تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی بواسطه نقش میانجی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان قاین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکتری جامعه‌شناسی (بررسی مسائل اجتماعی ایران) دانشگاه پیام نور و پژوهشگر مسائل اجتماعی

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

افزایش بهزیستی اجتماعی یکی از دغدغه‌های مهم هر جامعه است است. شناسایی عوامل مؤثر بر بهزیستی اجتماعی می‌تواند موجب به برنامه‌ریزی‌ها و راهکارهای مفیدی در این راستا شود. در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم اجتماعی همچون سرمایه‌ی اجتماعی، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و بهزیستی اجتماعی طراحی شده است. جامعه‌ی آماری جوانان 18 تا 30 ساله‌ی شهرستان قاین واقع در خراسان جنوبی است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد شده است. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه‌ی آماری از طریق پرسشنامه‌های استاندارد شده و محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. پایایی و روایی متغیرهای مدل همگی در حد قابل قبولی قرار دارد و برای آزمون مدل از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls استفاده گردید؛ نتایج به دست آمده بیانگر این است که سرمایه‌ی اجتماعی، کیفیت زندگی و رضایت زندگی بر بهزیستی اجتماعی تأثیر مستقیم دارند و همچنین کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی با بهزیستی اجتماعی، نقش میانجی‌گرایانه ایفا می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Social Capital on Social Well-Being through the Mediating Role of Quality of Life and Satisfaction with Life (Case Study: 18-30 Year Old Youth in Ghaen)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan sharbatiyan 1
  • elmira erfanian ghasab 2
1 مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی
چکیده [English]

Increasing social well-being is one of the major concerns of any society. Identifying the factors affecting social well-being can lead to useful plans and strategies in this regard. In this paper, a model is constructed of important social variables such as social capital, quality of life, life satisfaction and social well-being. The population of the population is 18-30 years old in Ghaen city, South of Khorasan, with a sample size of 400 according to the Cochran formula. A randomized cluster sampling method was used for statistical analysis of standardized and researched questionnaires. The reliability and validity of the variables of the model are all in an acceptable level and the structural equation method was used to test the model with pls software; The results show that social capital, quality of life and life satisfaction affect social well-being, as well as quality of life and life satisfaction in the relationship between social capital and social welfare, mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Well-Being
  • Life Satisfaction
  • social capital
  • quality of life
  • Youth
  • Ghaen
آسایش، حسین (1380). "سنجش کیفیت زندگی در یک­صد شهر بزرگ جهان"، فصلنامه‌ی جستارهای شهرسازی، شماره‌ی 8.##
افشانی، سیدعلیرضا و شیری محمدآباد، حمیده (1395). "بررسی رابطه‌ی رضایت از زندگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر یزد"، دوماهنامه‌ی طلوع بهداشت دانشکده‌ی بهداشت یزد، سال پانزدهم، دوره‌ی 2. ##
ایمنی، نفیسه (1394). بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی زنان منطقه‌ی 4 شهر تهران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد گروه جامعه­شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران. ##
اینگلهارت، رونالد (1388). تحول فرهنگی در جامعه‌ی پیشرفته‌ی صنعتی، ترجمه‌ی مریم وتر، تهران: انتشارات کویر. ##
باسخا، مهدی؛ عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و مسائلی، ارشک (1390). "رتبه­بندی شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور"، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره‌ی 37. ##
تاجبخش، کیان (1384). سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد و دموکراسی، چاپ اول تهران: نشر شیرازه. ##
چلبی، مسعود و مبارکی، محمد (1384). "تحلیل رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و جرم در سطح خرد و کلان"، مجله‌ی جامعه­شناسی ایران، سال ششم، شماره‌ی 2. ##
