بررسی موانع اجتماعی توسعه‌یافتگی در استان ایلام با روش نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی موانع اجتماعی توسعه‌یافتگی در استان ایلام و درک و تفسیر مردمان آن دیار از توسعه می‌پردازد. با توجه به اینکه روش‌شناسی عمده‌ی این تحقیق کیفی بوده؛ از روش مردم‌نگاری برای عملیات گردآوری داده‌ها و از نظریه‌ی زمینه‌ای برای تحلیل و ارائه‌ی داده‌ها استفاده شده است. در این پژوهش، اطلاعات مشاهده‌ای و اسنادی توسط محقق گردآوری و اطلاعات مصاحبه‌ای نیز از 56 نفر مشارکت‌کنندگان ساکن در میدان مطالعه به عمل آمد. برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه‌گیری کیفی ـ هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبه‌شوندگان از منطق اشباع نظری در نمونه‌گیری نظری استفاده شد. سپس عملیات تحلیل اطلاعات در سه مرحله‌ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده و یک مدل زمینه‌ای برای هر یک از سؤال‌ها ترسیم گردید. در نهایت از ترکیب کلیه‌ی مقوله‌ها، مدل نهایی تحقیق استخراج شد. نتایج بررسی نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع اجتماعی توسعه‌یافتگی در این استان بافت غالب ایلی و قبیله‌ای، میزان پایین سرمایه‌ی اجتماعی، سستشدن روابط اجتماعی و فقدان نظام شایسته‌سالاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Social Obstacles of Development in Province of Ilam Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • rozan piri 1
  • Roza Kerampor 2
  • Majid Kaffashpour 3
1 Ph.d student sociology economic and development, Islamic Azad University Centeral Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant professer of Sociology Islamic Azad University Centeral Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate professer of Sociology Islamic Azad University Rodehen Branch, Rodehen, Iran
چکیده [English]

This issue the present study deals with social obstacles of development in the province of ilam as well as native people’s perception and interpretation of development. The methodology of this study relies on qualitative method and ethnography to collect the data. To analyze the data, grcunded theory was used. Data from observation and documents were collected by this researcher. Data were collected from observation and documented done by this researcher as well as interviews held within 56 paraticipants within the domain of the current study. Purposive–qualitative sampling was used and regarding the size of sample, theoretical logic of saturation was applied. The results show that the most important social obstacles of development in ilam are dominating tribal context, low level of social capital, diminishing of social relationships. And lock of merit system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Obstacles
  • Undevelopment
  • grounded theory
  • Ilam Province
Apter, D. (1987). Rethinking Development, London sage puplication.
AzadArmaki., T. A, Mobaraki, M., A. Shahbazi, Z. (2009). The investigation and detection of applied indicators of social development of social development quarterly–cultural first year No. 1 (Persin).
Azkia, M., A., Ghafary, Gh. (2005). Developmental sociology, Tehran, Kayhan publhcations, theditio (Persin).
Baker, Th. (1999). Doing social research, Third Edition. London: McGraw-Hill.
Bendix, R. (1977). Tradition and modernity Reconsidered, In London, Plotnicov, and Arthur, Tuden.
Berg, B. (2001). Qualitative research methods, for the socisl sciences. New York: Allyn and Becon.
Brenestin, H. (2002). “Modernization Theory and the Sociological Study of Developmentˮ, Journal of Develoment Studies, Vol .7, Issue 2.
Bryman, A. (1999). Quality and Quantity in Social Research, London: Unwin Humanly Press.
Chilcote, D. (1994). How societies of Development and Under Development. Boudler: Westview Press.
Chirot, D. (1994). How Societies Change, London: Pin Forge Press.
Coury, R. (2002). Neo-Modernization Theory and Its search for Enemies.
Dival, W., and Albert, S. (2000). “Cross-Cultural Codes of Modernizationˮ, World Culture, No. 11, Vol. 2, Pp. 152- 170.
Eaves, Y. D. (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis Jadv nurs.
Farasatkhah, M. A.; Ghazitabatabaee, M. A.; Fathoalahi, A. (2013). Cantent analysis of five step for iran development according to samples of superior education ri ies 6, the year, No. 4 (Persin).
