تبارشناسی جریان‌های سیاسی و رابطه آن با قرائت‌های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2021.16830

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر تبارشناسی جریان‌های سیاسی و رابطه آن با قرائت‌های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران است. برای تحقق این هدف دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی به این‌سو مورد بررسی قرار گرفت اما تأکید بر نیروهای سیاسی پس از انقلاب و رابطه آن با قرائت‌های دینی است. این تحقیق مبتنی بر نظریه فرکلاف و روش آن شامل توصیف، تفسیر و تبیین متن در کنار نظریه لاکلاو و موفه و روش آن که شامل شناسایی معنا و متن، زمان و مکان، منازعات معنایی و کردارهای اجتماعی ـ سیاسیِ گفتمان جریان‌های سیاسی، صورت گرفته است. در این پژوهش سه قرائت دینی از مشروطه تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند، در هر دوره‌ای این قرائت‌ها به رنگ دیگر خود را بازنمایانده است و تفسیری متناسب با گفتمان برای خود برگزیده است، اما دال‌های مرکزی این قرائت‌ها علیرغم گسست‌های تاریخی تغییری را نشان نمی‌دهد. در کل، هدف این پژوهش یافتن راه‌حل نبوده بلکه در وهله‌ی اوّل تلاش شد تا به توصیف دقیق موضوع دست‌یافته و در سطوح بالاتر، رابطه جریان‌های سیاسی با قرائت‌های دینی مربوطه را با فضای سیاسی اجتماعی مشخص سازد تا به تحلیل نظری دست یابد و در نهایت به تبارشناسی جریان‌ها پرداخته شد. در این تحقیق روشن شد که گفتمان دینی یک امر ذاتی از قبل ساخته ‌شده نیست، بلکه همچون یک واقعیت اجتماعی ساخته و معنادار می‌شود که آن‌هم از طریق «زبان» صورت می‌گیرد. خصوصیت این معناسازی این است که امری دائمی ندارد. هیچ گفتمان دینی در این پژوهش به‌طور کامل تثبیت نشد و همواره در یک طیفی از تثبیت کامل تا بی‌قراری و زوال کامل در حرکت است و این ویژگی و خصیصه‌ای نهادین و گرانیگاه هستی‌شناختی نظریه تحلیل گفتمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Genealogy of Political Currents and Its Relationship with Various Religious Readings after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • lafteh mansoori 1
  • Ahmad Ali Hesabi 2
  • Nabi’ollah Ider 2
1 PhD Student in Political Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this thesis is the genealogy of political currents and its relations to religious readings after the Islamic Revolution. To achieve this aim, the constitutional period untill now has been investigated, but with more emphasizing on political currents and their relation with religious readings. This research is based on Fairclough theory and its method including describing, interpreting and explaining the text along with Laclau and Mouffe theory and its method which includes identifying the meaning and text, time and place, semantic conflicts, and socio-political practices of political discourse. In this research three religious readings were examined from the constitutional period untill now. In each period these readings show themselves in different form and have selected a suitable describtion with the discourse but in spite of historical gap, these readings’ nodal points show no changes. In general, the purpose of this study is not to find solutions, but in the first place it tries to find clear describtion of the subject and at higher levels, to achive theoretical analysis, the relation between the social political currents and the basis of religious reading determined and finally genealogy of political currents were done. It became clear in this study that religious discourse is not an intrinsic task of pre - built, but it is made as a social reality by "language". The characteristic of this semantics is that it has nothing permanent. No religious discourse has been fully established in this study and has always been floating in range of complete fixation to instability & complete dislocation & this is the characteristic exclusivity & significance of ontology of discourse analysis theory that is based on this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genealogy
  • Discourse analysis
  • Religious Readings
  • Political Currents
Aliabadi, G. (2009). "Discourse Conflict of 5 Presidential Elections Comparison of Official Political Discourse and Political Discourse of the Winning Candidate in Each Period 1989-2005" PhD Thesis in Political Science at Allameh Tabatabai University. (Persian).
Al-Seyyed Ghafoor, M. (2007). "Liberal Islam in Contemporary Iran; Emergence and Developments of the Intellectual-Political Tradition of Liberal Islam from the Constitution to the Islamic Revolution», PhD Thesis at the University of Tehran. (Persian).
Amanian, H. (2003). Autopsy of Reformist and Intellectual Currents in Iran, Tehran: Porseman Publications. (Persian).
Amini, S. (2018). "Transformation of the Discourse of the Assembly of Fighting Clerics and Related Factors", Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences, PhD thesis. (Persian).
Asmaili, M. & et. al. (2016). “The position of discourse analysis in the study of the thought of the Islamic Revolution, comparison with the analytical framework of ideology”, Historical Sociology, Volume 8, Number 1. (Persian).
Bashirieh, H. (2006). An Introduction to the Political Sociology of Iran, Islamic Republic Period, Fourth Edition, Tehran, Negah e moaser Publishing. (Persian).
