بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2019.15264

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی است، جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در نیم سال دوم تحصیلی 1397-1396 می‌باشد و به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، و بر اساس فرمول کوکران 374 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میزان سلامت اجتماعی دانشجویان در سطح متوسط رو به بالا می‌باشد و بین متغیرهای دسترسی به امکانات و خدمات محیطی، کیفیت زندگی، مهارت‌های ارتباطی، دینداری و جنس با متغیر سلامت اجتماعی ارتباط مستقیم و بین متغیر سن با سلامت اجتماعی رابطه‌ی معکوس وجود دارد، اما بین متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی در دو بعد ذهنی و عینی با سلامت اجتماعی ارتباط معناداری مشاهده نشده است. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین متغیر جنس و سلامت اجتماعی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش در مجموع 1/13 درصد از تغییرات مربوط به سلامت اجتماعی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sociological Factors Affecting Social Health among Students of Shahid Chamran University of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • karim rezadoost 1
  • alihossein hosseinzadeh 2
  • ayoub rostami 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Master of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the sociological factors affecting social health among students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The research method is correlational and analytical. The statistical population includes all the students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the second semester of the year 2017-2018. The sample title is intended. The findings of this study show that students' social health is moderately upward and there is a direct relationship between variables of access to facilities and services, quality of life, communication skills, religiosity and gender with social health variable and the relationship between age and social health. There is a reverse, but there is no significant relationship between socioeconomic status variables in both mental and objective dimensions with social health. The results showed that there is a significant difference between gender and social health. The results of multivariate regression show that the research variables account for 13.1% of the changes in social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • Religiousness
  • Quality of Life
  • Communication Skills
Alavi Hekmat, Z. (2014). Forms of Capital and Social Health: Investigating the Relationship between Type of Capital and Social Health of Individuals in Tehran. Masters Degree in Sociology, Faculty of Social Sciences, Al-Zahra University. (Persian).
Amini Naghadeh, M. (2011). Investigating the Factors Affecting Social Health: A Case Study of 18-29 Year Olds in Naghadeh City, MA Thesis, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University. (Persian).
Bababour Kheiruddin, J., Tusi, F. and Hekmati, J. (2009). “Investigating the Role of Determinants in Social Health of Yazd University Students”, Tabriz University Psychology Journal, Fourth Year, No. 16. (Persian).
Bekharai & et al. (2015). “A Sociological Study of Women's Social Health and its Affecting Factors (Case Study: Women between the ages of 18 and 55 in Tehran's Fourth District)”, Contemporary Sociological Research Quarterly, No. 7, Fall and Winter 94, pp. 29-54. (Persian).
Elgar, A. (2011). “The uncanny, alienation and strangeness: the entwining of political and medical metaphor”, Med Health Care Philos, 3: 313-322.
Hatami, P. (2010). Investigating the Factors Affecting Students' Social Health with Emphasis on Social Networks, Masters Degree in Social Work in Allameh Tabatabai University. (Persian).
Joshi, Sh.; Kumari, Sh. and Jain, M. (2012). “Religiosity as Related to Women’s Health”, Delhi Psychiatry Journal, 1: 136-142.
Kamran, F. and Nazeri, S. (1396). “Investigating the Relationship between Social Health and Quality of Life in Students of Islamic Azad University of Tehran Center”, Social Research Quarterly, Spring 96, No. 34, pp. 57-78. (Persian).
Keyes, C. L. M. & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A Descriptive Epidemiology.
Keyes, C., Lee. M. (1998). “Social well-being”, social psychology quarterly, vo1. 61, No. 2, pp. 121-190.
Larouche, R. (1998). “Determinants of college students health-promoting life style”, ClinExell nurse pract; 2 (1) p 35-44. measurement and prediction of risk behaviors among adolescents. Applied Developmental Science. 1998; 2(4):209-30.
Larson, J. (1996). “The measurement of social well-being”, social Indicators Research 28, pp. 285-296.
Li, T. and Zhang, Y. (2015). “Social network types and the health of older adults: Exploring reciprocal associations”, Social Science & Medicine, Vol. 130: 59–68.
Maedani, A. (2014). Investigating the Factors Affecting the Social Health of Yazd University Students, Masters Degree in Sociology, University of Social Sciences. (Persian).
Nabavi, S. A. & et. al. (2009). The Effect of Socio-Economic Status and Ethnic Identity on Social Security Feel, Quarterly Journal of Law Enforcement Knowledge. (Persian).
Nickurs, T. (2010). Investigating the Factors Affecting the Social Health of Male and Female Students of Shahid Bahonar University of Kerman, MA Thesis in Sociology, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman. (Persian).
Postar, M., Hekmati, J. (2010). “Predicting Social Health Based on Religious Beliefs Among Female Students”, Female Journal, and Family Studies: Vol. 2, No. 7, pp. 40-27. (Persian).
Pourafkari, N. (2012). “Investigating the Effective Factors of Essential Oils in the Shave River”, Social Science Quarterly of Islamic Azad University-Shooshtar Branch, Vol. 6, No. 18, pp. 41-60. (Persian).
Sajadi, H. and Sadr al-Sadat, S. J. (2005). Social Health Indicators, Journal of Political-Economic Information, Nineteenth Year, Nos. 7 and 8, Tehran: Information Institute Publications. (Persian).
Saleh, S. (2009). The Impact of Social Support on the Social Health of Spouses of Neurological Veterans in Tehran, MA Thesis, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University. (Persian).
Sarajzadeh, Hossein & et. al. (2013). “Religion and Health: Testing the Effect of Religion on Health among a Sample of Students”, Journal of Applied Sociology, Vol. 24, No. 49. (Persian).
Serbian, M. H. (2015). Assessment of the Benefits of Social Health Index of 18-30 Younger Youth and its Factors, Payam Noor University Research Project. (Persian).
Shiri, M. (2011). Assessment of social health status of physically and mentally handicapped people in Tehran, M.Sc., Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University. (Persian).
Shoji Zand, A. (2005). “A Model for Measuring Religion in Iran”, Iranian Journal of Sociology, Vol. 6, No. 1. (Persian).
Tanhai, M. (2013). The effect of quality of life and religiosity on students' general health in Islamic Azad University of Vali-e-Asr University Complex in 2012-2013, MSc in Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian).
Toloui, F. (2002). “Investigating the Social Factors Affecting the Success of People with Physical and Motor Disabilities”, Journal of Social Work, University of Social Welfare, Third Year, No. 10. (Persian).
Tubeuf, S. and Jusot, F. (2011). “Social health inequalities among older Europeans: the contribution of social and family background”, Eur J Health Econ, 12: 61–77.
Wahid Fazl, F. (2012). Social Health of Youth and its Affecting Factors in Tehran, MA Thesis, Department of Sociology, Tehran; Al-Zahra University, Faculty of Economics and Social Sciences. (Persian).
Waterworth, P.; Rosenberg, M.; Braham, R.; Pescud, M. and Dimmock, J. (2014). “The effect of social support on the health of Indigenous Australians in a metropolitan community”, Social Science & Medicine, 119:139-146.
Wattisman, A. (1998). Social Growth, Sima Nazari Translated, Iranian Association of Parents and Islamic Educators, Second Edition. (Persian).
World Health Organizalion (1979). Health for all, Sr. No. 5.