فهم فرایند شکل‌گیری تجربه حاشیه‌نشینی بر اساس نظریه داده‌بنیاد (مورد مطالعه: محله‌های ملاشیه و تل برمی خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22055/qjsd.2020.27261.1796

چکیده

این مطالعه کیفی، با هدف فهم فرایند شکل‌گیری تجربه‌ی حاشیه‌نشینی در دو محله‌ی حاشیه‌نشین ملاشیه و تل برمی در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه‌ی داده بنیاد است. بعد از کدگذاری، دوازده مقوله‌ی اصلی از داده‌ها پدیدار شد که هر یک از مقوله‌ها به‌صورت کامل با استناد به متن مصاحبه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش ـ تعامل‌ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل (تکانه‌های تحول‌آفرین، اندوه مزمن روستایی، اغوا و افسون شهر، موانع و ناآمادگی‌های نهادی و راه‌های فروبسته تحرک) و در بعد کنش ـ تعامل (مهاجرت به مثابه تکنیک خودحمایتی، تقلیل‌گرایی کالبدی و پرسه‌زنی فرودستانه) و در بعد پیامدها (هراس نهادینه شده، احساس مازادبازار بودن، انباشت فقدان‌ها و هویت مخدوش) است که حول یک مقوله‌ی هسته به نام (تقلای چالش برانگیز برای ارتقا زیست کژقواره) شکل گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Process of Emerging Experience of Slum Base on Grounded Theory (Case Study: Malashieh and Tal Bormi of Khuzestan)

نویسندگان [English]

