تجربه پایداری ـ ناپایداری در یک شهر نفتی (مطالعه تجربه شهری آبادان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2021.16831

چکیده

امروزه توسعه پایدار شهری با تأکید بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان ـ به‌ویژه در شهرهای استخراجی و شرکتی که به واسطه استخراج منابع طبیعی، رشد گسترده‌ای داشته‌اند ـ مورد توجه سیاست‌گذاران شهری در کشورهای مختلف قرار گرفته است. شهر آبادان هر چند به‌عنوان یک شهر منبع‌محور یا استخراجی شناخته نمی‌شود، اما عاملیت صنعت نفت و استقرار پالایشگاه نفت، در توسعه این شهر نقشی اصلی و اساسی داشته است. بنابراین عمدتاً همان مسائلی که شهرهای استخراجی و منبع‌محور رُخ می‌دهد، این شهر را هم متأثر کرده است. مطالعات گوناگون پیرامون این شهرها نشان می‌دهد که توسعه در همه ابعاد در این شهرها رُخ نداده و ناپایداری‌هایی در این زمینه مشاهده می‌شود. هدف این تحقیق، بررسی پایداری شهری آبادان متأثر از فعالیت‌های صنعت نفت است. در این پژوهش برای بررسی وضعیت توزان و پایداری در شهر آبادان، از روش چندگانه و تکنیک‌های مشاهده‌ی میدانی، مردم‌نگاری شهری، منابع اسنادی و مصاحبه‌های عمیق و تاریخ شفاهی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که آبادان، علیرغم اینکه به واسطه تأسیس شرکت نفت رشد و توسعه را تجربه کرده است، اما ناپایداری‌هایی در زمینه اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی به واسطه حضور تأسیسات نفتی از سر گذرانده است، که این امر به‌خصوص بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی به دلیل مدیریت نامتوازن و تخریب زیرساخت‌ها تشدید شده است؛ به‌طوری که امروز تنها شاهد نوستالژی و خاطره آبادان قدیم در نگرش عمومی مردم آبادان هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience Stability - Instability in an Oil City (Study of Abadan Urban Experience)

نویسندگان [English]

  • iman mombeni 1
  • Abdolhossein Kalantari 2
1 Graduated from the University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Today, sustainable urban development with emphasis on sustainability and continuity of public development-especially in extractive cities that have grown exponentially through natural resource extraction-has been considered by policy makers and in different countries. The city of Abadan is not known as a resource-oriented or extractive city, but the agency of the oil industry and the establishment of an oil refinery have played a major role in the development of this city. Therefore, the same issues that occur in extractive and resource-oriented cities have affected this city as well. Various studies on these cities show that development in all dimensions has not occurred in these cities and there are instabilities in this area. The purpose of this study is to investigate the urban sustainability of Abadan under the influence of oil industry activities. In this study, the method of triangulation with field observation techniques, urban ethnography, documentary sources and in-depth interviews and oral history has been used. The results show that Abadan, despite experiencing growth and development due to the establishment of the oil company, has experienced economic, environmental and social instabilities due to the presence of oil facilities. This has intensified especially after the revolution and the imposed war due to unbalanced management and the destruction of infrastructure; So that today we only see nostalgia and memory of old Abadan in the public attitude of the people of Abadan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil City
  • Urban Instability
  • Local Community
  • Corporative Community
Abbasi Shahni, D. (2003). History of Masjed Soleiman: From ancient times to the present, history of Iran's oil industry, Tehran, Helmand Publications. (Persian).
Al-Nakib, F. (2016). Kuwait Transformed: A History of Oil and Urban Life. Stanford University Press. (Persian).
Anbari, M.; Malaki, A. (2010). “Investigating the Social Effects of Industrial Growth Poles on Sustainable Local Development: A Case Study of Assaluyeh Industrial Growth Pole”, Journal of Rural Development, Vol. 3, No. 2. (Persian).
Baharvand Mehraz Consulting Engineers (2009). Studies on organizing and empowering informal settlements in Abadan. Report of the first phase, Ministry of Housing and Urban Development, Housing and Urban Development Organization of Khuzestan Province. (Persian).
Bahraini, S. H. and Jahani Moghadam, H. (2004). “Using the potential of the regions to develop tourism in a particular case: Masjed Soleiman Oil Museum Park”, Journal of Environmental Science, No. 35. pp. 33-5. (Persian).
Bahraini, S. H.; Maknoon, R. (2007). “Sustainable urban development from thought to action”, Journal of Environmental Science, No. 27, pp. 60-41. (Persian).
