واکاوی فرایند انتخاب همسر از نگاه مردان طلاق داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکترای جامعه‌شناسی تغیرات جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22055/qjsd.2019.15268

چکیده

اولین مرحله‌ی تشکیل خانواده انتخاب همسر می‌باشد. بر اساس نتایج تحقیقات پیشین اغلب طلاق­ها به دلیل انتخاب نادرست همسر رخ می‌‌دهد، بنابراین هدف این تحقیق، تبیین فرایند انتخاب همسر از نگاه مردان طلاق داده می‌باشد. این مطالعه به شیوه‌ی کیفی و با روش نظریه‌ی زمینه‌ای اشتروس و کوربین انجام گرفته است. داده‌های آن از طریق مصاحبه‌ی رو در رو با مردانی که در شهرستان گچساران زندگی می‌کردند و تجربه‌ی طلاق را داشته‌اند، بدست آمده است. داده‌های مطالعه، طبق روند نمونه‌گیری نظری، پس از مصاحبه با 14 نفر، به اشباع نظری رسید و بر اساس پارادیم کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از کدگذاری؛ سه مقوله‌ی «شرایط نامساعد ازدواج، ناهمگن گزینی، و الگوی نامناسب انتخاب همسر»، از روایت‌های مشارکت‌کنندگان، به‌عنوان بستر و دلایل انتخاب نادرست همسر استخراج شد. در مرحله‌ی کدگذاری گزینشی، مقوله‌ی «شروع نادرست و نابجایی زندگی مشترک»، به‌عنوان مقوله‌ی هسته‌ی نهایی و نظریه‌ی تبیین‌کننده‌ی تحقیق استخراج شد. از این‌رو می‌توان گفت: «هر گاه انتخاب همسر، نادرست و نابجا باشد، زمینه‌ی طلاق در خانواده‌ها بیشتر می‌شود». 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Process of Wife Selection in the Point of the Divorced Men's

نویسندگان [English]

  • Seyed Yousef Panjehband 1
  • Halimeh Enayat 2
1 Ph.D oF Sociology University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Profesore of Sociolog University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Conclusion of prior research and narrative of participant confirmed the incorrect of wife selection in process of divorce. Because the first stage of family is the wife selection, and most of the divorcees for the reason of this incorrect selection of wife, so, this research with qualitative methodology and with approach of grounded theory and conservation with 14 divorced men's in Gachsaran city. Based of narrative of participant men of this research, three category "situation of inconvenient of marriage, heterogeneity, and paradigm of unsuitable of wife selection" as a contexts and reason for in correct wife selection. Men's of this research in situation that in constraint  of social pressure  and limited, and don’t have time for knowing their wife, and in spite of don’t love each others, and don’t have suitable situation for marriage, selected person for marriage that heterogeneity with property of special, familial, and socially of them. Thus, could tell that "if the selection of wife is incorrect, context of divorce in family's increase".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wife Selection
  • Process of Divorce
  • Incorrect Selection
Aghajani, M, H. (2006). Sociology of Mate Selection, Marriage and Divorce, Tehran: Elme Publisher.
Amato, P. (2012). “The consequences of divorce for adults and children: an update”, Pennsylvania state university, University Park, pa, USA. 5-26
Ambert, A. (2009). Divorce: Facts, Causes & Consequences. York University.
Bagheri, M., Salsali, M. (2008). Method of qualitative research, Tehran: Boshra. (Persian).
Baghyani, M. M. (2011). “Survey of youth's attitude in relation to cognition of future mate”, journal of health research, N. 6, 692-700.
Bray, J. & S. Mark (2009). The Wiley-Blackwell of Family Psychology, Blackwell Publishing Ltd.
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition Thousand Oaks, CA: Sage.
Dudak, A. (2012). “The Selected Aspects of Education Pursued By Divorced Fathers. a Department of Pedagogy and Psychology”, Maria Curie-Skłodowska University, Narutowicza 12, Lublin 20-004, Poland,pp: 910-914
Flick, U. (1998). An Introduction to Qualitative Research. London: Sage.
Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967). The Discovery of grounded theory: strategies forqualitative research. New York: adline.
Hermany, G. & K. Randy (2010). “Families ,Divorce”, Custody And Parenting. WileyInter Science, 461-462.
Marshall, C. and Rossman, G. B. (1995). “Designing Qualitative Research (2nd edn). Thousand Oaks, London”, New Dehli: SAGE, 32-40.
Michele, A. (2007). “Framing Divorce Reform: Media, Morality, and the Politics of Family”, Family Process; University of California, N 1, 1-46
Montenegro, X. P. (2004). A Study of Divorce at Midlife and Beyond. Washington, DC: American Association for Retired Persons.
Weimin, M. (2007). “The divorce culture and picture books for young children”, international journal of early childhood, N. 2, 23-35.