تحلیل فازی تأثیر بهره‌مندی اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

در مقاله‌ی حاضر رابطه‌ی بهره‌مندی / محرومیت اقتصادی ـ اجتماعی و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از 1368 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال این است: آیا استان‌هایی که از بهره­مندی اقتصادی ـ اجتماعی بیشتری برخوردارند، مشارکت انتخاباتی بالاتری دارند؟ از رویکردهای نظری اندیشمندانی چون شرودر، گودین و درایسک، اوسلانر و براون، سولت و ... این فرضیه استنتاج شده که بهره‌مندی اقتصادی ـ اجتماعی، شرط لازم برای مشارکت انتخاباتی است. رویکرد روش‌شناختی مقاله تحلیل تطبیقی بین استانی در یک بازه‌ی زمانی 24 ساله با بهره­گیری از داده‌های موجود است. جامعه‌ی آماری شامل همه‌ی استان‌ها است. برای آزمون فرضیه از روش فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بهرهمندی اقتصادی ـ اجتماعی برای مشارکت انتخاباتی استان‌ها شرط علّی لازم و نه کافی است و محرومیت شرط کافی و نه لازم برای عدم مشارکت انتخاباتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fuzzy Analysis of the Effect of Socioeconomic Affluence in Electoral Participation: Inter-County Comparative Analysis (1989-2013)

نویسندگان [English]

  • mohammad javad zahedi mazandarani 1
  • habib ahmadlou 2
  • firouz rad 3
1
2
3
چکیده [English]

The problem of current paper is the effect of socioeconomic affluence/deprivation in electoral participation in presidential elections from 1989 to 2013. The question is: are the affluent counties-in comparison with others-have a high electoral participation? This hypothesis is inferenced from theoretic approaches: socioeconomic affluence is necessity conditions for electoral participation. The methodological approach of this research is inter-county comparative analysis. For this purpose, 24 years age secondary dada is analyzed. To examine of the hypothesis fuzzy set method and software of spss and fs/qca are applied. The results are show that socioeconomic affluence is necessity condition for electoral participation. However we found that socioeconomic deprivation is a sufficient condition for nonparticipation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality
  • Socioeconomic Affluence
  • Socioeconomic Deprivation
  • Electoral Participation
  • Fuzzy Analysis
دورماگن، ژان ایو و موشار، دانیل (1389). مبانی جامعه­شناسی سیاسی، ترجمه‌ی عبدالحسین نیک­گهر، تهران، نشر آگه##
راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت. ##
رضی، داوود (1374). بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره‌ی ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 72-1358، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. ##
ساعی، علی (1388). "توسعه‌ی آموزشی و مشارکت انتخاباتی: مطالعه‌ی موردیک انتخابات دوره‌ی نهم ریاست جمهوری"، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 45. ##
ساعی، علی (1392). روش پژوهش تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی، تاریخی و فازی، تهران، نشر آگه. ##
ساعی، علی؛ زارعیان، مریم و خدایی، ابراهیم (1392). "تحلیل فازی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و دموکراسی: مطالعه‌ی تطبیقی بین کشوری (2010-1990)"، مجله‌ی جامعه­شناسی ایران، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی 2، تابستان. ##
سراج­زاده، حسین (1368). بررسی میزان شرکت مردم در انتخابات بعد از انقلاب در شهرستان­های کشور و رابطه‌ی آن با برخی از متغیرهای اجتماعی، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. ##
طالبان، محمدرضا (1388). "آزمون فازی فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعیگ، مجله‌ی مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره‌ی 3، شماره‌ی 4. ##
مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری استانی، سال­های 65 تا 95، سایت درگاه ملی آمار، داده‌ها و اطلاعات آماری، سامانه‌ی سالنامه‌ی آماری، https://www.amar.org.ir. ##
مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور، سال­های 68 تا 83، سایت درگاه ملی آمار، داده­ها و اطلاعات آماری، پایگاه اطلاعاتی نشریات، https://www.amar.org.ir. ##
مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور، سال­های 84 تا 94، سایت درگاه ملی آمار، داده­ها و اطلاعات آماری، سامانه‌ی سالنامه‌ی آماری، https://www.amar.org.ir. ##
مرکز آمار ایران، سرشماری عموم و نفوس و مسکن، سال­های 65 تا 95، سایت درگاه ملی آمار، داده­ها و اطلاعات آماری، سامانه‌ی سرشماری­ها، https://www.amar.org.ir. ##
معمار، رحمت­الله (1388). تبیین جامعه­شناختی مشارکت انتخاباتی: بررسی تطبیقی رفتار رأی­دهی بین شهرستان­های ایران، رساله‌ی دکتری جامعه­شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس. ##
 
