتمان توسعه روستایی متأثر از گفتمان کلان در هر سه دولت، بر مدلول، دال «عمران روستا» توسعه با معنای «نوسازی»، صورت‌بندی شده است. گزاره‌ها نشان می‌دهد که کشاورزی، تولید، اشتغال پایدار و صنعت در گفتمان هر سه دولت، دال‌های شناور بوده، ولی تأکید و معنا مترتب بر آنها یکسان نبوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از جمله عوامل تبیینی مؤثر بر معنای توسعه روستا در گفتمان دولت‌ها، رویکرد از بالا به پایین، اتکاه به اقتصاد نفتی یا «نفت حکومتی»، پیشینه اقتصاد روستایی، کمرنگ بودن فرایند توسعه از پایین و بخشی‌نگری قابل تأمل بود. نگاه از پایین به بالا به توسعه در دولت اصلاحات پررنگ‌تر بوده است. گستره عمران یا نوسازی روستایی در گفتمان دولت‌های بعد از انقلاب بسیار چشمگیر بوده است. اما به دلیل پیامد گفتمانی در نتیجه معنای مترتب بر توسعه روستایی متأثر از گفتمان دولت‌ها، از جمله، فقر و نابرابری و خالی شدن روستاها که موجب افزایش حاشیه‌نشینی و فرودستان شهری گردیده بود، به دشواری فرایند راه توسعه منتهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Economic Development of Rural Communities in Five-Year Plans of Iran's Post-Revolutionary Governments

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Kordzangenh 1
  • Fereydoun Vahida 2
  • Ali Asghar Mohajerani 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Azad University, Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Azad University, Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating discourse analysis of economic development of rural communities in the Iranian post-revolutionary governments. Three governments of Executives of Construction (Kargozaran), Reformist, and Conservative (1989-2013) comprised the research scope. The propositions or communicative events were collected as the texts of development five-year plans and certain political movements based on which the governments took step. This study is a qualitative research which used a combination of Fairclough, Laclau and Mouffe Critical Discourse Analysis (CDA) methods as the conceptual framework and methodology basis. Findings show that distinctions made between “self” and “other” have caused exclusion and marginalization in political conflicts. The dominant discourse hegemony in conflicts has been effective and decisive over the concept of development, and this supports the research. The findings demonstrate that among the effective explanatory factors on rural development concept in discourses of the three governments are top-down approach, reliance on oil-based economy or "oil state", rural economy history, unnoticed grassroots development process, and paying more attention to certain sectors. Also, the bottom-up development approach was more significant during the Reformist government. Rural development and renovation have been held a significant position in the post-revolutionary governments. However, on account of discursive consequences resulted from the rural development position affected by discourses of governments including poverty, inequality, and loss of rural population which caused increased suburbanization and urban poor, the development process turned to be an uphill struggle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Economic Development
  • Rural Communities
  • Five-Year Plans
  • Governments
  • Islamic Revolution of Iran
Abdollahian, H. (2013). The Absent Lord System in Iran, translated by Gholamreza Jamshidi and Alireza Sadeghi, first edition, Tehran, Sociologists Publications.
Abrahamian, Y. (1997). Iran between the two revolutions, translated by Ahmad Golmohammadi & et. al., Tehran: Ney Publishing.
Ahmadi Amoei, B. (2006). Political Economy of the Islamic Republic (Interview with Ezatullah Sahabi, Mohsen Nourbakhsh, Hossein Adeli, Massoud Roghani Zanjani, Massoud Nili, Mohammad Ali Najafi), Tehran: New Step.
Ahmadi, H. and A. Bidollah Khani (2013). “Post-expansionism and critical representations of development discourse”; Popular Approach, Iranian Social Development Studies Quarterly, Fifth Year, No. 3, pp. 47-64.
Alamdari, K. (2003). Why Iran lagged behind and the West moved forward, Tehran, ninth edition, Development Publishing.
Ali Gholizadeh Firooz Jaei, N., and M., Ghadiri Masoom (2003). “The position of village and agriculture in development plans before the victory of the Islamic Revolution in Iran”, Geographical Research - No. 46, pp. 130-115.
Asadi Abadi, R., Y. Darolshafa (2014). Thesis Review Conference at the Faculty of Social Sciences, University of Tehran; Recovery from; http://faghr-falsafe.blog.ir/post/8.
Behrooz Lak, Gh. (2007). Globalization and Political Islam in Iran, Tehran: Institute of Culture and Humanities.
