تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه قم

10.22055/qjsd.2020.33566.2227

چکیده

از دیدگاه هربرت سایمون دانشمند شهیر مدیریت، جوهره و اساس مدیریت تصمیم گیری است. اهمیت تصمیم گیری زمانی بیشتر نمایان می شود که بخواهیم آن را فراتر از سطح فردی، در سطح سازمانی بررسی کنیم ( تصمیم گیری سازمانی ). زیرا سازمان ها به عنوان سیستم های پیجیده تصمیم گیری بر مبنای دیدگاههای گوناگونی به این مقوله مهم می پردازند. بر این اساس پرداختن به عقلانیت زیربنای تصمیم گیری از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش های متداول در ادبیات مدیریت، اکثرا تصمیم گیری را بر مبنای عقلانیت غالب در دنیای غرب مطالعه می کنند. با توجه به بافت فرهنگی حاکم بر کشور ما بررسی عقلانیت زیربنای تصمیم گیری با رویکرد اسلامی امری ضروری است.در این پژوهش مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان از دیدگاه اسلام که قبلا توسط پژوهشگران طراحی شده است، تبیین شده است. سنجه طراحی شده در اختیار مدیران قرار گرفت و داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزار Amos-22 مورد تحلیل قرار گرفت. خروجی های نرم افزار نشان داد که ابعاد سنجه ی عقلانیت در سازمان از دیدگاه اسلام در سطح P≤ 0.01 از پایایی معنی دار برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of rationality evaluation in organization by Islamic approach

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Neysi 1
  • Adel Azar 2
  • Abbas Moghbel Baerz 3
  • Valiallah Naghipour Far 4
1 member staff of Shahid Chamran University (SCU )
چکیده [English]

According to H.Simon the famous author of management, decision making is the essence of management. The importance of decision making become more when we want to study it beyond individual level, in organizational level (organizational decision making ). Because organizations as complex systems of decision making deal with this subject base on various perspectives. Therefore, investigating the rationality underlying the decision making is of vital importance. Current studies in management literature investigate the decision making according to west world dominant rationality ( instrumental rationality ). Considering the cultural context of our country, investigating the rationality of decision making base on Islamic thoughts is essential. In this paper, the model of rationality evaluation by Islamic approach is explained. The questionnaire distributed among managers and the gathered data is analyzed by factor analysis method using Amos-22 software. The results show that dimensions of rationality measure from Islam view are reliable at P≤ 0.01 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rationality
  • organizations
  • rationality dimensions
  • Islamic approach