بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

2 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سلامت اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت نقش و اهمیت گسترده‌ای یافته است. مقاله‌ی حاضر به بررسی عواملی که بر روی سلامت اجتماعی تأثیر گذارند، می‌پردازد. بدین جهت، با بهره‌گیری از نظریات جامعه‌شناختی در پی بررسی این عوامل بر سلامت اجتماعی در استان ایلام می‌باشیم. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر و از ترکیب روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی و خوشه‌ای استفاده شده است و پاسخگویان افراد بالای 15 سال بودند.نتایج حاکی از این است که میانگین سلامت اجتماعی در استان ایلام اندکی بالاتر از مقدار متوسط می­باشد. از بین متغیرهای زمینه‌ای «سن»، «وضع تأهل»، «جنسیت»، «تحصیلات» و «پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی» با سلامت اجتماعی رابطه‌ی معناداری داشتند و تنها دو متغیر پایگاه و جنسیت رابطه‌ی معناداری با سلامت اجتماعی نداشتند. بررسی نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که در شاخص سلامت اجتماعی بعد «پیوستگی اجتماعی» از بالاترین اثر برخوردار است؛ و با در نظر گرفتن سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم در تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل، متغیرهای دینداری، شبکه‌ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی به ترتیب، بیشترین رابطه و اثر در سلامت اجتماعی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Influence on Social Health among the Citizens of Province Ilam

نویسندگان [English]

  • gholamreza ghafari 1
  • jaber molaei 2
  • hasan moemeni 3
2 university
چکیده [English]

Introduction: Social health is as an important aspect of social health. Using sociological theories, the present study aimed to examine the factors that affect social health of citizens in Ilam province. Methodology: used sampling combination, a group of 384 people who were above 15 years old were selected to participate in this study. Research methodology included survey research and a questionnaire. Findings: The mean social health in Ilam province is slightly above average value. Demographic variables such as, age, educational and marital status were meaningfully related to social health. However, gender and socio-economic status were not meaningfully correlated with social health. The result of Structural Equational Modelling showed that, in making social health index, the social cohesion dimension had the most influence on it. Considering the share of direct and indirect effects on path analysis and using LISREL, variables of religiosity, social networking, social trust, social protection, and social security exerted the highest effect on social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • Social Protection
  • Citizens
  • Social Trust
  • Social Cohesion
باباپور خیرالدین، جلیل؛ طوسی، فهیمه و حکمتی، عیسی (1388). "بررسی نقش تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز"، فصلنامه‌ی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره‌ی 16.##
رضایی، امید (1392). بررسی سلامت اجتماعی شهروندان شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه. ##
حایری، هادی؛ اولیایی­منش، علی‌رضا و نجات، سحرناز (1394). "عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، دوره­ی 3، زمستان. ##
زاهدی­اصل، محمد و پیله­وری، اعظم (1393). "فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی"، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی، شماره‌ی 19. ##
سن، آمارتیا (1382). توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران. ##
سام‌آرام، عزت‌الله (1388). بررسی رابطه‌ی سلامت اجتماعی با امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه­محور، فصلنامه‌ی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره‌ی 1. ##
شربتیان، محمدحسن و طوافی، پویا (1394). "تحلیل جامعه­شناختی ارزیابی ذهنی جوانان از شاخص­های سلامت اجتماعی (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهرستان قاین خراسان جنوبی، جامعه­شناسی مطالعات جوانان، دوره­ی 6، تابستان 1394. ##
عبداله‌تبار، هادی؛ کلدی، علیرضا؛ محققی، سید حسین؛ فروزان، آمنه و صالحی، مسعود (1387). "بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان"، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، شماره‌ی 30 و 31. ##
فتحی، منصور؛ عجم‌نژاد، رضا و خاک‌رنگین، مریم (1391). "عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه"، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، شماره‌ی 47. ##
کنگرلو، مریم (1387). بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ‌ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
کوزر، لوئیس (1385). زندگی و اندیشه‌ی بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی. ##
گیدنز، آنتونی (1389). پیامدهای مدرنیت، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، نشر مرکز. ##
نیک‌ورز، طیبه (1389). بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر. ##
مرکز آمار ایران (1391). سالنامه‌ی آماری استان ایلام، فصل دوم، جمعیت. ##
ودادهیر، ابوعلی و ساداتی، محمدهانی (1390). سلامت در زندگی اجتماعی ـ فرهنگی شهر تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ. ##
هزارجریبی، جعفر و ارفعی عین­الدین، رضا (1390). اوقات فراغت و سلامت اجتماعی، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی، شماره 10. ##
 
Cicognani, Elvira. Pirini, cloudia. Keyes, Cory (2008). “Social Participation, Sense of Community and social well-being: A Study on American”, Italian and Iranian University Students. 89:97-112. ##
Fiori Katherine L, Denckla Christy A. (2012). “Social Support and Mental Health in Middle-Aged Men and Women”, J Aging Health; Vol. 24, 3: pp. 407-438, first published on March 6, 2012. ##
Kawachi, I. )1999(. “Income Inequality & Health Pathways & Mechanism”, Health Services Research, 34 )1(, 412-425. ##
Keyes, C. L. M. )1998(. “Social Well-being”, Social Psychology Quarterly, 61: 121-140. ##
Keyes, C. M. and Shapiro, A. )2004(. “Social Well-being in the U.S.A”, Descriptive Epidemiology, How healthy is we, 15(3), 350-372. ##
Macinka, J. and Sh. Starfield )2003(. “Income Inequality”, health: a Critical Review the Literature Medical Care Research Review, Vol. 60. No. 4 PP: 407-452. ##
Nilsson Jan, A. K. M, R. Masud , Nahar Kabir Z. (2006). Social Capital and Quality of Life in Old Age Results from a Cross-Sectional Study in Rural Bangladesh, J Aging Health; vol. 18, 3: pp, 419-434. ##
Purdy, M. and D. Bands )2001(. The Sociology and Politics of Health, London: Routledge Robeyns  The world health reports. Mental health: new understanding, new hope. Geneva: World Health Organization. )2009(, Available at: http:// discovermagazine.com /2009/oct/fear world. ##
Shapiro A. and C. M. Keyes )2008(. “Marital Status and Social Well-being”, are Married Always Better off?, Springer, 88:329-346. ##