مطالعه تطبیقی بی‌تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

در ادبیات جامعه‌شناسی غالباً از بی‌تفاوتی اجتماعی به‌عنوان آسیبی اجتماعی که مانعی در راه مشارکت و توسعه و از عوارض شهرنشینی در عصر جدید است یاد می‌شود. اهداف این پژوهش مطالعه و مقایسه‌ی بی‌تفاوتی اجتماعی و عوامل مرتبط بر آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و یزد بوده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و یزد در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد که 379 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی متناسب انتخاب شدندروش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است برای اندازه‌گیری اعتبار از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق بین میزان بی‌تفاوتی اجتماعی دانشجویان و متغیرهای زمینه‌ای مانند میزان درآمد، جنسیت و وضعیت تأهل رابطه‌ی معناداری وجود ندارد اما بین میزان بی‌تفاوتی اجتماعی بر حسب دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد همچنین در هر دو دانشگاه رابطه‌ی معناداری بین متغیرهای مستقل (بی‌هنجاری و اثربخشی) با بی‌تفاوتی اجتماعی وجود دارد. همین‌طور آزمون رگرسیونی نشان داد که متغیرهای احساس بی‌هنجاری و اثربخشی توانسته‌اند 31 درصد از واریانس بی‌تفاوتی اجتماعی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Social Apathy among Isfahan and Yazd University

نویسندگان [English]

  • akbar zare shahabadi 1
  • mohsen shahab samani 2
2 Yazd University
چکیده [English]

In sociology literature, social apathy is often referred to as Social Pathology, which is a barrier to participation and development, and is a consequence of urbanization in the new age. The objectives of this study were to study and compare the social apathy and its factors among students of Isfahan and Yazd universities.The statistical population in this research is all students of Isfahan and Yazd universities in the academic year of 2015-2016, 379 of them were selected by proportional sampling method.The survey method was survey and data collection tool was a questionnaire. Content validity was used to measure validity and to determine reliability; the Cronbach's alpha method was used. According to the findings of the research, there is not a meaningful relationship between the degree of social apathy of students and the demographic variables such as income, gender and marital status.But there is a significant difference between the degrees of social apathy in terms of university. Also, in both universities, there is a significant relationship between independent variables (anomie and effectiveness) with social apathy. Also, the regression test showed that Anomie and effectiveness variables could explain 31% of the variance of social apathy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social effectiveness
  • Anomie
  • Social Apathy
  • University
احمدی، سیروس (1388). "بررسی نوع­دوستی در روابط روزمره‌ی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن"، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی دهم، شماره‌ی 2.##
ارونسون، الیوت (1386). روان­شناسی اجتماعی، ترجمه‌ی حسین شکرکن، چاپ هیجدهم، تهران: رشد. ##
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1381). جامعه­شناسی توسعه، تهران: کلمه. ##
توسلی، غلامعباس (1382). مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه‌ی آنومیک (رابطه‌ی آسیب­ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ##
ﺣﺎﻓﻆ­ﻧﻴﺎ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (1381). ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ. ##
حبیب­زاده، افشین (1384). بی‌تفاوتی سیاسی کارگران و تأثیر آن در کاهش مشارکت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی ‌ایران، پایان­نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ تهران واحد مرکزی. ##
دورکیم، امیل (1387). درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی، ترجمه‌ی باقر پرهام، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز. ##
رفیع­پور، فرامرز (1378). آنومی ‌یا آشفتگی اجتماعی، تهران: سروش. ##
رفیع­پور، فرامرز (1387). تکنیک­های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی ‌انتشار. ##
ستوده، هدایت­الله (1373). روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور. ##
ستوده، هدایت­الله (1373). مقدمه­ای بر آسیب­شناسی اجتماعی، چاپ دوم، تهران: آوای نور. ##
کلانتری، صمد؛ ادیبی، مهدی؛ ربانی، رسول و احمدی، سیروس (1386). "بررسی بی‌تفاوتی و نوع­دوستی در جامعه‌ی شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن"، دو ماهنامه‌ی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره‌ی جدید، شماره‌ی 22. ##
کوزر، لوئیس و برنارد، روزنبرگ (1378). نظریه­های بنیادی جامعه‌شناسی، ترجمعه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران: انتشارت نی. ##
کازنو، ژان (1364). قدرت تلویزیون، ترجمه‌ی علی اسدی، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر. ##
محسنی تبریزی، علیرضا (1370). بیگانگی، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 2. ##
محسنی تبریزی، علیرضا (1375). "بیگانگی، مانعی برای مشارکت و توسعه‌ی ملی: بررسی رابطه‌ی میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی و سیاسی"، نامه‌ی پژوهش فرهنگی، شماره‌ی 1. ##
محسنی تبریزی، علیرضا (1381). "آسیب­شناسی بیگانکی اجتماعی ـ فرهنگی بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه­های دولتی تهران"، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره‌ی 26. ##
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم، مبانی روان­شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان­شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب­شناسی و کج­رفتاری اجتماعی، تهران: انتشارت آن. ##
محسنی، علیرضا و صداقتی­فرد، مجتبی (1390). "پژوهشی درباره‌ی بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، مورد پژوهش شهروندان تهرانی"، جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره‌ی 22، شماره‌ی 3. ##
مسعودنیا، ابراهیم (1380). "تبیین جامعه­شناختی بی‌تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی"، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره‌ی 167 و 168. ##
مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی، محسن و خلیفه، محمدرضا (1391). "بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1378"، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره‌ی پیاپی (45)، شماره‌ی اول. ##
نادری، حمدالله؛ بنی­فاطمه، حسین و حریری اکبری، محمد (1389). "الگوسازی ساختاری رابطه‌ی بین بیگانگی و بی‌تفاوتی اجتماعی"، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره­ی 6، شمار­ی 2. ##
نوابخش، مهرداد و میرزاپوری ولوکلا، جابر (1394). "تحلیل جامعه­شناختی تأثیر بی‌هنجاری بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر بابل)"، مجله‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره‌ی سوم. ##
 