حقیقتیان، منصور (1392). "بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر کیفیت زندگی"، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال هفتم، شماره‌ی 4. ##
حشمتی، محمدرسول؛ خوراکیان، علیرضا و مهارتی، یعقوبی (1394). "تأثیرگذاری عدالت مراوده­ای بر انگیزه برای ارائه­ی پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها"، پژوهش­نامه‌ی مدیریت تحول، سال هفتم، شماره‌ی 13. ##
خوش­فر، غلامرضا؛ محمدی، آرزو؛ محمدزاده، فاطمه؛ محمدی؛ راضیه و اکبرزاده، فاطمه (1393). "امنیت اجتماعی و بهزیستی اجتماعی"، مجله‌ی مطالعات اجتماعی ایران، سال نهم، شماره‌ی 7. ##
زاهدی اصل، محمد و فرخی، جواد (1388). "بررسی رابطه­ی میزان سرمایه‌ی اجتماعی با کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای ساکن تهران"، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 49. ##
زکی، محمدعلی و خشوعی، مریم­السادات (1392). "سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان"، مجله‌ی مطالعات جامعه­شناختی شهری، سال سوم، شماره‌ی 8. ##
سازمان ملی جوانان (1384). دیدگاه­های نظری در مورد سنین جوانان، قابل دسترس در: http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/83765/1. ##
سام آرام، عزت‌الله (1388). "بررسی رابطه‌ی سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه­محور"، فصلنامه‌ی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره‌ی اول. ##
سفیری، خدیجه و شایسته، سولماز (1394). "بررسی رابطه­ی سرمایه‌ی اجتماعی خانواده با بهزیستی اجتماعی جوانان"، فصلنامه‌ی مددکاری اجتماعی، دوره‌ی 4، شماره‌ی 3. ##
سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سید جلال (1384). "شاخص‌های بهزیستی اجتماعی"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره‌ی 207 و 208. ##
سجودی، عادل؛ معصومی‌راد، رضا؛ آوردیده، سولماز و عبدی، فرزین (1394). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی"، مجله‌ی رویش روان­شناسی، سال چهارم، شماره‌ی 12. ##
سعادت، رحمان (1385). "تخمین سطح و توزیع سرمایه‌ی اجتماعی استان­ها"، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره‌ی 23. ##
شربتیان، محمدحسن (1391). "تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و میزان بهره‌مندی از بهزیستی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد"، فصلنامه‌ی جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره‌ی 5. ##
شیخی، محمدتقی (1392). جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، چاپ اول، تهران: نشر حریر. ##
عباس­زاده، محمد؛ علیزاده اقدام، محمدباقر؛ بدری گرگری، رحیم و ودادهیر، ابوعلی (1391). "بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی خود مراقبتی شهروندان"، مطالعات توسعه‌ی اجتماعی ـ فرهنگی، دوره‌ی اول، شماره­ی 1. ##
عبدالله تباردرزی، هادی (1387). بررسی ارتباط بهزیستی اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. ##
عظیمی، مژگان (1383). "رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه (شهرهای فردوس، درگز و نواحی آموزشی 4، 5 و 7 مشهد)"، دو فصلنامه‌ی مجله‌ی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره‌ی اول، شماره­ی ۳.##
علی بابایی، یحیی و باینگانی، بهمن (1390). "بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت از زندگی در میان جوانان"، مجله‌ی جامعه­شناسی ایران، سال یازدهم، شماره­ی 4. ##
غفاری، غلامرضا؛ کریمی، علیرضا و نوذری، حمزه (1391). "روند مطالعه‌ی کیفیت زندگی در ایران"، فصلنامه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره‌ی اول، شماره‌ی 3،.##
فرهمند، ناصر (1390). "بررسی رابطه­ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و بهزیستی اجتماعی با امنیت خانواده"، مجله‌ی مطالعات جامعه­شناسی، شماره‌ی 10. ##
فیروزآبادی، سیداحمد (1384). پژوهش بررسی سرمایه‌ی اجتماعی در ایران و راه‌های ارتقای آن، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی. ##
ماجدی، مسعود و لهسائی­زاده، عبدالله (1385). "بررسی رابطه­ی بین متغیرهای زمینه­ای، سرمایه‌ی اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه‌ی موردی روستاهای استان فارس"، فصلنامه‌ی روستا و توسعه، سال نهم. ##
نایبی، هوشنگ (1374). سنجش میزان احساس خوشبختی سرپرستان خانوارهای تهرانی، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، مرکز پژوهش­های بنیادی وزارت ارشاد. ##
نوغانی، محسن؛ فولادیان، احمد و احمدی، حسن (1389). "بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت زندگی"، مجله‌ی جامعه­شناسی جوانان، دانشگاه آزاد بابل، سال اول، شماره‌ی 3. ##
نوغانی، محسن؛ اصغرپور، احمدرضا و صفا، شیما (1387). "کیفیت زندگی شهروندان و رابطه­ی آن با سرمایه‌ی اجتماعی در شهر مشهد"، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، سال پنجم. ##
هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1389). "بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه‌ی موردی: در استان مرکزی"، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی، سال دوم، شماره‌ی 3. ##
هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1391). آناتومی‌ رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ. ##
یونسکو (1989). کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک، قابل دسترس در:
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm. ##
 
Adams, D. L. (1969). “Analysis of Life Satisfaction Iindex”, Journal of Gerontology, vol 24 (4): 470-474. ##
Andrews, F.; Withey, S. (1981). Social indicators of wellbeing, published by springer. ##
Blanco, A. & Diaz. D. (2007). “Social order and mental health: a social well-being approach”, Autonoma University of Madrid, psychologe in Spain, 11, (5): 61-71. ##
Diener, E. D; Emmons, R; Larsen, R & .Griffin, S. (1985). “The Satisfaction with Life”, Journal of Personality Assessment, 49(1): 71-76. ##
Fild, J. (2003). Social capital .published by Routledge, London, UK. ##
Fuhrer, R; Stansfeld, S. A. (2002). “How gender affects patterns of social relation and their impact on health: a comparison of one or multions sources of support form close persons”, Social Science & Medicine .54 (5): 811-825. ##
Fujisawa Y; Hamano T; Takegawa S. (2009). “Social capital and perceived health in Japan: an ecological and multilevel analysis”, Jornal of Social Science Medicine. 69 (4): 500-505. ##
Jetten, J., Haslam, C.; & Alexander, S. H. (Eds.). (2012). The social cure: Identity, health and well-being. Psychology Press. ##
Keyes, C. L. M. (2004). “Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the Complet state model of Health”, Jornal of consulting and Clinicial psychology, l73 (3),: 539-548. ##
Keyes, C.L.M; Shapiro, A. D. (2004). Social well-being in the U. S.: A descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Healthing are you? A national study of well-being of Midlife. By Orville Gilbert Brim, Carol D. Ryff, Ronald C. Kessler University of Chicago press. ##
Keyes, C.L.M; Shmotkin D; & Ryff CD. (2002). “Optimizing well- being: The empirical encounter of two traditions”, Journal of Personality and Social Psychology, 82(6): 1007-1022. ##
Keyes‚ C. L. M. (1998). “Social Well–being”, Social Psychology Quarterly, 61(20): 121-190. ##
Lelkes, O. (2006). “Tasting Freedom: Happiness, Religion and Economic Transition”, Journal of Economic Behavior and Organization. 59 (2):173-194. ##
Marks, D. F; Murray, M; Evans, B. & Estacio E.V. (2000). Health Psychiology: theory, research and practice. London. SAGE Publications. ##
Nyqvist, F; Forsman, A. K; Giuntoli, G. & Cattan, M. (2013). “Social capital as a resource for mental well-being in older people: A systematic review”. Aging & Mental Health, 17(4), 394-410. ##
Paul Prince, M. (2012), “Relationships among communicative acts, social well-being, and spiritual well-being on the quality of life at the end of life in patients with cancer enrolled in hospice”, Journal of Palliative Medicine, 11 (1): 20-25. ##
Paxton, P. (2002). “Social capital anddemocracy: an Interdependent Relationship”, American sociological review, (67): 254-277. ##
Sarason I.G. Levine, H.M; Basham R.B. Sarason B.R. (1983). “Assessing social support: the social support questionnaire”, Journal of personality and social psychology, 44: 127-139. ##
Swami, V.; Chamorro-Premuzic, T. (2009). “Psychometric Evaluation of the Malay Satisfaction with Life Scale”, Soc Indic Res .92:25–33. ##
Wen, W. (2010). “Linking Bayesian networks and PLS path modeking for causal analysis”, Expert System with Applications, 37, 134-139. ##
Haenlein, M., & Kaplan, A. M. (2004). “A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis”, Understanding Statistics, 3(4), 283-297. ##
Zulling, K. J; R. M. Ward & T. Horn (2006). “The Association between Perceived Spirituality, Religiosity and Life Satisfaction: the Mediating Role of Self-Rated Health”, Social Indicators Research 79:255-274. ##