بررسی میزان نشاط اجتماعی نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر پلدختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

نشاط در زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد متقابل و احساس تعهد و موارد مشابه همه در یک دسته‌ی فرهنگی قرار می‌گیرند و نشانه‌ی نگرش فرد نسبت به خود و جهان پیرامونی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط اجتماعی نوجوانان تحت پوشش کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) شهر پلدختر می‌باشد. روش مطالعه‌ی تحقیق پیمایشی و شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامه‌ی ساختار یافته بوده است. جامعه‌یآماری پژوهش راکلیه‌یمددجویان نوجوان تحت پوشش کمیته‌یامداد امام خمینی شهر پلدختر تشکیل داده، که بنابر آمار، 506 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 219 نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مستقل احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، درآمد، اعتماد اجتماعی و دینداری با متغیر وابسته نشاط اجتماعی نوجوانان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشاط اجتماعی نشان داد که متغیرهای درآمد، احساس محرومیت نسبی و اعتماد اجتماعی توانسته‌اند 449/0=2R از واریانس نشاط اجتماعی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Social Affecting Factors on Adolescent’s Social Happiness Covered by the Imam Khomeini Relief Committee in Pole Dokhtar City

نویسندگان [English]

  • eshagh arjmand 1
  • daryoush rezapour 2
  • Khadijeh Hasanpour Afrineh 3
1 faculty member of azad university
3 Employee
چکیده [English]

Joy in life, happiness, mutual trust and commitment are in the same group which show the attitude of individuals towards self and world. The main purpose of the research is to study of influential factors on the rate of social joy between juvenile of the Imam Khomeini s Committee in the city of Pole Dokhtar together the data, we have used survey method as well as a structured questionnaire. Using Cochran Formula, we selected 219 people as a sample from the population (506). Findings showed that there is a significant relationship between the feeling of anomie, feeling of relative deprivation, income, social trust, religiosity and social happiness. Besides, the results of the multi regression analysis of social happiness showed that income, relative deprivation and social trust could explain. Variance of social happiness is (R²=0/449).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Anomie
  • Feeling of Relative Deprivation
  • Social Trust
  • Social Joy
  • Pole Dokhtar City
آرگایل، مایکل (1382). روانشناسی شادی، ترجمه‌ی فاطمه بهرامی، حسن پالاهنگ و مسعود گوهری، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.##
ازکمپ، استوارت (1373). روان­شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه‌ی فرهاد ماهر، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ##
امیرکافی، مهدی (1380). "اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن"، نمایه‌ی پژوهش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال پنجم، شماره‌ی 18. ##
اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته‌ی صنعتی، ترجمه‌ی مریم وتر، تهران: کویر. ##
چلبی، مسعود و موسوی، سید محسن (1388). "بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان"، مجله‌ی جامعه­شناسی ایران، دوره‌ی نهم، شماره‌ی 1. ##
رفیع‌پور، فرامرز (1387). آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران: نشر سروش. ##
ربانی، رسول؛ ربانی، علی؛ عابدی، محمدرضا و گنجی، محمد (1388). "فرهنگ و شادی: رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمره‌ی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان"، فصلنامه‌ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی 3. ##
شریفی، خدیجه؛ سوکی، زهرا؛ تقربی، زهرا و اکبری، حسین (1389). "وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 86-85، فیض، دوره‌ی 14، شماره‌ی 1. ##
شهیدی، شهریار (1388). روانشناسی شادی: آشنایی با آخرین نظریه‌ها و پژوهش‌های علمی، تهران: نشر قطره. ##
محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران. تهران: شورای فرهنگ عمومی. ##
ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار. ##
کیا، علی‌اصغر و امیری، رقیه (1391). "بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 64-15 سال شهر اهواز"، فصلنامه‌ی برنامه­ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی، شماره‌ی 15. ##
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت، ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز. ##
هزارجریبی، جعفر و آستین­فشان، پروانه (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران)"، جامعه­شناسی کاربردی، شماره‌ی 1. ##
 
Bulmahn, T. (2000). “Modernity and Happiness-the case of German”, Journal of Happiness Studies (1) 375-400. ##
Carr, A. (2004). Positive Psychology. Hove and New York: Brunner–Routledge. ##
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). “Subjective well–being three decades of well–being”, Psychological Bulletin, 125 (2): 276-302. ##
Fujita, F., Diener, E., & Sandvic, E. (1991). “Gender differences in negative affect and well–being: the case for emotional intensity”, Journal of Personality & Social Psychology, 61 (3): 427-434. ##
Guven, C., Sorensen, Bent E. (2007). “Subjective well-being: Keeping up with the Joneses”, JEL Classi fication (14). 1-36. ##
Norris, P. and R. Inglehart (2004). Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press. ##
Rego, A., Cunha, Miguel P. (2009). “How individualism/ Collectivism orientations predict happiness in a collectivistic context”, Journal of Happiness studies (10). 19-35. ##
Sharma, A., Malhotra, D. (2010). “Social-Psychological Correlates of Happiness in Adolescents”, European Journal of Social Science (12), 651-662. ##
Snoep, L. (2008). “Religious and happiness in three nations: a research note”, J Happiness stud (9). 207-211. ##