Bang. J. & et. al. (2009). “Analyzing on the selecting behavior of mining cities, industrial transition based on the view point of sustainable development: a perspective of evolution ary game”, Procodia Eearth and Planterary Science1, pp.1647-1653.
Beshartifar, S.; Qaderi, I.; Pishgahi-Fard, Z. (2017). “Analysis and explanation of the effects of oil industry on the spatial structure of the city (Case study: Abadan city)”, Journal of Human Geography Research, Volume 49, Number 3, pp. 673-657. (Persian).
Boroumand, E. (1991). A Look at the Reconstruction of Abadan, Abadi Magazine, Second Year, No. 8. (Persian).
Cahil, M. (2014). Environment and Social Policy, translated by Hossein Hatami Nejad and Sohrab Amirian, University of Tehran Press, Tehran, third edition.
Chen, W. L. (2010). Legal protection of financial aid policy of declining industries: take resource-exhausted cities as examples. Law (11), 3–11.
Colantonio, A.; Dixon, T. (2011). Urban Regeneration & Social Sustainability: Best Practice from European Cities, Blackwell Publishing.
Ehsani, K. (1999). Modernity and Social Engineering in Khuzestan Cities Company: A Look at the Experience of Abadan and Masjed Soleiman, Goftgoo Magazine, No. 25. (Persian).
Ehsani, K. (2012). Water Crisis; Our Global Crisis, published on the website of the Iranian Economic Journal. (Persian).
Ehsani, K. (2019). Artificial environment and formation of industrial working class, translated by Maral Latifi, Tehran: Shirazeh Publishing. (Persian).
Elling, R. C. (2015). “On Lines and Fences: Labour, Community and Violence in an Oil City. In U. Freitag, N. Fuccaro, C. Ghrawi, & N. Lafi (Eds.), Urban Violence in the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition from Empire to Nation-State (pp. 197-221)”, New York: Berghahn Books. Space and place, Vol 14.
Elling, Rasmus Christian (2014). Abadan: Dreams of an oil-rich city and nostalgia for the past in Iran, Abadan wiki.
Ghadami, M.; Meshkini, A.; Researchers, M.; Pakdoost, N. (2011). “Determining the development strategies of cities based on oil extraction industry: A case study: Dogonbadan city”, Journal of Spatial Planning and Planning, Vol. 15, No. 3, pp. 58-39. (Persian).
Ghaffari, Gh.; Javadiyeganeh, M. R. (2017). National Survey of the Social, Cultural and Moral Status of Iranian Society, Abadan; Office of National Plans of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, Publications of the Research Institute of Culture, Arts and Communications. (Persian).
Gharkhloo, M.; Abdi, N.; Zanganeh Shahraki, S. (2009). “Analysis of Urban Sustainability in Informal Settlements (Case: Sanandaj)”, Human Geography Research, No. 69, fall, pp. 1-16. (Persian).
Gholami, M. (2015). Assessing the Sustainable Development of Extractive Cities in Southern Iran: A Case Study of Assaluyeh, Faculty of Social Sciences and Economics, Payame Noor University; PhD Thesis in Geography and Urban Planning. (Persian).
Gholamipour, I. (2017). “Is the oil industry involved in the occurrence of dust? Environmental considerations are the responsibility of government, not corporate social responsibility”, Journal of Energy Diplomacy, pp. 84-86. (Persian).
Gholamipour, I. (2016). Petroleum Industries, Social Change and Development: A Study of the Effects of Petrochemical Industry on Mahshahr County, PhD Thesis in Development Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. (Persian).
Giddens, A. (2005). Basic Issues in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, translated by Mohammad Rezaei, Tehran: Saad Publishing.
Haughton. G. (1997) “Developing sustainable urban development models”, Cities, Vol.14, No.4, pp.189-195.
Iranian Sociological Association (2005). Industrial Development and Cultural and Social Challenges in the South Pars Basin, Client: Institute for International Energy Studies. (Persian).
Jacquet, J. B. (2009). Energy boomtowns & natural gas: Implications for Marcellus Shale local governments & natural communities. NERCRD rural development paper, 43.State College, PA: North East Regional Center for Rural Development.
Jafarian Moghadam, G.; Malmasi, S.; Munawari, S. M.; Jozi, S. A. (2011). “Investigation of Petrochemical Environmental Impacts of Mahshahr Economic Zone Using Hierarchical Analysis Method”, Journal of Environmental Sciences, Eighth Year, No. 3, 156-145. (Persian).
