تهدیدهای رانتیریسم در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‎شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

4 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2020.28376.1839

چکیده

امروزه اهمیت نفت و ثروت‌های هنگفت حاصل از فروش آن بر کسی پوشیده نیست، زیرا این ثروت‌ها همواره دارای پیامدهایی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، و نیز در روند حرکت به سوی توسعه (در همه­ی ابعاد آن) در کشور‌های صادرکننده این منبع خدادادی که به اصطلاح به آن دولت‌های رانتیر گفته می‌شود، می‌باشد. همین مهم باعث می‌گردد مطالعه و بررسی پیامدها و تأثیر آن در روند حرکت به سوی ابعاد توسعه با نظر گرفتن شرایط سیاسی ـ اجتماعی مرتبط با دولت در کشورهای مذکور را دو چندان می‌کند. کشور ایران که اقتصاد آن سال‌ها متکی به ثروت‌های نفتی بوده و همین اقتصاد نفتی همواره کارکردهایی در مسیر توسعه کشور داشته است. از همین رو در این پژوهش سعی شده است با یک روش دلفی به بررسی تهدید‌های رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ‌ایران پرداخته شود که بر اساس نتایج حاصله، از مهمترین تهدیدهای رانتیریسم در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی‌ ایران می‌توان مداخله گسترده کشورهای خارجی، کاهش امنیت ملی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی، عدم جدیت در دریافت مالیات از مردم در مقابل عدم پاسخگویی دولت به ملت، تمرکز منابع عمده درآمد در دست دولت و عدم شکل‌گیری گروه‌های مستقل اجتماعی، استقلال دولت از جامعه نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threats of Rentierism in the Political Development of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Said Baghkhani 1
  • Majid Kaffashi 2
  • soroush Fathi 3
  • Mehrdad Navabakhsh 4
1 Ph.D. Student of Political Sociology, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the importance of oil and the considerable wealth of its sale is no secret to anyone, since the wealth had always social, economic, cultural and political consequences in the process of moving toward development (in all its dimensions) in the exporting countries of this God-given source, so-called rentier states. This important issue, in turn, doubles the necessity of investigating the implications of the process and its impact on the process of moving toward development dimensions, given the socio-political conditions associated with the states in these countries. Iran’s economy has relied on oil wealth for many years, and that oil economy has always had some functions in the country’s development path. Thus, this study attempts to investigate the threats of rentierism and political development of the Islamic Republic of Iran by a Delphi method. According to the results, the major threats of rentierism in the political development of the Islamic Republic of Iran can be a lack of seriousness in collecting taxation from the people versus a lack of the state accountability to the nation, concentration of the major revenue sources in the hands of the state, and nonexistence of independent social groups, independence of the state from society, widespread intervention of foreign countries, a decline in national security and a lack of engagement with the global economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rent
  • Rentier State
  • Rentierism
  • Political Development
Abrahamian, E. (1997). Eastrn Tyranny: Iran in Qajar era. Translate Soheila Farsani, Tehran, journal Pardis Daneshnameh and Shirazeh. (Persian).
Badie, B. (2002). Political Development, Translate Ahmad Naghibizzadeh, Publishhers Qoms. (Persian).
Barma, Naazneen H. (2014). “The Rentier State at Work: Comparative Experiences of the Resource Curse in East Asia and the Pacific”, Asia & the Pacific Policy Studies, Vol. 1, No. 2.
Beblawi, H., Luciani, G. (eds) (1987). The Rentier State. London and New York: Groom Halem.
Brand, L. (1992). “Economic and Political Liberalization in a Rentier Econimy: the Case of the Hashemit Kingdom of Jordan”, in Iliya Hark and Denis j. Sullivan, eds., Privatization and Liberalization in the Middle East, (Bloomington: Indiana University).
Carolina Duarte, Lawrence P. E. Tkin (2006). Marilyn M. Helms, and Michael s.Anderson, The challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis.
Eyvaz, M. (2008). “Oil and Barriers to Development”, Tehran, Journal Rahbord Yas. No 3. (Persian)
Giacomo, L. (2005). “Oil and Political Economy in the International Relations of the Middle East”, in Louise Fawcett ed., International Relation of the Middle East (Oxford: Oxford University.
Gray, M. (2011). A Theory of “Late Rentierism” in the Arab States of the Gulf, Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar.
Huntington, S. (1971). “The change to change: Modernization, Development and politics”, Comparative politics Vol. 3, No. 3.
Huntington, S. (1999). Political Organizations and Societies are Changing. Translate Mohsen Salasi, Tehran, and Pulishers Science. (Persian).
Iran Statistical Yearbook (2012). www.salnameh.sci.org.ir/ tableshow/printversion.aspx (Persian).
Kadivar, M. A. (2007). Democratization the era of Reform. (1997-2005) Master Thesis in Political Science University of Tehran. (Persian).
Kietzmann, J. H., Hermkens; K., Mc Carthy, I. P. Silvestry, B. S. (2011). Social Media? Get Serious! Understanding the Funcitional Bulding Blocks of Social Media Business Horzons, 54 (1).
Mirtorabi, S. (2008). “Causes of Different Trands in Political Development in Oil Rich Countries”, Tehran, Journal Daneshnameh, No. 70 (1). (Persian).
Mirtorabi, S. (2014). An Introduction to the Oil Economy and Issues in Iran, Pulishers Qoms. (Persian).
Mirtorabi, S. (2016). Oil, Political, Democrasy. Pulishers Qoms. (Persian).
Mirzaie, S. (2013). Inuestgating the Role of Oil in Political Development, PhD Thesis, Allameh Tabatabaie University of Tehran, Faculty of Political Science. (Persian).
Mohammadzadeh, A. (2003). Contradictions in the discourse of Civil Society in the Islamic Republic of iran, Master Thesis in Political Science University of Tehran. (Persian).
Plan and Budget Organization (2007). The Law of Econimic, Social and Cultural Program of the Islamic Republic of Iran, Tehran. (Persian).
Qaderi, T. (2013). “Government Polices and Political Development in (1989-2005)”, Tehran, Journal Social Science, No. 60. (Persian).
Ricardo, D. (1962). The Principles of Poltitical Economy And Taxation (London: Everyman’s Library).
Riggs, W. E. (1983). “The Delphi Technique: An Experimental Evalution”, Technological Forecasting and Social Changees, Vol. 23.
Sari Alghalam, M. (2011). Rationality and Developmen in Iran, Tehran Pulishers Farzan. (Persian).
Sattari, S. (2015). “Fundaental from of Oil Life”, Journal Research State. No. 1 (2). (Persian).
Shafiefar, M. (2015). “The Trend of Political Development in Iran”, Tehran, Journal Political. No. 1 (45). (Persian).
Shakeri, A. Q. (2010). “The Theory of Rentier State and the Islamic Revolution”, Tehran, Journal the Islamic Revelution Center. (Persian).
Smith, A. (1960). The Wealth of Natios (London: Everyman’s Library).
Yates, D. A. (1996). The Rentier State in Afreca: Oil Rent Democracy and Neocolonialism in the Republic of Gobon, Trenton Africa.
Yergin, D. (1997). World Oil History, Translate, Gholamhosein Salehyar, Tehran, pulishers Etellaat. (Persian).