مطالعه کیفی علل و زمینه های خشونت نوجوانان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 آموزش و پرورش، دهلران، ایران

10.22055/qjsd.2020.26903.1760

چکیده

در سال‌های اخیر پدیده خشونت در بین نوجوانان به دغدغه اصلی جامعه شناسان، خانواده‌ها و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت تبدیل‌شده است. این مطالعه باهدف بررسی کیفی پدیده خشونت در بین نوجوانان دبیرستانی در صدد آن است تا درک روشنی از دلایل و زمینه های خشونت و گسترش آن در سطح مدارس فراهم نماید. ملاحظات نظری تحقیق بر اساس دیدگاه‌ جامعه‌شناسان و نظریات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی تدوین گردیده است. این پژوهش به روش کیفی و رویکرد گراندد تئوری انجام‌شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انجام‌شده و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 17 نفر از دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های شهر دهلران بوده ‌است. یافته‌ها متشکل از 37 کد مفهومی و 8 مقوله اصلی شامل قلدر مآبی اجتماعی، مقاومت و نافرمانی، خودابرازی بدنی، کاهش سطح تاب آوری اجتماعی، تکلم تنازع آمیز، میل طلبی و دگرآزاری جنسی، تنش و امکان فروپاشی خانوادگی و برون ریزی ملتهبانه خشم است که پدیده اصلی پژوهش با توجه به مقولات شکل‌گرفته «صورت های بازنمایی خشونت» نام‌گذاری شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A qualitative study of the causes and fields of high school teenagers

نویسندگان [English]

  • mehran sohrabzadeh 1
  • mohamad solimannjad 2
1 Associate Professor of Social Sciences at Kashan University
2 Education, DEHLORAN, Iran
چکیده [English]

in recent years , the phenomenon of violence among teenagers has become the main concern of sociologists , families and education authorities . The study aims at a qualitative study of the phenomenon of violence among the high school adolescents to provide a clear understanding of the causes and grounds of violence and spread it across the schools . Theoretical considerations of the study are formulated based on the views of the sociologists and the theories associated with social damage . this research is done in qualitative method and grounded theory approach . the sampling method is purposeful and with theoretical sampling strategy and data collection method has also been semi - structured interview with 17 students studying in high schools and national conservatories. The findings consist of 37 conceptual codes and eight main categories including Society of social phobia, resistance and disobedience, physical abuse, struggle, struggle, struggle, desire of family collapse, struggle, desire of family collapse and anger flared up that the main phenomenon of research is labeled with respect to the categories formed in terms of "representation of violence".

کلیدواژه‌ها [English]

  • grounded theory
  • Violence
  • social resilience
  • strength - compensation
  • family issues