بررسی رابطة گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2020.16734

چکیده

چکیده: هدف این مقاله بررسی رابطه گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی است. نظریه جهانی‌شدن گیدنز و جامعه مخاطره‌آمیز اولریش بک، مبنای نظری این پژوهش می‌باشند. جامعه آماری در این پژوهش، تعداد 16409 دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که با روش طبقه‌ای متناسب با حجم (جنسیت، دانشکده و مقطع تحصیلی) و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 377 نفر انتخاب گردید و برای اطمینان بیشتر این تعداد به 400 نفر افزایش یافت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد شده است. داده­های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که بین گرایش به جهانی‌شدن اجتماعی و اقتصادی با سلامت روانشناختی دانشجویان، رابطه مستقیم و معنادار و بین گرایش به جهانی‌شدن سیاسی و فرهنگی با سلامت روانشناختی آنان، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و با توجه به معادله رگرسیونی، فقط دو متغیر گرایش به جهانی‌شدن اجتماعی و فرهنگی در مجموع 111/0 از واریانس سلامت روانشناختی را تبیین می‌کنند. در پی بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی با سلامت روانشناختی نیز دریافته شد که میان درآمد و پایگاه ذهنی اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانشناختی یک رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین دریافته شد که میانگین سلامت روانشناختی در بین زنان و مردان و شاغلین و بیکاران تفاوت معناداری دارد؛ اما بین مجردین و متأهلین تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of tendency to globalization on mental health, (Case Study: Students of Shahid Chamran University)

نویسندگان [English]

