آنالیز نقش مدیریت دانش با رویکرد بهسازی کارکنان با تاکید بر آسیب شناسی دانش کارکنان بازنشسته (مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2020.31063.2041

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل کاربرد مدیریت دانش جهت بهسازی کارکنان با تاکید برآسیب‌شناسی دانش فنی کارکنان بازنشسته انجام شد. پژوهش از نوع کیفی، با هدف کاربردی، از نوع روش آمیخته اکتشافی تحلیلی متوالی انجام شد. جامعه آماری دو گروه اساتید رشته نفت در دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به تعداد 30 نفر هیات علمی و مدیران مناطق نفت‌خیزجنوب به تعداد 100 نفر بود. نمونه آماری مدیران با روش گلوله برفی و اساتید با روش نمونه‌گیری انتخابی هدفمند به تعداد20 نفرازهرگروه انتخاب شدند.جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه تشریحی محقق ساخته صورت گرفت.سوالات‌پژوهش براساس مولفه‌های اصلی و عوامل زیرساخت تئوری مدیریت دانش، مقایسه عملکرد شرکت‌های مناطق نفتخیزجنوب با چند شرکت برند نفتی، چگونگی بازگشت مجدد دانش فنی کارکنان، ارزیابی مدل محقق ساخته مدیریت دانش تنظیم شد. با استفاده از تکنیک دلفی به شکل کتبی و سپس مصاحبه عمیق و نیمه سازمان یافته در 3مرحله جداگانه نظر نخبگان بررسی شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی داده‌های پژوهش،طبقه‌بندی، کدگذاری عددی براساس ترتیب شرکت افراد در مصاحبه،بررسی، نمره گذاری و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد چرخه بازگشت دانش فنی کارکنان بازنشسته ضعیف بوده و این طلای شناور همراه کارکنان بازنشسته از سیستم خارج میشود در حالی که با عضویت کارکنان بازنشسته در اتاق های فکر و مشاوره، همکاری به عنوان مدرس فنی و استاد کار، همکاری پاره وقت در مواقع ضروری می توان از این دانش استفاده کرد. در پایان مدل کاربردی مدیریت دانش،مستخرج از پژوهش، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analaysis of Knowledge Management Role in Employee Improvement Approach with Emphasis on the Pathology of Retired Personnel Knowledge (Case Study: Employees of National Iranian South Oil Company)

نویسندگان [English]

  • faemeh rezaei 1
  • Mohammad Hosseinpour 1
  • yadollah mehralizadeh 2
1 Faculty and Department Manager
2 faculty of the Shahid Chamran University
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the application of knowledge management for staff improvement with emphasis on the pathology of technical knowledge of retired employees. A qualitative research with applied purpose was performed by sequential analytical mixed method. The statistical population of this study was two groups. The first group was 30 persons of faculty members of petroleum engineering at Khuzestan Islamic Azad University and the secend one was 100 persons of managers at NISOC.The statistical sample of the managers was selected by snowball method and the faculty members were selected by targeted selective sampling from 20 persone of each groups. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Research questions were adjusted based on the main components and factors of knowledge management theory infrastructure, comparison of NISOC subsidiaries with several brand oil companies, how to return staff technical knowledge, evaluation of researcher-made knowledge management model. With use of Delphi technique elite opinion was examined in 3 separate stages. By using content analysis method and descriptive statistics, the research data were classified, numerically coded based on the order of participation in interviews, surveyed, scored and analyzed. The results show that the retirement cycle of technical knowledge of retired employees was weak and this floating gold goes out with retired staff from the system, while using retired staff in thought and consulting rooms, working as a technical lecturer, part-time collaboration can be used when needed. Finally, an applied model of knowledge management, derived from this research, is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Improvement
  • Applied Model
  • Pathology
  • Retirement Technical Knowledge