Fazeli, M. A; Fatahi, S. A. Zanjan Rafiee. N. (2012). “Social development, indexes and iran place in the world development”, cultural social study journal ot the secand period No. 2 (Persin).
Fetterman, D. M. (1998). Ethnography Step by Step. Second Edition. David M. Ethnography Step by Step, Second Edition, London: Sage Publications.
Gudeman, S. (2001). The Anthropology of Economy, London: Blackwell Publishers.
Hall, J. R., Mary, J. Neitz and Marshall, B. (2002). Sociology on Culture. London: Routledge.
Harris, M. (2001). The Rise of Anthropological Theory. Updated Edition, New York: Thomas Y. Growell Company.
Hindess, B. and Paul, H. (1984). Social formation and Mode of Producation: New Jersy: Humanities press.
Hulmes, D. and Mark, T. (1990). Sociology and Development, London: Harvest Wheat sheaf publications.
Jean, Y. H. (2004). The application of grounded theory and symbolic interactionism scand J. car sci.
Jokhtaee, F., A., Muosavi; M. A; Zahedi, M. (2013). Dimention and chorachtes of social development at development programs, scien titic quartenly social welfare, No. 3 (Persin).
Kate, M. (1991). “Modernist discourse and the crisis of Development Theoryˮ, Studies in Comparative International Development, Vol. 26, Issue. 2.
Kendal, T. and Michael, M. (1989). Studies of Development and Change in the Modern Word.London: Oxford University Press.
Kosonen, P. (1977). “Cotemporary Capitalism and The Critique of Political Economy: Methodological Aspects”, Acta Sociologica, Vol. 20, No. 4.
Kurtz, C. V. (2001). Political Anthnography: Paradigms and Power. Boudler: Westview press.
Lahsaee Zadeh, A. (2010). Development Sociology, Tehran payame nour University publication (Persin).  
McGrew, Anthony. (1992). "A Global Society" in David Held, Stuart. Hall and Paul. Lewis, (eds), Modernity and Its Futures. London: Open University press.
Mohammadpour, A. (2010). Qualificative research way, adversw for way. 1, Ration and design in qualificative methodology, tehran: sociologist publhcation, secand edition (Persin).
Mohammadpour, A. (2010). Renovation experience, study of changing and development in Hawraman using grounded theory, Tehran, sociology, forum. (Persin).
Mole, D. (1999). "Dependencia and Modeernization", (Online).
Mouzelis, N P. (1992). Posr-marxist Approaches.Basingstoke Hampshire: the Mcmillan press.
Neuman, L. (2000). Social research Approaches. Third Edition.london: Allyn and Bacon.
Peet, R. and Elaine, H. (2007). Theories of Development. London: Guil Ford Press.
Rocha, G. M. (2002). “Neo-Dependency in Brazil”, New Left Review, Vol. 3, No. 16.
Sardan, O. (2004). Anthropology of Development: Understanding Contemporary Social Change, London: Zed Book Press.
Su, Alvin (2006). Social changing and development, translated by mahmoud jibi mazaheri, first edition, Tehran, guid study publhcation.
Taylor, J. (1977). From Modernization to Mode of Production. New Jersy: Humanities Press.
Tyriakian, E. A. (2001). “The Civilization of Modernity and Modernity of Civilizationˮ, International Sociology, Vol. 16, No. 13.
Vela, M. (2001). World-System Theory.web mit. edu/esd. 83. www/notebook/World system m.pdf.5Dec 2004".
Wagner, Peter. (2002). “Modernity, Capitalism and Critique”, Thesis Eleven. No. 66, London: Ssge Publications.
Wallerstein, I. (1974). The Modern World-SystemCapitalist Agriculture and the Origins of the Eurppe World-Economy in Sixeenth Century, New York: Academic press.
Webster, A. (1990). Introduction to Sociology of Development, Basingstoke Hampshire: McMillan Press Ltd.
Wilker, Richard R. (1996). Economics and Culture: Foundations of Economic Anthropology, Boudler: Westview Press.
Zaheer, B. (2001). “Modernization Theory and Cold War”, Journal of Contemporary Asia, Vol. 31, Issue 1.