Al. Mizjaji, Almad Dawood (2001). “Public Apathy towards Bureaucracy as a Constraint on the Development of Saudi Arabia”, Public Administration Quarterly, fall 2001, 25, 3/4, ABI/inform Global. P: 270. ##
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc. ##
Chen.j & Zhong, Y. (1999). “Mass Political Interest (Or Apathy) in Urban China”, Communist and Post-Communist Studies, Vol 32. ##
Dean, Dwight. G. (1960). “Alienation and political apathy”, Social forces ,Vol 38, No.3.
Gans, H. (1992). “Political Participation and apathy, Phylon”, Vol. 13. ##
Manning, N. (2014). “The relational self and the political engagements of young adults”, Journal of Sociology December 2014 50:486-500, first published on November 26.2012. ##
Merton, R.K. (1968). Social Theory and social structure, New York: Free press. ##
Rosenberg, M. (1995). “Some determinats of Political Apathy”, the public Journal, Vol. 32, pp: 1-10. ##
Ross, C., E. & Mirowsky, J. & Pribsh, S. (2001). “Powerlessness Amplifcation of thraet: Neighborhood Disadavantage, Disorder and Mistrust”, American Siciological Review, Vol. 66. ##
Ross, M. H. (1975). “Political Alienation ,Participation and Ethniccity: An African Case”, American Journal of Political Science. XIX, Vol. 2. ##
Seeman, M. (1959). “On the Meaning of Alienation”, American Siciological Review Vol. 24. ##
Turner, J. H. & Beeghley, L. & Powers, Ch. (1989). The Emergence of Sociological Theory, Second Ed, the Dorsey Press. ##
Van Snippenburg, Leo B. & Peer Scheepers (1991). “Social Class and Plitical Behavior During a Period of Economic Stagnation: Apathy and Radicalism in the Netherland, 1985”, Political Psychology, Vol. 12, No. 1. ##