Juntao, P. Zh., Kevin L., Jing L. and Shiwei L. (2016). “The Urban Transition Performance of Resource-Based Cities in Northeast China”, Sustainability, 8(10).
Kabi Fallahieh, A. (2018). The Social Impacts of Oil Culture, Tehran, Shadegan Publishing. (Persian).
Kowsari, M. (2014). City, Media and Everyday Life, Tehran: Tisa. (Persian).
Li, H.; Long, R.; Chen, H. (2013) Economic transition policies in Chinese resource-based cities: An overview of government efforts. Energy Policy, 55, 251–260.
Long, R.; Chen, H.; Li, H.; Wang, F. (2013). “Selecting alternative industries for Chinese resource cities based on intra-and inter-regional comparative advantages”, Energy Policy, 57, 82–88.
Lorzadeh, M.; Zaraei Mahmoudabadi, H.; Mir Hosseini, S. A. (2016). Investigation of environmental pollution in steam production units of Abadan oil refinery and presentation of environmental management solutions, the first international conference on environmental engineering. (Persian).
Maghsoudi Moghaddam, R.; Bahrami, A. R.; Mahjoub, H.; Ghorbani, F. (2011). “Evaluation of benzene, toluene and xylene pollutants in the air of petrochemical complex”, Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 19 (2): 49-59. (Persian).
Maleki, S. (2011). An Introduction to Sustainable Development, Shahid Chamran University Press, First Edition. (Persian).
Matavaf, Sh. (2004). Analysis of Abadan and Khorramshahr Reconstruction Process from Theoretical Perspectives, Bagh Nazar Magazine, First Year, First Issue. (Persian).
Mehdizadeh, M. R. (2017). Abadan, a verse for Iran; Information newspaper, two issues, March 27 and 28. (Persian).
Mirzaei, H. (2018). Tale of Two Cities; Corporate city and non-corporate city, Abadannameh Magazine, second year, fifth issue. (Persian).
Mirzaei, H. (2019). “The decline of the idea of old Abadan”, Abadannameh Magazine, Second Year, Fifth Issue, pp. 14-23. (Persian).
Moeidfar, S. (2009). “Oil, Duality, Resistance and Dependence: Results of Two Studies in Bahregan and Assaluyeh”, Journal of Rural Development, Vol. 1, No. 2. (Persian).
Moqtadaei, A. (2016). From working child to governor: Biography and memoirs; Kavir Publications, first edition. (Persian).
Motaqedi, R. (2018). Oil and Life, first edition, published by the Ministry of Oil. (Persian).
Nozari, E. (1988). “Forced Migration Due to Imposed War, Proceedings of the Second Conference of Shiraz University on the Role of Research in Reconstruction”, Shiraz University Press, Vol. 1. (Persian).
Rahnamaei, M. T.; Poor Mousavi, S. M. (2006). “Investigation of security instability in Tehran metropolis based on indicators of sustainable urban development”, Human Geography Research, No. 57, pp. 177-193. (Persian).
Sadeghi Fasaei, S. (2006). Presenting a Conceptual Model for Social Problems and Deviations and Solutions to Reduce It in Assaluyeh, Iranian Journal of Sociology, Vol. 7, No. 2. (Persian).
Shadizadeh, S. R.; Zovidavianpour, M.; Motusal, M. (2011). “Investigation of oil expansion and estimation in the subsurface layers of Abadan refinery”, Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 13, No. 3, pp. 1-18. (Persian).
Shao, J. & Zhou, J. (2011). “Study on the influences of industry transformation on the sustainable development of resource-exhausted city space”, Procedia Engineering 21, 421–427.
Taliban, A., Fazeli, M.; Daghaghleh, A. (2008). Analysis of the social impact of industrial development in Assaluyeh region, Social Sciences Letter, Vol. 16, No. 33, pp. 75-55. (Persian).
Tavakoli, J. (2014). “Assessing the socio-economic sustainability of rural settlements in the northern and southern Khaveh rural areas of Lorestan province”, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Fourteenth Year, No. 32, pp. 92-71. (Persian).
Tehran Sustainability Atlas (2016). Urban Sustainability Assessment in Tehran Metropolis, Tehran Urban Observatory in collaboration with the University of Tehran and the Deputy of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality, Tehran Municipality Information and Communication Technology Organization Publications. (Persian).
Zhang, W. Z.; Yu, J. H.; Wang, D. (2011). “Study on the development path and pattern of substituted industry in Resource-based cities”, Bull. Chin. Acad. Sci. 26, 134–141.