Berger, P. and T. Luckman (2006). The Social Construction of Reality, translated by Fariborz Majidi, Tehran, Markaz Publishing. (Persian).
Darabi, A. (2012). Political Current Studies in Iran, Tenth Edition, Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought. (Persian).
Derakhsheh, J. (2000). "The evolution of political thought of Shiie scholars in Iran between 1941-1978" PhD thesis in political science at Tarbiat Modares University. (Persian).
Ebrahimi, A. (2016). "A review and comparison of the problem of different readings of religion and approval theory Ashaari, Motazeli, Maslahatsolooki", Master of Islamic Education, majoring in Theoretical Foundations of Islam, University of Islamic Education. (Persian).
Fairclough, N. (2000). Critical Discourse Analysis, translated by Fatemeh Shayesteh Piran et al. Tehran, Center for Media Studies and Research. (Persian).
Firahi, D. (1999). "Power, Knowledge and Legitimacy in Islam (Middle Ages)", PhD thesis in Political Science at the University of Tehran. (Persian).
Forghani, M. (2004). The Long way To Go, A Study of Political Transformation in Contemporary Iran, 1385-1287, Tehran: Farhang va Andisheh. (Persian).
Foucault, M. (1995). The Birth of Biopolitics, translated by Reza Najafzadeh, Tehran, Ney publishing. (Persian).
Foucault, M. (2008). Care and Punishment: The Birth of Prison, translated by Niko Sarkhosh and Afshin Jahandideh, Tehran, Ney Publishing. (Persian).
Foucault, M. (2009). Paleontology of Knowledge, translated by Abdolqader Savari, Tehran, Gam e no. (Persian).
Ghaemi Talab, M. (2010). "Comparative study of the two discourses of reformism and fundamentalism with emphasis on foreign policy (1997-2009)" Master Thesis in Political Science at the University of Isfahan. (Persian).
Ghodsizad, P. (2010). "The approach of opposition political currents to the nature of the Pahlavi government and its consequences", 1953-1978, PhD thesis in history at Al-Zahra University. (Persian).
Gholami, M. (2013). A Study of Political Factors Affecting National Solidarity among Iranian Ethnicities (Study of Political Hegemony), PhD Thesis in Sociology at the Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University. (Persian).
Haghighat, S. (2008). Methodology of Political Science, Qom, Mofid University Press. (Persian).
Halabi, A. (1992). History of Contemporary Religious and Political Movements, Tehran, Behbahan Publishing. (Persian).
Harland, R. (2009). Superstructuralism, Philosophy of Constructivism and Poststructuralism, translated by Farzan Sojudi, Tehran: Surah Mehr Publications.
Hassan Mojtaba, H. (2012). “Critique and review of the theory of different readings of religion”, Journal of the Scientific-Research Association of Islamic Theology, third year, No. 3. (Persian).
Heidari, A. (2010). "Comparison of post-revolutionary discourses: fundamentalism and reformism", Master Thesis in Political Science at the University of Mazandaran. (Persian).
Hosseinizadeh, M. (2004). “Theory of Discourse and Political Analysis”, Quarterly Journal of Political Science, 7th Year, Vol. 28, pp. 181-208. (Persian).
Hosseinizadeh, M. (2007). Political Islam in Iran, Qom, Mofid University. (Persian).
Howarth, D. (1998). "Theory of Discourse" translated by Seyyed Ali Asghar Soltani, Quarterly Journal of Political Science, No. 2. (Persian).
Jafarian, R. (2010). Currents and Religious Political Organizations of Iran, from the Coming of Mohammad Reza Shah to the Victory of the Revolution 1941 to 1978, Tehran: Book House Publications. (Persian).
Jamshidi, S. (2012). "Explaining the basics of reformist and fundamentalist discourses and their impact on the parties of the Second Front of Khordad and the followers of the Imam and leadership", PhD thesis in Political Science from the University of Isfahan. (Persian).
Jorgensen, M. and Phillips, L. (1396). Discourse Analysis as Theory and Method, translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney. (Persian).
Kadivar, J. (2000). The Evolution of Shiie Political Discourse in Iran, Second Edition, Tehran: Tarh e no. (Persian).
Kasraei, M. and Poozesh Shirazi, A. (2009). “Laclau and Mouffe discourse theory, an effective tool in understanding and explaining political phenomena”, Quarterly Journal of Political Science, Vol. 39, No. 3, pp. 360-339. (Persian).
Khalaji, A. (2009), “Theoretical Foundation of Consensus Breakdown in Reformist Discourse”, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Vol. 39, No. 1, Pages 91-113. (Persian).
Khomeini, R. (?), Kashf ol asrar, [Bita Bija]. (Persian).
Khorsand, M. (2017). "A Comparative Study of Islamic and Western Discourses of Political Development in Contemporary Iran (2002-2017)", Master Thesis in Political Science at Imam Khomeini International University. (Persian).
Khosropanah, A. (2012). Intellectual Flow of Contemporary Iran, Tehran: Islamic Education. (Persian).