  • Sajad Bahmani 1
  • reza hemmati 2
  • hossein moltaft 3
  • asghar izadijairan 4
1 Ph.d Student in Sociology University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor in Sociology University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor in Sociology Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor of Faculty of Law and Social Sciences University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This qualitative study has been done in two slum areas named Malashieh and Tal Bormi, with the aim of understanding the process leading to the formation of slum residence experience in these areas. The approach (method) used in this research is grounded theory-corbin and strauss edit (2015), the emerging paradigm includes three dimensions: conditions, action/ interaction, and consequences, that in the dimension of conditions, based on the results of the research, it contains transformative impulses, chronic rural grief, seduction and charm of cities, institutional obstacles and unreadyness, and closed ways of mobility. In the action/interaction dimension, it contains emigration as a self-supporting strategy, a fullscale reductionism, and mean wanderings. And in the dimension of consequences, it contains internalized fear, feeling of being of being redundant in the marketplace, accumulation of absences, and hurt identity, which have taken form around a core category named "the abrovite effort of development will".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slum Experience
  • Grounthed Theory Research
  • Mallashieh and Tal Borami
  • Ahvaz and Ramhormoz
Abrams, D. (2007). Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research, Johnwiley and analytical framework’, in G. Room (ed) Beyond the Threshold Basingstoke: Palgr.
Amanpour, S. and Zarifi, K. (2012). Dimensions of Suburbia Economics in Ahvaz City, 4th Conference on Urban Planning and Management, Mashhad University, Sociology Publications (Persian).
Anthropology and Culture Web Site, Urban Wildlife Culture in Conversation with Nasser Fakuhi, Reviewed at: http://anthropology.ir /article/29305
Bastani, S., Rahnama, F.; Ghazinejad, M. (2014). “Social Exclusion, Case Study: Objective and Subjective Exclusion of Elderly in Tehran”, Social Studies and Research in Iran, Volume 2, Number 4: 626-599. (Persian).
Clinard, Marshal B. (1966). Slum and Community Development, The free Press, New York.
Corbin J, Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, London: CA Sage.
Corbin J., Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research, Thousand Oaks, London: CA Sage
Dadashpour, H. and Alizadeh, B. (2011). Informal Housing and Land Security, Tehran: Azarakhsh Publication. (Persian).
Ebrahimzadeh, I, and Akbari, M. (2010). “The Role of Rural Migration in Informal Settlement”, Journal of Rural Research, Vol. 1, No. 1: 191-167. (Persian).
Ebrahimzadeh, I. Varesi, H., Akbari, M. (2010). “The Role of Rural Immigration in Informal Settlements (Case Study: Ahwaz Metropol)”, Journal of Rural Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 191-196. (Persian).
Esmaili, R. Omidi, M. (2012). “Studying the Experience of Marginalization from the Marginalized Perspective”, Journal of Urban Studies, Volume 2, Number 3: 208-179. (Persian).
Gerdtham, J., U. (2003). “A note on the effect of unemployment of morality”, Journal of Health Economics, 22: 505-518.
Gharkhlo, M., Sharifi A. (2004). “The Origin of Physical Evolution and the Socioeconomic Status of the Suburbs at the Second Ahwaz”, Geographical Research, Vol. 36, No. 50: 101-87. (Persian).
Giddens, A. (2002). Sociology, translation by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publishing.
Giddens, A. (2007). Chavoshian, Hassan, Sociology, Tehran: Ney Publications.
Giddens, A. (2008). Sociology, translation by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publishing.
Harrison, P. (1996). The Third World Tomorrow, Translated by Mohammad Tolo, Second Edition, Expressive.
Hizbawi, A. (1995). Consequences of Migration in Ahvaz, M.Sc., Department of Sociology, Shiraz University. (Persian).
Iman, M. (2009). Paradigmatic Principles of Quantitative and Qualitative Research Methods in the Humanities, Qom: Domain and University Research. (Persian)
Iran Statistical Center (2016). National Statistics Portal, General Census of Population and Housing. (Persian)
Iran Statistics Center (1986). National Statistics Portal, Socio-Economic Census of Nomads. (Persian).
Louis, O. (1353). “The Poverty Culture”, Translated by Soraya, M., Social Science Letter, Vol. 1, No. 4: 7-25.
Madanipour, A. (2000). Urban Space Design, Social and Spatial Process, Translated by Farhad Mortazai, Urban Planning and Processing Company. (Persian).
Morgan, C., & et. al. (2007). “Social Exclusion and Mental Health: Conceptual and Methodological Review”, British Journal of Psychiatry, 191: 474-477.
Rabbani, R-Orazi, F. Sadat-Heirs, H. and Hosseini, M. (2006). “Investigating the Factors Affecting the Formation of the Suburbs Problem and Social Consequences”, Geography and Development, Vol. 4, No. 7, 89-114. (Persian).
Salehi, R. (2010). “Spatial organization of educational places in Zanjan with the help of GIS”, Journal of Geographical Research, Vol. 37, No. 123. (Persian).
Sarafi, M. (2002). “Towards a Theory for Organizing Informal Settlement”, Seven Cities Quarterly, Tehran, Urban Development and Urban Development Publications, Q3, Q8. (Persian).
Sheikhi, M. (2001). “Explaining the Process of Formation and Transformation of Car Towns around Tehran Metropolis, Case Study: Islam Shahr, Nasimshahr and Golestan”, Doctoral dissertation Urban Design, Faculty of Fine Arts, University of Tehran (Persian).
Siluzas, R. V. (2004). Managing Informal Settlements: A Study Using Geo-Information in Dar es Salaam, Tanzania Utrecht University Repository (Dissertation).
Siluzas, R. V. (2004). Managing Informal Settlements: A Study Using Geo-Information in Dar es Salaam, Tanzania, Utrecht University Repository (Dissertation).
Silver, H. (2006). “The Process of Social Exclusion: The Dynamics of an Evolving Concept”, University of Manchester Chronic poverty Research Center, pp. 531-578.
Statistical Center of Iran, Yearbook of Statistics (1972). Tehran: Program and Budget Organization.
Statistical Center of Iran, Yearbook of Statistics (1973). Tehran: Budget and Planning Organization, Tehran.
Unhabitat (2014). State of African Cities, Re-imagining sustainable urban transitions, State of African Cities.
Zangi Abadi, A.; Mubarak, O. (2012). “Investigating the Factors Affecting the Formation of Tabriz Suburbs and Its Consequences”, Journal of Geography and Environmental Planning, Volume 23. (Persian).