مطالعه تجربه زیسته زوج‌های در معرض طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز و و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره ، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمینی شهر، اصفهان ، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

10.22055/qjsd.2021.35298.2310

چکیده

با عنایت به افزایش آمار گسست‌های خانوادگی، تجربه زوجین در معرض طلاق و طلاق گرفته می‌تواند به شناسایی علل طلاق کمک کند و راه‌گشایی برای پیشگیری از وقوع طلاق باشد، هدف مطالعه حاضر بررسی تجربه زیسته زوج های در معرض طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق بود. لذا مطالعه حاضر بر اساس رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد و از بین زنان و مردان زنان و مردان متقاضی طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز به روش نمونه‌گیری هدفمند گزینشی و نمونه‌گیری داوطلبانه، نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید و اعضای نمونه در 32 نفر به حد اشباع نظری رسید (18 زن و 14 مرد). نتایج حاصل از مصاحبه‌ها بر اساس مدل استراوس و کربین (1998) در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده شامل126 کد آزاد بود که پس از تحلیل نهایی به 15 مفهوم کاهش یافت و در نهایت 5 مقوله اصلی استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، عدم رضایت زناشویی به عنوان مقوله محوری شناسایی شد و مدل ارتباطی بین مقولات رسم شد، و در مرحله کدگذاری انتخابی سه کد آموزشی کلی شامل آموزش برای پذیرش، آموزش برای تغییر و آموزش برای شناخت استخراج شد که بر اساس آن بسته آموزشی نهایی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the lived experience of divorced and divorced couples in Ahvaz and development of a divorce prevention education package

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ardali 1
  • Yousefali Attari 2
  • Fatemeh Javadzadeh Shahshahani 3
1 Ph.D. Student in counseling, Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, KhomeiniShahr, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Eduction and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, KhomeiniShahr Branch, Islamic Azad University, KhomeiniShahr, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Increasing divorce rates and family separation can lead to social harm in communities. High divorce rates have numerous direct and indirect economic, social and cultural consequences. In Iran, the spread of this issue has caused concerns among psychologists and other experts, as the experience of couples at risk of divorce and divorced couples can pave the way for understanding the reasons behind divorce. The present study aims to investigate the lived experience of couples at risk of divorce and divorced couples in Ahvaz and to develop a divorce prevention training package. Thus, samples of the present study, based on a qualitative approach and grounded theory method, were selected via purposive sampling method from all men and women who applied for divorce or were divorced in Ahvaz; sample members reached theoretical saturation with 32 participants (18 women and 14 men). The results obtained from the interviews based on Strauss and Corbin (1998) model were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The results included 126 free codes which were reduced to 15 concepts after the final analysis; and finally, 5 main categories were extracted. In the axial coding stage, marital dissatisfaction was identified as the central category and a relationship model was drawn among the categories. In the selective coding stage, three general training codes including training for acceptance, training for change, and training for cognition were extracted, based on which the final training package was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude Toward Divorce
  • Marital Conflict
  • Mixed
  • Data-Based
  • Couples At Risk Of Divorce And Divorced Couples