Delfrooz, M. T. (2014). Government and Economic Development, the Political Economy of Development in Iran and Developmentalist Governments, Tehran, First Edition, Agah Publishing.
Fairclough, N. (2000). Intuitive analysis of discourse, translated by Fatemeh Shayesteh Piran et al., Tehran: Center for Media Studies and Research.
Five-year development plans, the fourth national scientific conference of geography students, Tehran, http:// www.civilica.com/ Paper-igscut04-igscut04_075.html.
Ghajri, H. A. and J. Nazari (2013). Application of Discourse Analysis in Social Research, Tehran, First Edition, Sociologists Publications.
Hazaveh, S. H. (2006). “The Impact of Development Policies in Iran on Dominant Western Patterns”, Quarterly Journal of Political Science, No. 4, pp. 165-200.
Izadi, R., and A., Rezaei Panah (2013). “Social and Economic Foundations of Transformation in Dominant Political Discourses in the Islamic Republic of Iran”, Quarterly Journal of Political Science, Fourth Year, No. 4, pp. 47-74.
Jamshidiha, Gh. and H. Nozari (2014). “Development Developments after the Iranian Revolution: From Rejection of Development to Different Meanings of Bahn”, Rural Development Quarterly, Vol. 6, No. 1, pp. 48-25.
Jannat, M. S. (1996). World Economy Newspaper, No. 1156, 28/10/1385.
Jorgensen, M., and L. Phillips (2010). Theory and Method in Discourse Analysis, translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing.
Katozian, M., A. Homayoun (2007). Iran's Political Economy from Constitutionalism to the End of the Pahlavi Dynasty, Tehran, 13th edition, Markaz Publishing.
Laclau, E. & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London: Verso).
Laclau, E. (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso) p. 34.
Law of the Fourth Economic-Social Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2010-2014).
Management and Planning Organization (1989-1993). Law of the First Economic and Social Development Program of the Islamic Republic of Iran.
Management and Planning Organization (1995-2008). Law of the Second Plan of Economic, Social and Social Development of the Islamic Republic of Iran.
Management and Planning Organization (2000-2004). Law of the Third Economic-Social Development Plan of the Islamic Republic of Iran.
Management and Planning Organization (2005-2009). Law of the Fourth Economic-Social Development Plan of the Islamic Republic of Iran.
Piran, P. (2006). “Social policy, social development and its necessity in Iran”, Quarterly Journal of Social Welfare, Vol. 6, pp. 137-135.
Razavi, S. A. (2014). The income of the villagers of 25 provinces is less than their expenses, IRNA news agency, News code: 2018.
Razzaqi, I. (2013). Iran Zamin Economics, Tehran, first edition, Ney Publishing.
Renani, M. and Moayedfar, R. (2011). Cycles of the decline of ethics and economics, first edition, Tehran, New Plan Publications.
Sadeghi Shahedani, M. and M., Ghaffari Fard (2011). “Pathology of Policy-Making in Eliminating Regional Inequalities in Iran's Development Plans”, Political-Economic Information Quarterly, No. 290, pp. 124-137.
Sadeghi, M. (2014). The position of the village in macro development plans [Blog Note]. Retrieved from http://ruralspace.ir/author/ruralspa.
Soltani, S., A. Azghar (2012). Power, discourse and language, mechanisms of power flow in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Third Edition, published.
Tajik, M. R (2004). "Reform Movement, Towards a Theory", Research, Political, Social Monthly of Religion, New Volume, Third Issue.
Tajik, M. R. (1998). “Discourse Organizations and Multi-Speech Society”, Political-Social Quarterly of Discourse, No. 2, Fall 1998.
Tajik, M. R. (2004). Discourse, Anti-Discourse and Politics, Tehran: Institute for Research and Development of Humanities.
Tajik, M. R. (2006). “Theory of Islamic Discourse and Studies”, Political Science Quarterly - Baqer al-Uloom University (AS), No. 35, pp. 261-284.
Tajik, M. R. and M. Rozkhosh (1998). “A Study of the Ninth Iranian Presidential Election from the Perspective of Discourse Analysis”, Quarterly Journal of Persian Language and Literature, No. 61, pp. 83-128.
Twigg, J. (2002). Social policy and the body, in G. Lewis, S. Gewirts and J. Clarke (eds), Rethinking Social Policy, London: Sage.