بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مؤثر بر جذب گردشگران پزشکی عراقی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2020.31313.2062

چکیده

با توجه به اینکه عمده گردشگران پزشکی شهر اهواز از کشور عراق می‌آیند و نزدیکی جغرافیایی و مهم‌تر از آن، سنخیت فرهنگی ـ زبانی در این انتخاب مؤثر است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مؤثر بر جذب این گردشگران تدوین ‌شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی ـ نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی، کتابخانه‎ای، پیمایشی و مصاحبه با گردشگران و کارشناسان گردآوری ‌شده است. در ارتباط با اهداف مورد نظر، جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل گردشگران پزشکی عراقی است که در سال 1397 جهت انجام درمان به شهر اهواز سفر کرده‌اند. طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، در سال 1397 حدود 2000 نفر گردشگر پزشکی عراقی جهت درمان به مراکز درمانی شهر اهواز مراجعه کرده‌اند. با توجه به جامعه آماری در این پژوهش، حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید، 384 نمونه مشخص‌شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق جهت دست‎یابی به نمونه پژوهشی برای گردشگران پزشکی، نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک‌های آماری تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری و آزمون فریدمن استفاده‌ شده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین ابعاد فرهنگی تأثیرگذار به ترتیب؛ فرهنگ عمومی (قومی)، فرهنگ حرفه‌ای (تخصصی) و فرهنگ ملی (ایرانی ـ اسلامی) بیشترین اثرگذاری را در جذب گردشگران پزشکی عراقی داشته‌اند. همچنین نتایج رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری نشان داد که متغیرهای مستقل پژوهش در مجموع 35 درصد از واریانس متغیر جذب گردشگران پزشکی عراقی را تبیین می­کنند؛ به‌عبارت ‌دیگر متغیرهای مستقل پژوهش در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر جذب گردشگران پزشکی عراقی را دارند. همچنین اثر متغیرهای مستقل پژوهش بر جذب گردشگران پزشکی به لحاظ آماری معنادار است (05/0 ≥ p)؛ بنابراین تأثیر متغیرهای فرهنگی ملی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و فرهنگ حرفه‌ای بر جذب گردشگران پزشکی عراقی تأیید می‌شود. با مدنظر قرار دادن ضرایب تأثیر مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش می‌توان گفت اثر متغیرهای فرهنگ عمومی، حرفه‌ای و ملی بر متغیر جذب گردشگران پزشکی عراقی، مستقیم و در حد متوسط به بالا و اثر متغیرهای فرهنگ سیاسی و سازمانی بر این متغیر، مستقیم و در حد متوسط به پایین برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing Cultural Dimensions Affecting the Attraction of Iraqi Medical Tourists to Ahvaz City

نویسنده [English]

  • Majid Goodarzi
Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Since the majority of medical tourists in Ahvaz come from Iraq, their geographical proximity and, more importantly, cultural-linguistic diversity are important in this selection, the present study aims to investigate and analyze the cultural dimensions affecting the attraction of these tourists. This research is applied-theoretical in terms of objectives, and descriptive-analytical in terms of research method. The required data were collected via documentary, library, survey research techniques and interviewing tourists and experts. To achieve the goals, the research statistical population included Iraqi medical tourists visiting Ahvaz in 2018 for treatment. According to statistics extracted from Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, about 2000 Iraqi medical tourists visited Ahvaz medical centers for treatment in 2018. Out of the statistical population, the sample size calculated using the Cochran formula as 384 participants. Proportional stratified sampling technique was employed to obtain a medical tourists sample. To analyze the data and test the research hypotheses, one-sample t-test, Pearson correlation coefficient, structural equation modeling (SEM), and Friedman test were used. The research findings showed that among the influential cultural dimensions, general (ethnic) culture, professional culture and national (Iranian-Islamic) culture had the highest effects on attracting Iraqi medical tourists. The results of sem also showed that research independent variables account for 35% of the variance of attracting Iraqi medical tourist. In other words, research independent variables have high ability to explain the variance of attracting Iraqi medical tourist variable. Moreover, the effect of independent variables on attracting medical tourists was statistically significant (p≥ 0.05). Therefore, the effect of national cultural variables, political culture, organizational culture, general culture, and professional culture on attracting Iraqi medical tourists was confirmed. Considering the effect size of the independent variables, it can be stated that the effect of general, professional and national culture variables on attracting Iraqi medical tourists is direct and high medium, while the effect of political and organizational culture variables on this variable is direct and low medium. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Dimensions
  • Iraqi Medical Tourists
  • Health Centers
  • Ahvaz city