Aldashev, G. (2003). “Electoral Participation Based on Social Exchange: Theory and Evidence”, available in: http://www.edge-page.net/jamb2003/Jamboree-Milan-Aldashev.pdf. September 3. ##
Alesina, A., La Ferrara, E. (2001). “Trust in Heterogeneous Communities”, Quarterly Journal of Economics, 115, 847-904. ##
Boix, Ch. (2003). Democracy and Redistribution, New York: Cambridge University Press. ##
Brady, Henry E. (2004). “An Analytical Perspective on Participatory Inequality and Income Inequality”, In Social Inequality, New York: Russell Sage Foundation, pp: 667–702. ##
Brody, R. A. (1978). “The Puzzle of Political Participation in America”, In: A. King (Ed.), the New American Political System, Washington, D. C.: American Enterprise Institute. ##
Dahl, Robert A. (2006). On Political Equality, New Haven, CT: Yale University Press. ##
Darmofal, D. (1999). “Socioeconomic Bias in Turnout Decline: Do the Voters Remain the Same?”, Presented at Annual Meeting of the American Political Science Association. ##
Darmofal, David (2006). “The Political Geography of Macro-level Turnout in American Political Development”, Political Geography, 25: 123-150. ##
Een, A. (2007). “Explaining Cross-National Variation in Voter Turnout: Aggregate and Temporal Patterns”, Master Thesis, Department of Comparative Politics University of Bergen. ##
Gaventa, J. (1980). “Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion”, in: an Appalachian Valley, Urbana: University of Illinois Press. ##
Geys, B. (2006). “Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research”, Electoral Studies 25 (2006) 637-663. ##
Goodin, R., Dryzek, J. (1980). “Rational Participation: The Politics of Power”, British Journal of Political Science, 10(3): 273-290. ##
Huckfeldt, R. and J. Sprague (1992). “Political Parties and Electoral Mobilization: Political Structure, Social Structure, and the Party Canvass”, American Political Science Review 86:70-86. ##
Huckfeldt, R., J. Morehouse Mendez, and T. Osborn (2004) “Disagreement, Ambivalence, and Engagement: The Political Consequences of Heterogeneous Networks”, Political Psychology 25:65-95. ##
Jaime-Castillo, Antonio M. (2009). “Economic Inequality and Electoral Participation: A Cross-Country Evaluation”, Paper prepared for the Comparative Study of the Electoral Systems (CSES) Conference Toronto, ON, Canada. September 6, 2009. ##
Leighley, Jan E., and J. Nagler (1992). “Individual and systematic influences on turnout: Who Votes?”, Journal of Politics 54: 718-740. ##
Lijphart, A. (1997). “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, American Political Science Review 91(1):1–14. ##
Lipset, Seymour M. (1981). Political Man: The Social Bases of Politics, Baltimore, Md, Johns Hopkins University Press. ##
Lukes, S. (1974). Power: A Radical View. London: Palgrave Macmillan. ##
Marsden, Peter V. (1987). “Core Discussion Networks of Americans”, American Sociological Review 52:122-31. ##
Oliver, J. E. (1999). “The Effects of Metropolitan Economic Segregation on Local Civic Participation”, American Journal of Political Science, 43, 186-212. ##
Putnam, R. D. (2000) Bowling alone, New York: Simon and Schuster. ##
Ragin, Charles C. (2007a). “Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA)”, Forthcoming in Benoit Rihoux and Charles Ragin (editors), Configurational Comparative Analysis, Sage Publications. ##
Ragin, Charles C. (2007b). “Calibration Versus Measurement”, Accessible from the ESS website: Qualitative Comparative Analysis: www.fsqca.com. ##
Ragin, Charles C. (2008). User’s guide to fuzzy-set/qualitative comparative analysis, www.u. arizona.edu/ cragin/ fsQCA/ download/ fsQCAManual.pdf. ##
Rosenstone, Steven, J. Hansen (1993). Mobilization, Participation, and Democracy in America, New York: Macmillan. ##
Rueschemeyer, Dietrich, Eveline Huber Stephens, John D. Stephens (1992). Capitalist Development and Democracy, Chicago: University of Chicago Press. ##
Russet, Bruce M. (1964). “Inequality and Instability: The Relation of Land Tenure to Politics”, World Politics 16(3):442–54. ##
Schattschneider Elmer E. (1960). “The Semi-Sovereign People: A Realist’s View of Democracy in America”, New York: Holt, Reinhart, and Winston. ##
Schmitt, H., Cees Van Der Eijk (2001). “Strategic Non-Voting in European Parliament Elections”, Prepared for delivery at the 2001 Annual Meeting of the American Political Science Association in San Francisco, August 30 to September 2. ##
Schroeder, Matthew B. (2009). “Economic Inequality and Political Participation: Scale Matters, http://paa2009. princeton. edu/papers /91157. ##
Scruggs, Lyle. Stockemer, Daniel (2009). “The impact of inequality on turnout–New evidence on a burgeoning debate”, Paper prepared for presentation at the 2009 Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April. ##
Scully, R., Wyn J., Trystan, D. (2004). “Turnout, Participation and Legitimacy in Post-Devolution Wales”, British Journal of Political Science, Volume 34, Issue 03, July, pp 519-537. ##
Solt, F. (2004). “Civics or Structure? Revisiting the Origins of Democratic Quality in the Italian Regions”, British Journal of Political Science 34(1):123–135. ##
 Solt, F. (2008). “Economic Inequality and Democratic Political Engagement”, American Journal of Political Science 52:48-60. ##
Uslaner, Eric M. and M. Brown (2005). “Inequality, Trust, and Civic Engagement”, American Politics Research 33:868-94. ##
Verba, S., K. Lehman Schlozman, and Henry E. Brady (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism”, in American Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ##
Wolfinger, Raymond E., and Stephen J. Rosenstone, (1980). Who Votes?, New Haven, CT: Yale University Press. ##