بررسی رابطه نشاط اجتماعی با بهره‌وری علمی ‌اعضای ‌هیأت علمی ‌(مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجو دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر و روش‌های افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، از دغدغه‌های اصلی مدیران سازمان‌ها بوده و در این میان، بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه‌ها، به‌عنوان مرکز آموزش نیروی انسانی توانمند و متخصص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو تحقیق حاضر با ‌هدف بررسی رابطه‌ی بین نشاط اجتماعی و بهره‌وری علمی اعضای ‌هیأت علمی‌ دانشگاه مازندران تدوین گردید. روش تحقیق پیمایشی و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی استاندارد شده شادکامی ‌و محقق‌ساخته بهره‌وری علمی ‌استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را کلیه‌ی اعضای‌ هیأت علمی ‌دانشگاه مازندران تشکیل دادند. حجم نمونه‌ی این پژوهش 100 نفر بوده است که با شیوه‌ی تمام‌شماری انجام شده است. برای سنجش پایایی شاخص‌ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده کرده‌ایم که مقدار آن بالای 8/0 و قابل قبول است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داده رابطه‌ی معنی‌داری، بین نشاط اجتماعی و بهره‌وری علمی اعضای ‌هیأت علمی ‌وجود ندارد. بهره‌وری علمی ‌در بین اساتید مرد و زن تفاوت ندارد. نشاط اجتماعی در بین اساتید با وضعیت استخدامی ‌متفاوت بوده، میزان بهره‌وری در بین اساتید با مرتبه‌ی علمی ‌متفاوت بوده و بیشترین فراوانی مربوط به اعضای ‌هیأت علمی ‌با میزان بهره‌وری با سطح متوسط بوده است. در ‌همین راستا داده‌ها نشان می‌دهد نشاط اجتماعی این افراد از سطح متوسط برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Happiness and Academic Productivity of the Faculty Members (Case Study: Mazandaran University)

نویسندگان [English]

  • Heydar Janalizadeh choubasti 1
  • ali asghar gholami 2
1 Associate Professor of Sociology, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 Ph.D student of Economic and Development Sociology of Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran
چکیده [English]

The identification of effective factors and methods for increasing the productivity of human resources are the main concerns of managers of organizations. Meanwhile, the improvement of human resources productivity in universities, as a training center of powerful and expert human resource, is of great importance. Therefore, this research was designed to investigate the relationship between social happiness and scientific productivity of faculty members of Mazandaran University. A survey method was used and data was collected using a happiness standardized Questionnaire and Academic Productivity researcher-made Questionnaire. The statistical population of this study included all faculty members of Mazandaran University. The sample volume of this study was 100 people which were collected by complete enumeration method. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the indices, which was more than 0.8 and it was acceptable. The findings of the hypothesis test showed that there is no significant relationship between social Happiness and Academic Productivity of faculty members. Academic Productivity is not different between male and female teachers. Social happiness is different among teachers with a different employment status. The rate of productivity among faculty members was different based on their scientific degree and the highest frequency was among faculty members with a moderate level of productivity. In this regard, the data showed that the social happiness of these people is of an average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Happiness
  • Academic Productivity
  • Mazandaran University
  • Faculty Members
Alvani, S. M. (1999). Equality Theory, researches of Organizational Behavior, Government Education Management Center, First Edition. (Persian). 
Anbari, M., Haghi, S. (2014). “Investigating the Individual and Social Factors Affecting the Social happiness of Women in Case Study: Women in Urban and Rural Districts of Delijanˮ, Journal of Applied Sociology, No. 53, pp. 1-26. (Persian). 
Ghanei Rad, M. A., Ghazipour, F. (2008). “Normative and Organizational factors affecting on the Productivity of facultive Members”, Journal of Cultural Research, No. 4. (Persian). 
Hezarjaribi, J. Astin Afshan, P (2009) “The investigation of the factors affecting social happiness (with emphasis on Tehran province)”, Journal of Applied Sociology, No. 33, Isfahan. (Persian). 
Hezarjaribi, J., and R. Safari Shali (2010). “The investigation of the Concept of Social Happiness and its related to it in a Case Study of Markazi Provinceˮ, Quarterly Journal of Welfare and Social Development Planning, No. 3, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran. (Persian). 
Hezarjaribi, J., Moradi, S. (2014). “Social happiness and its related factors (a study among Allameh Tabataba'i University students)”, National studies Journal, No. 60, p. 3. (Persian). 
Janalizade Choobbasti, H. (1996). Sociological-Comparative Study of the Situation of Science and Technology in 40 Countries, MA Thesis of Sociology, Tarbiat Modarres University. (Persian). 
Mohseni Tabrizi, M. & et al. (2001). The basics of Sociology of Science, Tehran, Tahoori Publishing. (Persian). 
Salehi, S., Ebrahimi, Gh. (1999). “Investigating the Factors Affecting Research Activities of faculty Members (Case Study of Mazandaran University)”, Social Sciences Letter, No. 4. (Persian). 
Seligman E. P. (2003). Happiness: The three traditional theories. http: //www.authentic happiness. Org/ news / news6.html. 
Shams A. & et al. (2010). Explaining the components related to the research productivity of the faculty members of the Iranian public agricultural colleges, agricultural publications, agricultural and natural resources campus, Tehran University. (Persian). 
Sharipoor, M., Kh., Gh., Salehi, Sadegh, Ebrahimi, Gh. (2002). Investigating the Factors Affecting the Academic-Research Activities of faculty Members (Case Study: Universities of the Northern Region), Ministry of Science and Research and Technology, Vice-Chancellor. (Persian). 
Tabeedian, S. A. (2014). Educational booklet on increasing productivity and efficiency of staff. (Persian). 
Taleghani, Gh. & et al. (2011). “Investigating the Effective Factors on Increasing Productivity (Case Study: Saman Bank)ˮ, Public management, Volume 3, Issue 7, Pages 115-130. (Persian). 
Yousefi, A. (2012). The study of the relationship between productivity and continuous improvement and performance management system, quoted from http://system.parsiblog.com. (Persian). 
Zare Shahabadi, A. & et al. (2014). “The Relationship between Job Satisfaction and Social happiness among Secondary School Teachers in Jiroftˮ, Applied Sociology, Year 23, Issue Number 48, No. 4, pp. 165-188. (Persian).