واکاوی چالش‌های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر ۲۰ تا 26 ساله یک دانشگاه دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مقاله‌ی حاضر نتیجه‌ی یک پژوهش کیفی با روش تئوری زمینه‌ای به منظور "واکاوی چالش‌های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر یک دانشگاه دولتی و استراتژی مواجهه آنان با این پدیده" می‌باشد. با روش نمونه‌گیری نظری تعداد 15 نفر از دانشجویان دختر 20 تا 26 ساله‌ی دانشگاه الزهرا به شیوه‌ی گلوله برفی انتخاب شدند. اشباع نظری پس از 5 مصاحبه‌ی عمیق با دانشجویان ـ هر مصاحبه حدود 45 الی 60 دقیقه ـ حاصل شد. ادبیات مفهومی پژوهش نظریه‌های: «آگبرن، تافلر، رایزمن، گیدنز، مک‌لوهان و دیک هبدایج» می­باشد. مقوله‌ی مرکزی "نگاه آرمان‌گرایانه، استقلال‌طلبی و تصمیم‌گیری فردی" است و بر اساس آن دختران جوان در دانش، نگرش، گرایش و رفتار با والدین‌شان تفاوت دارند. دختران جوان با نگاه آرمان‌گرایانه به مسائل نگریسته و دست به انتخابگری می‌زنند؛ در حالی‌که والدین آنان با نگرش محافظه‌کارانه مدافع همه چیز شده‌اند. به‌عبارتی، در جامعه در سطح میانی به لحاظ فرآیندهای اجتماعی تحولاتی روی داده و در سطح خرد نیز با دگرگونی در ویژگی­های شخصیتی دختران جوان، شاهد تحول فرهنگی و شخصیتی بودهو با نسل متمایزی مواجه می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Generational Relations Challenges from the Viewpoint of Female Students 20 to 26 Years of a Public University

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Abbasi 1
  • khadijeh safiri 2
  • amirmasoud amirmazaheri 3
1 public relations expert, Alzahra university
چکیده [English]

The present paper is the result of a qualitative research using grounded theory method in order "to examine the challenges of generational relations from the viewpoint of female students of a government university and their strategy of exposure to this phenomenon." Using a theoretical sampling, 15 female students aged 20 to 26 years old at Alzahra University were selected using snowball method. Theoretical saturation was achieved after 5 deep interviews with students-each interview was about 45 to 60 minutes-. The conceptual literature of the research is theories: “Agborn, Toffler, Raizman, Giddens, McLuhan, and Dick Hebdige”. The central issue is the "idealist look, independence and individual decision making," according to which young girls are different in their knowledge, attitudes, attitudes and behavior with their parents. Young girls look at things with an idealistic look and choose to vote; while their parents have been defending everything with a conservative attitude. In other words, in the middle class society, changes have taken place in terms of social processes, and in the micro level, with changes in the personality traits of young girls, there is a cultural and personality change and we face a distinct generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation
  • Generational Relations
  • Generational Difference
  • Ideal Look and Independence
اسپاک، بنجامین (1364). پرورش فرزند در عصر دشوار ما، ترجمه‌ی هوشنگ ابرامی، تهران: نشر صفی علیشاه.##
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387). اصول روش کیفی: نظریه‌ی مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه‌ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ##
بالس، کرسیتوفر (1380). "ذهنیت نسلی: دیدگاهی روانکاوانه درباره‌ی اختلاف نسل­ها"، ترجمه‌ی حسین پاینده، ارغنون، شماره‌ی 19. ##
تافلر، الوین (1362). "موج سوم"، ترجمه‌ی شهیندخت خوارزمی، تهران: انتشارات نشر نو.
جانسون، چالمرز (1361). تحول انقلابی، ترجمه‌ی حمید الیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر. ##
جعفرزاده­پور، فروزنده (1394). "بازنمایی روابط نسلی در تلویزیون"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. ##
جولانی، شمسی و امیرمظاهری، امیرمسعود (1393). بررسی مردم­شناختی شکاف نسلی نزد مادران و دختران با تکیه بر رویکرد مارگرت مید (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 5 تهران و شهرستان اسلامشهر، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. ##
حاجیانی، ابراهیم (1388). جامعه­شناسی هویت ایرانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. ##
دانایی، نسرین (1384). تفاوت نسل دیروز و نسل امروز، روزنامه‌ی همشهری، شماره‌‌ی 3732. ##
دانایی، نسرین (1384). نقش والدین در مسئولیت‌پذیری نوجوانان، روزنامه‌ی همشهری، شماره‌ی 3813. ##
ذکایی، محمدسعید (1386). جامعه­شناسی جوانان ایران، تهران: نشر آگه، چاپ دوم. ##
رابرتسون، رونالد (1385). جهانی‌شدن، نظریه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه‌ی کمال پولادی، تهران: نشر ثالث. ##
ساروخانی، باقر (1381). جامعه­شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات. ##
ساروخانی، باقر و صداقتی­فرد، مجتبی (1388). "شکاف نسلی در خانواده‌ی ایرانی"، پژوهش­نامه‌ی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره‌ی 4. ##
سفیری، خدیجه (1388). روش تحقیق کیفی، تهران: نشر پیام پویا، چاپ دوم. ##
کاستلز، مانوئل (1380). "عصر اطلاعات: ظهور جامعه‌ی شبکه­ای"، ترجمه‌ی احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو. ##
سفیری، خدیجه و محمدی، سیده عقیله (1384). "هویت جنسیتی مادران و دختران، شکاف یا تفاوت؟"، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. ##
فتحی، سروش و مطلق، معصومه (1390). "جهانی­شدن و فاصله‌ی نسلی (مطالعه‌ی جامعه­شناختی فاصله‌ی نسلی: با تأکید بر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات)"، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره‌ی 2، شماره‌ی 5. ##
کوزر، لوئیس (1373). زندگی و اندیشه­ی بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ##
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، تهران: نشر مرکز. ##
گیدنز، آنتونی (1379). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، تهران: نشر نی. ##
محسنی، منوچهر (1380). مبانی جامعه­شناسی جامعه‌ی اطلاعاتی"، تهران: نشر دیدار. ##
 
