مطالعه تجربه زیسته زوج‌های در معرض طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز و و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره ، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمینی شهر، اصفهان ، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

10.22055/qjsd.2021.35298.2310

چکیده

افزایش آمار طلاق و گسست کانون خانواده می تواند مسبب آسیب های اجتماعی بر جوامع شود، در ایران نیز گسترش این موضوع منجر به نگرانی روان شناسان و سایر کارشناسان شده است، از آنجایی که تجربه زوجین در معرض طلاق و طلاق گرفته می تواند راه‌گشای بسیاری از علل طلاق باشد، هدف مطالعه حاضر بررسی تجربه زیسته ی زوج های در معرض طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق بود، لذا مطالعه حاضر بر اساس رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری، از بین کلیه کلیه زنان و مردان زنان و مردان متقاضی طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز به روش نمونه گیری هدفمند، نمونه مورد مطالعه خود را انتخاب کرد، که اعضای نمونه در 32 نفر به حد اشباع نظری رسید (18 زن و 14 مرد)، نتایج حاصل از مصاحبه ها بر اساس مدل استراوس و کربین (1998) در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده شامل126 کد آزاد بود که پس از تحلیل نهایی به 15 مفهوم کاهش یافت، که در نهایت 5 مقوله اصلی استخراج شد، در مرحله کدگذاری محوری، عدم رضایت زناشویی به عنوان مقوله ی محوری شناسایی شد و مدل ارتباطی بین مقولات رسم شد، در مرحله کدگذاری انتخابی سه کد آموزشی کلی شامل آموزش برای پذیرش، آموزش برای تغییر و آموزش برای شناخت استخراج شد که بر اساس آن بسته آموزشی نهایی طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the lived experience of divorced and divorced couples in Ahvaz and development of a divorce prevention education package

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ardali 1
  • Yousefali Attari 2
  • Fatemeh Javadzadeh Shahshahani 3
1 Ph.D. Student in counseling, Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, KhomeiniShahr, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Eduction and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, KhomeiniShahr Branch, Islamic Azad University, KhomeiniShahr, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Increasing divorce rates and family breakups can cause social harm to communities. In Iran, the spread of this issue has led to concerns among psychologists and other experts, as the experience of couples exposed to divorce and divorce can pave the way for many The purpose of this study was to investigate the life experience of divorced and divorced couples in Ahvaz and to develop a divorce prevention education package, so the present study is based on a qualitative approach and grounded theory method, among all women and men. Divorced men and women applicants in Ahvaz selected the study sample by purposive sampling method, in which the sample members reached theoretical saturation in 32 people (18 women and 14 men), the results of interviews based on Strauss and Carbin (1998) model was analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The results included 126 free codes which were reduced to 15 concepts after the final analysis, which finally extracted 5 main categories. In the axial coding stage, marital dissatisfaction was identified as the central category and a relationship model was drawn between the categories. In the selective coding stage, three general training codes including training for acceptance, training for change, and training for cognition were extracted, based on which the final training package was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Divorce Attitude
  • Marital Conflict
  • Mixed
  • Data-Based
  • Divorced and Divorced Couples