معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22055/qjsd.2021.26786.1749

چکیده

با تبلور اقتصاد دانش‌محور و افزایش روزافزون اثربخشی نخبگان در فرآیند توسعه کشور، مفهوم بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در ادبیات جوامع پدیدار گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان علمی برمبنای مطالعه‌ای کاربردی و از نوع توسعه‌ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش منتج به ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان کشور در بنیاد ملی نخبگان شده است. این عوامل در سه حوزه کلی رفتاری، ساختاری و محیطی دسته‌بندی و تغییرات مورد نیاز برای بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture of model for Elites lifecycle optimization in Iran: CM and SSM Hybrid Algorithm Methodology

نویسندگان [English]

  • behnam golshahi 1
  • Abbasli Rastgar 2
  • Davood Feiz 3
  • Azim Zarei 2
1 Assistant Professor in HRM, Command & Staff University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor of Management Department, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Flourishing the knowledge-based economy, the elite community has been raised as a central driver at the organization level and even in the country. Therefore, in recent years, in order to increase the elite's effectiveness in the process of development of the country, the concept of optimizing the talent life cycle has emerged in the literature of human resource management. Accordingly, the present study aimed to provide a model of factors influencing the optimization of talent life cycle at the Iran National Elite Foundation (INEF), based on a study with developmental-applied approach. The statistical population of the research includes the scientific lasting faces of the country as well as senior managers of the National Elite Foundation. The statistical sample was selected through a purposeful judgment of 25 people. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. Finally, based on the hybrid algorithm of the methodology of soft systems and cognitive mapping, a model of the factors contributing to the optimization of the talent life cycle is presented and then, by comparing the factors in thinking system (conceptual model) with real-world actions (INEF), it is suggested that structural, behavioral, and ground changes be made to optimize the talent lifecycle at the National Elite Foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elites lifecycle
  • Elite’s optimization
  • Soft System Methodology
  • Cognitive Mapping
  • INEF