Cleary, M., Horsfall, J. and Hayter, M. (2014). “Data collection and sampling in qualitative research: does size matter?” January, 70: 473-475, https://doi.org/10.1111/jan.12163. ##
Dassbach, Charl, H. A. (1995). “long waves and Historical generation”, a world system approach, Michigan Technological University, Dep.of. Social sciences. ##
Farahmand, M. and Karimi M onjamoei, Y. (2016). “The Globalization of Culture and Social Identity Reflexivity”, Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(2s), 1268–1286. ##
Gerson, K., and Horowitz, R. (2002). “Observation and Interviewing: Options and Choices”, in T. May (ed.), Qualitative Research in Action. London: SAGE Publications Ltd. ##
Glaser B. G. (2005). “The Impact of Symbolic Interaction on Grounded Theory. The Grounded Theory Review”, an International Journal, Vol. 4, Issue No. 2, March. ##
 Hebdige, D. (2008). “Subculture the Meaning of Style”, Cultural Studies: An Anthology. Ed. Michael Ryan. Pg. 592. ##
Holloway I., Wheeler S. (2002). “Qualitative Research for Nurses”, 2th edition. Oxford: BlackWell Science. ##
McLuhan, Marshall, and Bruce R. Powers (1989). “The Global Village”. New York: Oxford Up. ##
Merali, N. (2006). “Indivilial Assimilattion Status and Intergenerational Gaps in Hispanic Refugee Families”, Intemational Journal for Advancement for Counseling, Vol. 26, No. 1. ##
New Strategist Editores (2008). “American Generations: Who they are and How They Live”, 6TH edition New York: New Strategist Publications. ##
Reimer, B. (1995). “Measuring lifestyles as leisure practices.On the theoretical and empirical problematic of lifestyle”, research San Jose, GA. ##
Schonpflug, Ute (2001). “Intergenerational Transmission of Values: The Role of Transmission Belts”, Journal of Cross-Cultural Psychology, vol32, no 2. ##
Wehmeier, S. and Ashbly, M. (2000). Oxford: advanced learners dictionary (sixthedition),oxford university press. ##
Scatamburlo, D'Annibale Valerie, and Paul Boin (2006). “New Media”, Mediascapes. 2nd ed. Toronto: Nelson, 235-49. ##
Schwartz. Shalom H & Etta Prince-Gibson (1998). “Value Priorities and Gender”, Social Psychology Quarterly, 61 (1): 49-67. ##
Smith, H. (2002). “The Generation Gap: (Managing Technology-mediated Personal Social Networks), Chimera”, Institute for Sociotechnical Innovation and Research, No. 2, September. ##
Sandelowski M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. ANS, 1986.8 (3).pp: 27-37. ##
Smith, D. (2008). “Wireless World”, 27 July. The Observer. LexisNexis. Academic. McMasterUniversity, Hamilton. 22Feb.2009<http://www.lexisnexis.com.libaccess.lib. mcmaster.ca/us/ lnacademic/results/ doview/docview.do? DocLinkInd=true&risb=21_T 5887983939 & format= GNBFI&sort= Relevance & start Doc No=1&resultsUrlKey= 29_T5887983943&cisb=22_T5887983942&treeMax=true&treeWidth=0&csi=14329 6&docNo=5. ##
Tyler, T. (2012). “Social networking and Globalization”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 6. ##
Trotter R. T. (2012). “Qualitative research sample design and sample size: Resolving and unresolved issues and inferential imperatives”, Preventive Medicine 55, 398-400. ##