مطالعه اثر مهاجرت بر کاهش رشد جمعیت استان خوزستان طی دوره (1390-1375)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مهاجرت‌ها چه به‌صورت بین‌المللی جریان یابند و چه در داخل مرزهای یک کشور رخ دهند، همواره موجب کاهش جمعیت نواحی مهاجرفرست و افزایش جمعیت نواحی مهاجرپذیر می‌شوند. این افزایش و کاهش در مواردی کند و مستمر و در مواردی نیز تند و مقطعی است. این مطالعه با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی، تحلیل داده‌های سرشماری نفوس و مسکن و سالنامه‌های آماری، با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و GIS روند جابجایی‌های جمعیتی استان خوزستان را در ابعاد مهاجرت‌های بین استانی طی دو دهه‌ی اخیر و تأثیر آن بر متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت استان را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که در سال 1385، استان خوزستان با خالص مهاجرتی 108209- نفر، سومین استان مهاجرفرست کشور و در سال 1390، با خالص مهاجرتی 54530- مهاجرفرست‌ترین استان کشور بوده است. استان‌های اصفهان، تهران و فارس بیشترین دریافتی مهاجر را از استان خوزستان داشته‌اند. متوسط نرخ رشد واقعی جمعیت استان در سال 1385، 8/1 درصد و در سال 1390، 16/0 درصد کاهش ‌یافته است. همچنین 25/0 درصد در سال 1385 و 62/0 درصد در سال 1390 از کاهش رشد جمعیت در استان ناشی از اثر مهاجرت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Immigration Impacts on Population Growth in Khuzestan Province during (1996-2011)

نویسندگان [English]

  • davoud shahpari 1
  • aziz hazbavi 2
1 Master of Science in Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Member of the Faculty of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Migration and how to redistribute the population within the country is one of the most important factors that economic and social policymakers in the community are focusing on, ordering and directing population movements, and directing the population towards the desired poles. Migration, either internationally or in country level, always causes a decrease in migrant areas and an increase in the population of migratory areas. These changes in some cases occur slowly and continuously, but in some cases occurred fast and cross-sectional. In this study with uses of descriptive-analytic methods, Excel and GIS software population changes in Khuzestan province in inter-provincial level during the last two decades and its impact on the average annual population growth has been studied. Results show that in 2006, Khuzestan province have been the third most visited immigrant province, with a net migration of -108209 per people. In 2011, this province was the most incredible province with the net migration of -54530 immigrants. Isfahan, Tehran and Fars provinces have the most immigrants from the Khuzestan. In 2006 and 2011, average real population growth rate in Khuzestan has been dropped 1.8 and 0.16 percent per unit respectively. Furthermore, 0.25 percent of the population in 2006 and 0.62 percent of the population in 2011 caused the decrease in population growth in the province as a result of immigration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration
  • Population Growth
  • Khuzestan Province
Amani, M. & et. al. (1975). Dictionary of Demography. Tehran, Tehran University. (Persian).
Beyk Mohammadi, H. and R. Mokhtari Malakabadi (2003), “Geographical analysis on the migration process in Khuzestan province”, Population Quarterly, No. 45 and 46. (Persian).
Ebrahimzadeh, E. (2006). “Migration and urbanization with causes and consequences”, Political and Economic Information Magazine, No. 234-233: P. 158. (Persian).
Jawahani, H. (2008). The foundations of demography. Tabriz: Mehr Iman Publication, First Edition. (Persian).
Mahmoudian, H. and A. Ghasemi Ardahi (2013). Study of the status of migration and urbanization in Iran, United Nations Population Fund with the assistance of the Institute of Statistics and the Faculty of Social Sciences. (Persian).
Massey, D. S. J. Arango. G. Hugo, A. Kouaouci, and J. E. Taylor (1993). “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development Review, 19(3):431-466.
Mendola, M. (2007). “Migration and Technological Change iIn Rural, Households: Complements or Substitutes?”, Journal of Development Economics, 85(1-2): No. 195150-175.
Oberai, A. (1991). Migration, Urbanization and Development. Translation of Ershad Culture, Tehran: Institute for Labor and Social Security (Persian).
Parnwell, M. (1993), Population Movements and Thethe Third World, London, Routledge.
Quest, M. (2004). The Role of Youth in Immigration Cycles and Supply of Labor in Tehran Province, Second Iranian Society for Demographic Studies (Proceedings of the Survey of Demographic Issues in Iran with Emphasis on Youth), Tehran: Asia Pacific Center for Population and Development Studies Publication. (Persian).
Selection of Economic, Social and Cultural Indicators and Indicators of Khuzestan Province (2011). Khuzestan Governor's Office of Statistics and Information. (Persian).
Statistical Yearbook of the Country (1976, 1986, 1996, 2006, 2011). (Persian).
Tamana, S. (2005). The foundations of demography, Tehran: Payame Noor University, eighth edition. (Persian).
Zanjani, H. (1999). Demographic analysis, Tehran: Publication of the samt, second edition. (Persian).