فراتحلیل مطالعات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مناطق حاشیه نشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

2 دانشیارگروه مدیریت آموزشی،واحداهواز،دانشگاه آزاداسلامی،اهواز،ایران

3 دانشیارگروه مدیربت آموزشی،واحداهواز،دانشگاه آزاداسلامی،اهواز،ایران

10.22055/qjsd.2020.31617.2094

چکیده

فراتحلیل مطالعات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مناطق حاشیه نشین

سیده فرانک موسوی ، دکتر غلامحسین برکت ، دکتر محمد حسین پور
چکیده:
این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها، و شاخص های مداخله گر در خصوص توانمندسازی زنان انجام شده است. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده بین سالهای 1382 تا 1398 بوده که از طریق جستجو در دو پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی مقالات علمی پزوهشی در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بدست آمد. از مجموع 144 مقاله استخراج شده، 22 مقاله مرتبط با جامعه آماری انتخاب و به روش فراتحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که توانمندسازی زنان در بعد روانشناختی شامل 6 مؤلفه (معناداری، خودکارآمدی، عزت نفس، توانایی و کفایت، خود تعیینی، خوداثربخشی) و توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی- آموزشی شامل 10 مولفه از قبیل (مشارکت در امور اجتماعی، جمع گرایی، آگاهی، اعتماد، هنجار، آموزش، دانش، نگرش، مهارت و خانوادگی) و توانمندسازی اقتصادی بر دو مفهوم کلی استقلال نسبی مالی و برخورداری از رفاه متمرکز می باشد. در پایان نیز، محقق براساس اهمیت ابعاد توانمندسازی در بررسی های انجام شده به ارائه مدل مفهومی اقدام نموده است.

کلید واژه ها: توانمندسازی، توانمندسازی زنان، حاشیه نشینی، زنان سرپرست خانوار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of women's empowerment studies of marginalized households

نویسندگان [English]

  • seyedeh faranak mosavi 1
  • Gholamhossein Barekat 2
  • Mohammad Hosseinpiur 3
1 Student PHD in Educational management Group ,Ahvaz Branch,Iran
2 Associate Professor,Department of Educational managment, Ahvaz Branch, Iran
3 Associate Professor,Department of Educational Management,Ahvaz Branch, Iran
چکیده [English]

A meta-analysis of women's empowerment studies of marginalized households

Seyedeh Frank Mousavi, Dr. Gholamhossein Barakat, Dr. Mohammad Hosseinpour
Review:
This study aimed to identify the intervening dimensions, components, and indicators of women's empowerment. The study population consisted of researches carried out between 2003-2009 and obtained through searching the two databases of Jihad-e-Academic Information Center and Comprehensive Humanities Portal. From 144 articles extracted, 22 articles related to the statistical population were selected and evaluated by qualitative meta-analysis. The results showed that women's empowerment in the psychological dimension consisted of 6 components (meaningfulness, self-efficacy, self-esteem, ability and self-efficacy, self-determination, self-efficacy) and social-cultural-educational empowerment including 10 components such as social participation, collectivism, Awareness, trust, norm, education, knowledge, attitude, skills, and family empowerment focus on two general concepts of relative financial independence and prosperity. Finally, the researcher has proposed a conceptual model based on the importance of empowerment dimensions in the studies.

Keywords: Empowerment, Women Empowerment, Marginalization, Women Headed Household

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Women Empowerment
  • Marginalization
  • Women Head of Household