سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و نقش آن در بازتولید نابرابری اجتماعی (مطالعه موردی: شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22055/qjsd.2020.16738

چکیده

سرمایه اجتماعی به‌عنوان روابط اجتماعی، اعتماد و هنجارها دارای پیامدهای مثبت و منفی است. کمیت و کیفیت روابط در یک جامعه نقش اساسی در نوع و پیامد سرمایه اجتماعی دارد. شکل سرمایه اجتماعی در ایران بیشتر درون‌گروهی است آیا چنین سرمایه اجتماعی نقشی در بازتولید نابرابری اجتماعی دارد.؟ روش پژوهش، کیفی و گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق با 12 نفر در شهر سنندج در نیمه دوم سال 1396 انجام شده است. تحلیل یافته‌ها منجر به استخراج مدل پارادایمی با سه مقوله اصلی، بستر روابط اجتماعی، سرمایه درون‌گروهی (مقوله محوری) و نابرابری اجتماعی شده است. نتایج نشان داد که خویشاوندان زیاد، روابط سنتی خانوادگی و مناسک‌های مرتبط با آن شرایط علّی است که منجر به سرمایه اجتماعی درون‌گروهی شده است. اتخاذ راهبردهای قوم‌مداری، خویشاوندگرایی و رابطه به جای ضابطه از سوی کنشگران با شرایط زمینه‌ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و عوامل مداخله‌کننده مانند بوروکراسی و فقدان نظارت منجر به پیامدهایی مانند پارتی‌بازی، خویشاوندسالاری و انحراف در توزیع منابع شده است که همگی دال بر بازتولید نابرابری اجتماعی در جامعه است. بنابراین ضررورت دارد در تحلیل نابرابری اجتماعی و همچنین توزیع منابع عمومی، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intragroup Social Capital and its Role in Reproduction of Social Inequality (Case Study: Sannandaj City)

نویسندگان [English]

  • sadegh khodakaramian 1
  • vakil ahmadi 2
  • nader amiri 2
1 Master of Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Social capital has positive and negative consequences as social relations, trust and norms. The quantity and quality of relationships in a society play a central role in the type and consequence of social capital. The social capital in Iran more intra-group. Does such social capital play a role in reproducing social inequality? The research method was qualitative and data gathering was done through in-depth interviews with 12 people in the second half of 2017 in Sanandaj. The analysis of the findings has resulted in the extraction of a paradigm model with three main categories: social relations context, intergroup capital (core category) and social inequality. The results showed that many relatives, traditional family relationships and the rituals associated with it were causal conditions that led to intra-group social capital. Using Strategies such as ethnocentrism, nepotism and relationships rather than rules by actors with the underlying economic, political and cultural society and confounding factors such as bureaucracy and lack of supervision led to consequences such as favoritism, nepotism and variation in the distribution of resources All of which points to the reproduction of social inequality in society. It is therefore necessary to consider intra- group social capital in the analysis of social inequality as well as in the distribution of public resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic Transition
  • Kinship Relations
  • social intragroup capital
  • Social Inequality
Ahmadi, V., Ghasemi, V., Kazemipour, S. (2012). “Role of Demographic Transition in Sociological Changes of the Family”, Women's Studies Sociological and Psychological, 10(1): 81-102. (Persian).
Bourdieu, P. (2005). “The Forms of Capital”, Pp. 131-166 in Handbook Social capital, Edited by K. Tajbakhsh. Tehran: Shirazeh Press. (Persin).
Coleman, J. S. (1998). “Social Capital in the creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, 94: 95-120.
Chalabi, M. (1996). The sociology of order, Tehran: Ney Press. (Persian).
Crowell, L. F. (2004). “Weak ties: A mechanism for helping women to expound their social networks and increase their capital”, the social science Journal, 41: 15-28.
Etemadyfar, S. M., Lotfi, B. And Mahdizadeh, M. (2016). “The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran”. Jspi, 2016; 6 (2):5-25. (Persian).
Field, J. (2009). Social capital, Translated by Gholamreza Ghafari & Hossein Ramazani, Tehran: Kavir Press. (Persian).
Fine, B. (2001). Social capital versus social theory, Routledge, London and New York.
Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption, Human Nature and the Reconstitution of Social Order. New York: Simon and Schuste.
Fukuyama, F. (2005). “Social capital and civil society”, Pp. 167-200 in Handbook Social capital, Edited by K. Tajbakhsh. Tehran: Shirazeh Press. (Persin).
Giddens, A. (2001). The consequences of modernity, translated by Mohsen Salasi, Tehran: Markaz Press. (Persian).
Grabb, E. G. (1994). Social inequality, translated by Mohammad Siahpoosh & Ahmadreza Gharavizad, Tehran: Maser Press. (Persian).
Granovetter, M. (1984). “The Strength of Weak Ties: A network theory revisited”, sociological theory, Vol. 10: 201-233.
Hurst, Ch. E. (2017). Social inequality: forms, causes and consequence, translated by Ali Shakori, Tehran: Tehran University. (Persian).
Khalafkhani, M. (2010). “Studying the relationship between social capital and administrative corruption”, Rahbord, 18(53): 39-55. (Persian).
Lin, N. (2001). “Building a Network Theory of Social Capital. In Social Capital: Theory and Research”, N. Lin, R. S. Burt and K. S. Cook (ads). New York, Aldine de Grunter: 3-29.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, Simon and Schuster
 Putnam, R. (2005). “Prosperous community: Social capital and public life”, Pp. 91-112 in Handbook Social capital, Edited by K. Tajbakhsh. Tehran: Shirazeh Press. (Persian).
Qasemi, V., Adibi Sedeh, M., Azarbayejani, K., Tavakoli, K. (2010). “A survey about the effects of social capital of intragroup on economic”, Journal of Iranian Social Development Studies, 2(2), 147-169. (Persian).
Rabbani, R., Kalantary, S., Hashemianfar, S. A. (2011). “Asurvey of factors affected on social inequalities in Isfahan”, Social welfare, 11(41):267-306.
Sabatini, F. (2005). Social capital as social networks. A new frame work for measurement. Available: www. Socialcapitalgateway.org
Sayyadzadeh, A., Elmi, Z. (2014). “Relationship between corruption and social capital in the growth models”, Social welfare, 13(50): 7-37. (Persian).
Sharepour, M. (2007). “The role of social networks in reproduction of educational inequality”, Education, 91(3): 165- 180. (Persian).
Strauss, A. & Corbin, J. (2015). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Translated by Ebrahim Afshar, Ney Publishing, Tehran. (Persian).
Wellman, B. (1983). “Network analysis: some basic principles”, Sociological theory, Vol. 8: 155-200.