مطبوعات و توسعه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نگرانی‌های ما درباره‌یجهان چندان به آن چیزی که اتفاق می‌افتد، ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر به آنچه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به ما می‌گویند که اتفاق افتاده است، مربوط می‌شود. این تأثیر قدرتمند با پیامدهای عظیم برای فرآیندهای اجتماعی، بزرگتر است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت عملکرد مطبوعات ایران در راستای نقش توسعه‌بخشی خود، خصوصاً توسعه‌ی اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوا می‌باشد و برای این کار دو روزنامه دارای دو خط مشی سیاسی متفاوت، انتخاب شده است. طبق روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده، 48 شماره از دو روزنامه انتخاب و بر اساس دستورالعمل کدگذاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، طبق آزمون کای‌اسکوئر محاسبه شده، بین دو متغیر روزنامه‌های مورد بررسی و محتواهای آنها رابطه‌یمعنی‌داری وجود ندارد؛ همچنین بین دو متغیر روزنامه‌های مورد بررسی و ارائه‌یپیشنهاد سازنده و وجود نقد مفید در آنها نیز رابطه‌یمعنی‌داری وجود ندارد. بر اساس نتایج پژوهش بیشترین مطلب در بحث توسعه‌یاجتماعی در این دو روزنامه بحث سوادآموزی بوده است و امر مهاجرت کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. همچنین مشخص شد که فراوانی مطالبی که در آنها نقد سازنده و پیشنهادات مفید وجود دارد، کمتر از مطالبی است که در آنها نقد وجود دارد و در نهایت مشخص شد که در این دو روزنامه پیگیری وعده‌های مسئولین و سرانجام طرح‌های تصویب شده‌ی اجتماعی برای رفع آسیب‌های اجتماعی موجود، کمتر اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Press and Social Development

نویسندگان [English]

  • saman khodayari 1
  • abbas asadi 2
1
2
چکیده [English]

Our concerns about the world have less to do with what is really happening than with what the journalists and media tell us about them. The present study mainly aims at recognizing the performance of Iranian press and its developmental role, especially its role in social development. To this aim, content analysis was used as the methodology of the study and two newspapers with two different political agendas were selected. Then, based on classified sampling method, fourty eight issues of the two newspapers were selected and analysed according to the coding instructions. As per the findings of this study on the basis of the Chi-square test, there is no meaningful relationship between the two variables of the newspapers and their content; there is also no meaningful relationship between the two variables of the analysed newspapers and the presentation of constructive suggestions and usefulness of their criticisms. According to the results, the most frequent topic in the social development debate in the two newspapers was education/literacy, with immigration having the lowest share. It was also found that the content including constructive criticism and useful suggestions are less abundant than those including criticism, and it was finally revealed that in the two newspapers, few work has been done in pursuit of the officials' promises and the results of the social plans passed for eliminating the existing social harms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Development
  • Social Pathologies
  • Media
  • Press
آقابخشی، علی و افشاری، مینو (1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر پایا.##
ازکیا، مصطفی (1375). جامعه­شناسی توسعه و توسعه­نیافتگی روستایی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات. ##
اسکندری، امید (1380). اهمیت و ضرورت روزنامه­نگاری توسعه در ایران، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. ##
بدیعی، نعیم (1371). اخبار توسعه در مطبوعات ایران، کنفرانس کاربرد تحقیقات اجتماعی، اقتصادی در برنامه­های توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
رایف، دانیل؛ استفن، لیسی و فیگو، جی فریدریک ( (1388). تحلیل پیام­های رسانه­ای، ترجمه‌ی مهدخت بروجردی علوی، چاپ سوم، تهران: سروش. ##
زاهدی، محمدجواد (1391). توسعه و نابرابری، چاپ هفتم، تهران: نشر مازیار. ##
سولیوان، تام؛ جان، هارتلی؛ دانی، ساندرز و جان، فیسک (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه‌ی میر حسن رئیس­زاده، تهران: نشر فصل نو. ##
شمسایی­نیا، رامین (1396). رسانه­های جمعی و سیاست­گذاری توسعه­ی ملی، رساله­ی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده­ی علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی. ##
کروبی، مهدی (1397). "طراحی یک مدل تحلیلی نگرش گردشگری کودکان در جهت توسعه­ی اجتماعی از طریق سرمایه­های ناملموس"، فصلنامه­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی ایران، سال دهم، شماره­ی سوم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی. ##
کریپندورف، کلوس (1390). تحلیل محتوا، مبانی روش­شناسی، ترجمه‌ی هوشنگ نایبی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی. ##
گندمی، محمد و مطلق، فاطمه (1396). "بررسی میزان توسعه­ی اجتماعی در سطح شهر خمین"، فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی ایران، سال نهم، شماره­ی دوم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی. ##
مک­کوئیل، دنیس (1385). درآمدی بر نظریه‌ی ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه‌ی رسانه. ##
مهدی­زاده، محمد (1389). نظریه­های رسانه، اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی، تهران: همشهری. ##
هالستی، اُل-آر (1391). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه‌ی نادر سالارزاده‌ی امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. ##
Duran C. (2017). “The Objectives of Sustainable Development”, Procedia Economics and Finance, 26: 812–817. ##
Ogan, C. and Fair E. (1991). “A little good news: the Treatment of Development News in selected third world newspapers”, Gazette, 33:1-12. ##
Stewart R and flournoy D (1987). “Development News on "CNN" word report”, Gazette, 47: 25-36. ##
Pecotich A. (2016). “Systemic and service dominant”, Australasian Marketing Journal, 18:248–255. ##
Wong C. (2017). “The Relationship between Quality of Life and Local”, Economic Development Cities, 18:25–32. ##