Laclau, E (1990). New Reflection on the Revolution of our time, London: verso.
Laclau, E. and Mouffe, Ch. (2013). Hegemony and Socialist Strategy Towards Radical Democratic Politics, translated by Mohammad Rezaei, Tehran, III. (Persian).
Lak, B. Gholamreza (2007). Globalization and Political Islam in Iran, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought. (Persian).
Lotfizad, R. (2014). "A Study of the Role and Performance of Political Parties in the Second Pahlavi Period 1941-1953" Ph.D. Thesis in Islamic Studies at Payame Noor University. (Persian).
McDonnell, D. (2001). An Introduction to Discourse Theories, translated by Hossein Ali Nozari, Tehran, Farhang Goftman Publications. (Persian).
Mir Mousavi, A. (2005), Islam, Tradition, Modern Government, Tehran: Ney Publishing.
Mirsalim, M. (2005). Cultural Current Studies after the Islamic Revolution, Tehran: Baz.
Mirzadeh, A. Biglou, F. (2010). "The Relationship between Islam and Democracy in Contemporary Iran" PhD Thesis in Political Science at the University of Tehran. (Persian).
Mirzaei, A. (2011). "The Role of Marxist-Leninist Thought in Iranian Historiography" Master Thesis in World General History at the University of Tabriz. (Persian).
Mollai, A. (2002). Constitution and Republic, Tehran: Gostareh Publishing.
Mujtahid Shabestari, M. (2000). Hermeneutics of Books and Traditions, Fourth Edition, Tehran, New Design Publications. (Persian).
Naeini, M. (1999). Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, ninth edition, by the effort and description of Ayatollah Mahmoud Taleghani, Tehran: Enteshar Co. (Persian).
Naimi, Q. (2010). "Modernity and the West in the Thought of Intellectuals after the Islamic Revolution", Master Thesis in Political Science, Shahid Beheshti University of Tehran. (Persian).
Nash, K. (2001). Contemporary Political Society, Globalization, Politics and Power, translated by Mohammad Taghi Delforooz, Tehran: Kavir.
Nasiri Mobarakeh, M. (2014). "Comparative study of religious intellectual discourse of Mehdi Bazargan and Ali Shariati" Master Thesis in Political Science at Mazandaran University. (Persian).
Nasr hamed, A. (2004). Critique of religious discourse, translated by Hasan Yusefi Ashkoori, Tehran, Yadavaran publishing. (Persian).
Nejatpour, M. (2015). "Intellectual- political currents of development in the period of the Islamic Republic of Iran", PhD thesis in political science at Allameh Tabatabai University. (Persian).
Qajri, H. (2017). Discourse Conflicts in the Islamic Revolution, Tehran, Methodologists in collaboration with Sociologists Publications. (Persian).
 Rahbar, M. (2012). "Critical and Pathological Study of the Reformist Current in Iran 1997-2005" PhD Thesis at Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian).
Rahbari, M. (2009). “The Constitutional Revolution and the Iranian Confrontation with the Janous Face of Modernity”, Politics Quarterly, Vol. 39, No. 1. (Persian).
Rostamian, M. (2009). "Study and Critique of the Multiple Readings of Religion", PhD Thesis in Philosophy of Religion, Teacher Training Center, Qom University. (Persian).
Sadati Nejad, E. (2013). The Impact of Modernity on Contemporary Iranian Political Thought, Tehran: Mizan Publishing. (Persian).
 Sadra, M. (2012). "Study of the interaction between the clergy and leftist ideas in the contemporary period" PhD thesis in political science at Baqer al-Uloom University. (Persian).
Saraii, H. (1996). Sampling in research, Tehran, Samt Publications. (Persian).
Shoaei, F. (2010). "Analysis of the discourse of the tenth presidential election" Master's thesis in political science at Ferdowsi University of Mashhad. (Persian).
Soroush, A. (2000). Theoretical acquisition and development of Sharia, Tehran, Sarat Publications. (Persian).
Stoker, M, D & J. (2008). Methods and Theory in Political Science, translated by Amir Mohammad Haji Yousefi, Tehran: Research Institute for Strategic Studies
Strauss, A and Carbin, J (1990). Basic of Qualitative Research: Grounded theory Procedures and Techiques, London: Sage.
Sultani, A. (2017). Power, discourse and language; Mechanisms of power flow in the Islamic Republic of Iran, Tehran, Ney Publishing. (Persian).
Tabatabai, J. (1988). Theory of Rule of Law in Iran, Tehran, Sotoudeh Publishing. (Persian).
Tajik, M. (2000). Text, Pretend and Discourse Analysis 3 in Discourse and Discourse Analysis. Tehran, Culture of Discourse. (Persian).
Turkman, M. (1983). Letters, announcements and Writings of Sheikh Fazlullah, Tehran: Rasa Cultural Services Institute. (Persian).
Zeimaran, M. (2000). Jacques Derrida and metaphysics of presence, Tehran, Hermes Publishing. (Persian).