زنان و جست‌جوی حق به شهر در پیاده‌راه‌های جنسیتی (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2020.16735

چکیده

ایده «حق به شهر» لوفور سبب تولد یک جنبش اجتماعی جهانی شده است که تلاش می‌کند حقانیت خواسته‌های همه ساکنان شهری، ورای تفاوت‌های طبقاتی، نژادی و جنسیتی را در دسترسی عادلانه به شهر نمایان سازد. از میان همه پدیده‌های شهری، پیاده‌راه‌ها فارغ از نقش گذرگاهی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حیات مدنی شناخته می‌شوند که تسهیل دسترسی برابر همه شهروندان به آن در سایه این چارچوب فکری ضرورتی غیر قابل انکار به نظر می‌رسد. با توجه به این اصل که یکی از مهم‌ترین اهداف جنبش حق به شهر از بین بردن نابرابری‌ها در مقابله با ساختار قدرت است می‌توان جنسیت را به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی این نابرابری‌ها شناخت. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف شناخت موانع محدود کننده حق زنان به استفاده از این فضاها و کیفیت حضور در آن انجام شده است. این پژوهش در سال 1397 در منطقه 6 شهرداری تهران بین جمعیت زنان و دختران بالای 18 سال ساکن و شاغل در این منطقه صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع ترکیبی (کمی ـ کیفی) و به صورت زمینه‌یابی بوده و بر اساس نمونه‌گیری تصادفی 318 نفر از زنان ساکن در منطقه شش شهرداری تهران حجم نمونه را تشکیل داده‌اند. نتایج حاکی از این است که ترس از خشونت و مورد جرم قرار گرفتن، به‌عنوان عامل اصلی ممانعت از حق حضور زنان در پیاده‌راه‌های شهر و تبدیل آن به فضایی جنسیتی ایفای نقش می‌نماید، به گونه‌ای که زنان پاسخ‌دهنده انجام فعالیت‌های اختیاری به ویژه فعالیت‌های نیازمند درنگ و تأمل در چنین فضاهایی را تا حدود قابل ملاحظه‌ای برای خود محدود کرده و آن را نامشروع پنداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and Seeking "the Right to the City" in the Gendered Sidewalks (Case Study: District 6, Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Fanni 1
  • lili Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Sciences,, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD student in Geography & Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

"The right to the city", the notion that Lefebvre introduced, has known as birth of a global social movement which seeks to reveal the legitimacy of all residents to city, beyond the class, racial and gender differences in fair access to the city. Sidewalks (Pedestrians), regardless of the role of the passageway, are recognized as one of the most important areas of social life, so that there is an undeniable necessity to facilitate equal access to all citizens in the context of this intellectual framework. Therefore, the present study seeks to identify obstacles to the right of women to these spaces and the quality of their presence in such spaces. The research method was descriptive-analytic and survey. Based on random sampling, 320 women in the study area formed the sample size. The results indicate that fear of violence and crime plays the main role in preventing the women's right to presence in the city's walkways and turns these spaces into a gendered environment, so that participating women restricts own voluntary activities in these spaces especially the activities that needs to halting and pausing in space. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to the City
  • Gendered Space
  • Sidewalk
  • District 6 of Tehran Municipality
Asian Development Bank (2013). Maximizing the Benefits of Improved Mobility for All.
Beebeejaun, Y. (2017). “Gender, urban space, and the right to everyday life”, Journal of Urban Affairs. 39, 3, 323-334.
Buckingham, S. (2010). Examining the Right to the City from a Gender Perspective. Cities for All, 57.‏
Fenster, T. (2005). “The right to the gendered city: Different formations of belonging in everyday life”, Journal of Gender Studies, 14(3), 217-231.
Fenster, T. (2006). The Right to the City and Gendered Everyday Life1. Cities for All, 63.‏
Friendly, A. (2013). “The right to the city: theory and practice in Brazil”, Planning Theory & Practice, 14, 2, 158-179.
Habibi, M.; Alipoor Shojaee, F. (2015). “A Comparative Study between two Public Spaces, the Park of Behesht-e-Madaran”, as a Specific Public Space for Women and the Park of Ab-o-Atash in Tehran. Honar-hayeziba. Tehran. 20, 1, 17-30. (Persian).
Haji Ahmadi Hamedani, A.; Mjedi, H.; Jahanshahloo, L. (2015). “Evaluation criteria affecting the activity of women in urban areas, Case study: 20th Golestan Dist”, poonak, Tehran. Urban Studies. 4, 14, 47-60. (Persian).
Harvey, D. (2003). “The right to the city”, International journal of urban and regional research, 27, 4, 939-941.
Harvey, D. (2008). “The right to the city”, The City Reader, 6, 23-40.
Izadi, M. (2015). “Utility Analysis of Urban Public Spaces from the Perspective of Women Case Study: District No.4 of Isfahan”, Geography and development.14, 42, 127-144. (Persian).
Lefebvre, H. (1967). The Right to the City, In Writings on Cities, ed. Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, London: Blackwell.
Lipman, P. (2013). The new political economy of urban education: Neoliberalism, race, and the right to the city. Taylor & Francis.
Marcuse, P. (2009). “From critical urban theory to the right to the city”, City, 13, 2, 185-197.
Marcuse, P. (2012). Whose right (s) to what city? Cities for people, not for profit: Critical urban theory and the right to the city, 24.
Massey, D. (1994). Place, space and gender. University of Minnesota, Minneapolis.
Mousavi, M., Zabetian, E. (2013). “An Analytical Study of Factors Affecting Social Interactions ‎of Women in Urban Spaces‏ ‏‎(case study: Shahryar ‎pedestrian street, Tabriz)‎”, Women and Family Studies. 6, 21, 145-166. (Persian).
Naderi, S. (2013). Introduction to story of women bout the city, Tehran. (Persian).
Naghdi, A. ؛Darabi, S. (2014). “Women's access to urban spaces (Case study: women in Ilam)”, woman in culture and art. 6, 4, 461-470. (Persian).
Noorani, S.; Noorani, F. (2012). “Women-Friendly City: A Case Study: Downtown Ardebil”, Management system. 5, 19, 165-181. (Persian).
Purcell, M. (2002). “Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant”, GeoJournal, 58, 2, 99-108.
Rahbari, L.; Sharepoor, M. (2014). “Gender and the right to the city”, Society culture media. 1, 15, 141-161. (Persian).
Sandberg, L. (2011). Fear of violence and gendered power relations: Responses to threat in public space in Sweden (Doctoral dissertation, Kulturgeografiska Institutionen, Umeå Unversitet).
Soja, E. W. (2010). Seeking spatial justice, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Spain, D. (2014). “Gender and urban space”, Annual Review of Sociology, 40, 581-598.
Teelucksingh, C., & Masuda, J. R. (2014). “Urban environmental justice through the camera: understanding the politics of space and the right to the city”, Local Environment, 19, 3, 300-317.
Whitzman, C. (2013). Women's Safety and Everyday Mobility. Building Inclusive Cities: Women’s Safety and the Right to the City, edited by Carolyn Whitzman, 35-52.
Yeoh, B. S., & Yeow, P. L. (1997). “Where women fear to tread: Images of danger and the effects of fear of crime in Singapore”, GeoJournal, 43, 3, 273-286.