  • Karim Rezadoust 1
  • Alihossein Hosseinzadeh 2
  • Hamidreza Nasrollahi Ghale Abde Shahi 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Master of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this article is survey tendency to globalization on mental health. Theoretical basis of this article is the Giddens structure theory and risky society Ulrich Beck.The population in this article are 16409 students studying in theShahid Chamran University that was selected 377 person with the method stratified sampling proportional with size (gender, college and education) and according to table Krejcie and Morgan and to ensure that number rose to 400. In order to collect data is standardized questionnaires. Collected data were analyzed using the software SPSS and was used from Pearson's correlation coefficient and multivariate regression. Research findings argues that seen the significant positive correlation between social and economic trend of globalization with students' mental health and there is a significant inverse relationship between political and cultural trend of globalization with students'mental health. According to the regression equation only two variables social and cultural trend of globalization explained 0.111 of mental health variance. In a survey of demographic variables with students' mental was found that there is a significant positive correlation among income and socio-economic base with mental health. Also found that there is a significant difference average mental health in between men and women and workers and the unemployed but does not show a significant difference between singles and married.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Social Globalization
  • Tendency to Political Globalization
  • Tendency to Economic Globalization
  • Tendency to Cultural Globalization
  • Mental Health
Ahmadi, H., & Dehghani, R. (2015). “Opinions and Thoughts of Ulrich Beck (Theorist of Dangerous Society)”, Journal of Social Development (Former Human Development), 10 (2), 101-126. (Persian).
Ahmadi, H., Marzban, M., & Rouhani, A. (2011). “A Study of Socio-Cultural Factors Related to the Mental Health of Shiraz University Students”, Journal of Sociological of Youth Studies, 1(1), 9-36. (Persian).
Arbabi, M. (2010). “Investigating the Impacts of Globalization on Teacher Education in Iran”, Master Thesis in Educational Sciences (History and Philosophy of Education), Shahid Chamran University of Ahvaz, 2010. (Persian).
Bagheri, M., Rezadoost, K., Avini, M., & Mavalizadeh, E. (2016). “Investigating the effect of globalization on nutrition pattern change”, Journal of Social Development (Former Human Development), 10(4), 59-76. (Persian).
Babran, S. (2002). “Satellites, Globalization of Culture and Identity Crisis”, Journal of Communication Research, No. 30, 31, pp 133-149. (Persian).
Bazrafkan, L., Yamani, N., Shakur, M., Omid, A., Johari, Z., & Rouhalamini, Am, (2013). “Components of globalization from the perspective of students participating in four summer interdisciplinary summer schools in Shiraz”, Journal of Developmental Steps in Medical Education Center for the Study and Development of Medical Education, 10 (3), 312-321. (Persian).
Fallahian, R., Aghaei, A., Atashpour, H., & Kazemi, A. (2014). “The effect of psychological well-being training on mental health of students of Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)”, Journal of Applied Psychology, 15(2), 14-24. (Persian).
Ghaffari, G & Ebrahimi Loya, A. (2005). “Sociology of Social Change”, Tehran, Agra Publishing in collaboration with Loya Publishing. (Persian).
Golmohammadi, A. (2002). “Globalization, Culture, Identity”, Tehran, Ney Publishing. (Persian).
Giddens, A. (2001). “The Consequences of Modernity”, Thalasi, M., Tehran, Markaz Publishing. (Persian).
Giddens, A. (1997). “Sociology”, Saburi, M., Tehran, Ney Publishing. (Persian).
Ghasemi, M. (2009). “Risk Society and Its Importance for Strategic Studies”, Journal of Strategic Studies, 12(45), 27-46. (Persian).
Hassanzadeh, R. (2013). “Research Methods in Behavioral Sciences”, Tehran, Valan Publishing. (Persian).
Hazar Moghaddam, N., Sahabi, B., Ahmadi, A., & Mahmoudi, V. (2015). “The effect of globalization on health indicators”, Journal of Strategic Studies of Globalization, Year 6, No. 19, pp. 199-236. (Persian).
Kimiaei, A., Khademian, H., Farhadi, H. (2011). “Quran memorization and its effect on mental health components”, Journal of Sociology of Women (Woman and Society), 2(4), 1-12. (Persian).
Kayhan, M. (2012). “Lifestyle and Leisure in Modern Society”, Journal of Young Studies and Media, No. 8, pp. 98-124. (Persian).
Knowlton, K. (2011). “Globalization and Environmental Health”, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, from Encyclopedia of Environmental Health, PP. 995-1001.
Kooienga, S. & Carryer, J., (2015). “Globalization and Advancing Primary Health Care Nurse Practitioner Practice”, Journal of Nurse Practitioners, 11(8), 804-811.
Labonté, R. (2015). “Globalization and Health”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, (Second Edition), pp 198-205.
Laali, M., Abedi, A., Kajbaf, M., (2012). “Construction and Validation of Lifestyle Questionnaire (LSQ)”, Journal of Psychological Research, 15(1), 64-80. (Persian).
Miles, S. (2013). “Sociology of Youth (Trends in Changes in Youth Lifestyle)”, Gavan, N., Gharib, M., Tehran, Sociologists Publications. (Persian).
Mokhtariapour, M., Goodarzi, Z., Siadat, A., & Keyvanara, M. (2007). “The relationship between demographic variables with anxiety and depression in students of Isfahan University of Medical Sciences”, Journal of Behavioral Sciences Research, 5(2), 107-113. (Persian).
Moradi, A., Kalantari, M., Motamedi, M. (2007). “The relationship between demographic variables and mental health of the physically disabled in Isfahan”, Journal of Psychology Knowledge and Research, No. 31, pp. 83-100. (Persian).
Montazeri, A., Tavousi, M., Omidvari, S., Hedayati, A., Rostami, T., Hashemi, A. (2014). “Globalization and Mental Health: A Systematic Review of Research Texts”, Journal of Payesh, 13(2), 235-250. (Persian).
Mirmohammadi, D. (2002). “Globalization; Dimensions and Approaches”, Journal of National Studies, 3(11), 59-84. (Persian).
Nademi, D. (2009). “Pros and Cons of Globalization”, Journal of Political-Economic Information, No. 268-268, pp. 159-142. (Persian).
Navabakhsh, M., Nikokar, M. (2011). “Globalization and Youth Identity Crisis”, Journal of Strategic Studies in Public Policy, 2(3), 89-110. (Persian).
Pishgahi-Fard, Z. (2001). “Dimensions of Globalization”, Journal of the Faculty of Literature and Humanities University of Tehran, No.157, pp. 155-172. (Persian).
Ritzer, G. (2004). “Sociological Theory in Contemporary Times”, Thalasi, M. Tehran, Scientific Publications. (Persian).
Soroush, M. & Hosseini, M. (2013). “Globalization Independent of the Family and Lifestyle of Urban Women”, Journal of Women and Society, No. 1, pp.53-76. (Persian).
Salimi, H. (2007). “Various theories about globalization”, Tehran, Samat Publications. (Persian).
Sedigh Sarvestani, R., Nimrozi, N. (2010). “A Study of the Relationship between Participation in Neighborhood Relations and the Sense of Security in Neighborhoods of Mashhad”, Journal of Disciplinary Knowledge, 12 (47), 185-220. (Persian).
Tusi, T. (2009). “A Study of Theoretical Foundations of Globalization and Its Effects on the General Objectives of the Curriculum of the Iranian Education System”, Master Thesis in Educational Sciences (History and Philosophy of Education), Shahid Chamran University of Ahvaz, 2009. (Persian).
Wallace, W. (1974). “The Logic of Science in Sociology”, Chicago, Aldine Publishing Company.
Welander, A., Lyttkens, C., & Hampus, N. (2015). “Globalization, democracy, and child health in developing countries”, Journal of Social Science & Medicine, Vo. 136-137, pp, 52-63.
Yousefi, F., Mohammadkhani, M. (2013). “Evaluation of mental health of students of Kurdistan University of Medical Sciences and its relationship with the variables of age, sex, and their field of study”, Journal of Mashhad University of Medical Sciences, No 6, pp. 354-361. (Persian).