بررسی تاثیر رفاه و آسایش کارکنان بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجی چابکی سازمانی در دانشگاه‌های استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران، شوشتر

10.22055/qjsd.2020.22778.1452

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر رفاه و آسایش کارکنان بر چابکی سازمانی و رضایت شغلی در دانشگاه های استان خوزستان است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها و ارتباط میان متغیرها؛ از نوع تحقیقات توصیفی-علّی به شمار می آید؛ و به طور خاص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را 550 نفر از کارکنانِ «دانشگاه های استان خوزستان» تشکیل می دهد؛ که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 226 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع 226 پرسشنامه توزیع شد و 219 پرسشنامه معتبر از پاسخ دهندگان به دست آمد. به منظور جمع آوری داده های پژوهشی از سه پرسشنامه تسهیلات رفاهی کارکنان، چابکی سازمانی و رضایت شغلی استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر آن بود که تسهیلات رفاهی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی و چابکی سازمانی دارد. همچنین نتایج نشان داد چابکی سازمانی رابطه میان رفاه و آسایش کارکنان و رضایت شغلی را میانجی گری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Effect of Employee Welfare Facilities on Jog Satisfaction with the Mediator Role of Organizational Agility in Universites of Khozestan province

نویسندگان [English]

  • ghanbar Amirnejad 1
  • zhaleh Azhdari 2
2 Master of Public Management, Azad University of Shoushtar, iran, Shoushtar
چکیده [English]

The Main Purpose This Study Is to Investigate the Effect Employee Welfare Facilities on job satisfaction with the mediator role of Organizational Agility in Universities of Khozestan Province. Present research method is empirical based on the target, and based on the method of data collection and relationship between Variables, is a descriptive-Causal research; and specifically, It is based on structural equation modeling Statistical. Population of this study are consists 550 universities staff of Khozestan Province. Using of simple sampling Method, and with using Krejcie and Morgan Table, 226 of them were chosen. In total, 226 questionnaires were distributed and 219 number questionnaires were collected by the respondents. In order to measure the research variables was used three welfare facilities, organizational agility and job satisfaction questionnaires. Data analysis was done in two levels: descriptive and inferential statistics with using statistical software: SPSS and LISREL. Research findings show that employee welfare facilities have positive and significant effect on organizational agility and job satisfaction. Also employee welfare facilities have positive and significant effect on job satisfaction through the mediator role of organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Welfare Facilities
  • organizational agility
  • Job Satisfaction
  • Universites of Khozestan province