بررسی آسیب‌شناسی وضعیت اقتدار پیرسالاری و اقتدار مدنی در عرصه عمومی ‌و پیامدهای آن، با رویکرد به نزاع‌های دسته‌جمعی (مطالعه موردی: شهرستان‌های باغملک و رامهرمز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتدار با تأکید بر نزاع‌های دسته‌جمعی و تحقیقی توصیفی است. گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و مطالعه روی 100 مورد نزاع جمعی به‌عنوان نمونه، 40 مورد باغملک و 60 مورد در رامهرمز صورت گرفته است.دیگر نمونه‌ی تحقیق 16 مورد برگزاری گردهماییبا تمایل قومیو مدنی در باغملک و 19 مورد در رامهرمز صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که پیامد نزاع از جمله قتل در روستاهای باغملک بیش از شهر و برابر 25/81 درصدمی‌باشد. یافته‌هاوضعیت نزاع در شهر رامهرمز را 75 درصد و پیامد نزاع از جمله قتل در شهر را برابر با 95/88 درصد نشان می‌دهد. نکته‌ی حائز اهمیت اینکه وضعیت نزاع و پیامد نزاع به ترتیب در شهر رامهرمز و روستاهای باغملک، بیش از شهر باغملک و روستاهای رامهرمز نگران‌کننده است. یافته‌هاگرایش به طایفه در شهرستان باغملک و رامهرمز را بیش از 63 درصد در مقابل37 درصد گرایش به نهادهای مدنی نشان داده‌اند. با اینکه نقشمیانجی «اقتدار پیرسالاری» رو به دگرگونی رفته است، اما نتایج نشان داده‌اند که تمایل به طایفه‌گرایی پررنگ‌تر، نزاع و خشونت رو به افزایش و توسعه‌ی مدنی پایدار کمرنگ‌تر بوده است. در نتیجه عرصه‌ی عمومیبا وضعیت«پاندولی» و بعضاً «تعلیق اقتدار» و با کاهش سرمایه‌ی اجتماعی گرفتار است. با ادامه‌ی چنین وضعیتی بروز نزاع وخشونت دور از انتظار نخواهد بود. وضعیتی که نگران‌کننده و قابل هشدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Pathology of Gerontocracy Authority and Civil Authority in Public Domain to Collective Strife Approach (Case Study: Baghmalek City and Ramhormoz City)

نویسنده [English]

  • manouchehr kord zangeneh
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
چکیده [English]

This paper reviews the authority status with an emphasis on collective strife and it is a descriptive research. Data collection is done by documentary method and to study on100 cases of communal strife as a sample, 40 in Baghmalek and 60 in Ramhormoz. The other sample is that 16 assemblies in Baghmalek and 19 cases in Ramhormoz have been held with the ethnic and civil desire. The results show that the consequences of conflict, including murder, are more in the Baghmalek’s villages over the town and equals to 25/81%. The findings indicate strife situation in Ramhormoz 75% and strife consequence is, including murder, 95/88% in the city. Importantly, the strife situation and the strife consequence are alarming in Ramhormoz and villages in Baghmalek over Baghmalek and villages of Ramhormoz, respectively. The results have shown a tendency to the clan more than 63% versus 37 % tendency to civil organization in Baghmalek and Ramhormoz. The mediating role "gerontocracy authority" is changing, but the results have shown a tendency to greater sectarian, strife and violence is on the rise and the development of sustainable civil organizations has been diluted. As a result, the public domain is involved with the "pendulum" situation and sometimes "suspending authority" and the decline of social capital. By following such a situation, outbreak of strife and violence was not unexpected. The situation is alarming and disturbing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gerontocracy Authority
  • Civil Authority
  • Public Domain
  • Collective Battles
  • Baghmalek
  • Ramhormoz
احمدی، حمید، و بیدالله­خانی، آرش (1392). "پسا توسعه­گرایی و بازنمایی‌های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکرد مردمی"، فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی ایران، 3(5).##
ارشاد، فرهنگ و حزباوی، عزیز (1384). "بررسی برخی انگیزه‌های تمایل به برون­کوچی از شهر اهواز"، فصلنامه‌ی جامعه­شناسی ایران، دوره‌ی ششم، شماره‌ی 2. ##
استونز، راب (1379). متفکران بزرگ جامعه­شناسی، ترجمه‌ی مهرداد میردامادی، تهران: انتشارات مرکز. ##
رضایی کلواری، نورالله، و بحرینی، مجید (1389). "مطالعه رابطه‌ی عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاع‌های دسته‌جمعی، قومی ‌و قبیله­ای در شهرستان لردگان"، فصلنامه‌ی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره‌ی 22. ##
زاهدی، محمدجواد (1392). توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار. ##
شارع­پور، محمود (1385). ابعاد و کارکردهای سرمایه‌ی اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن، تهران: گروه مؤلفان، انتشارات پیام نور. ##
عضدانلو، حمید (1384). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشرنی. ##
فلوریدا، ریچارد (1390). شهرها و طبقه‌ی خلاق، ترجمه‌ی ابراهیم انصاری و محمداسماعیل انصاری، تهران: انتشارات جامعه­شناسان. ##
فیروزآبادی، سید احمد، و صادقی، علیرضا (1392). طرد اجتماعی رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت، تهران: انتشارات جامعه­شناسان. ##
قانعی­راد، سید محمدامین (1396). زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده‌ی مدنی؟، تهران: نشر نقد فرهنگ. ##
کردزنگنه، منوچهر (1385). "بررسی وضعیت تحرک مکانی و اجتماعی جنسیتی مناطق روستایی و تأثیر آن بر کاهش شانس طبیعی ازدواج در میان دختران روستایی: (مطالعه‌ی موردی: شهرستان باغملک)"، فصلنامه‌ی توسعه‌ی اجتماعی (توسعه‌ی انسانی سابق)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ی اول، شماره اول. ##
گلاور، جاناتان (1393). انسانیت: تاریخ اخلاقی سده بیستم، ترجمه ی افشین خاکباز، تهران: انتشارات آگه. ##
گِر، تد رابرت (1396). چرا انسان­ها شورش می­کنند؟، ترجمه‌ی علی مرشدی­زاد، تهران: نشر پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، چاپ پنجم. ##
نایبی، هوشنگ، و جسور خواجه، تقی (1388). "ریش­یابی نزاع‌های دسته‌جمعی (مورد مطالعه: روستاهای کویچ و افشرده از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه‌ی توسعه‌ی روستایی، شماره‌ی 1، پیاپی 36. ##
نظری، جواد (1386). "تبیین جامعه­شناسی میزان گرایش به نزاع جمعی در استان ایلام"، فصلنامه‌ی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره‌ی 10. ##
نظری، جواد، و امینی فسخودی، عباس (1387). "تبیین جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به نزاع جمعی در مناطق روستایی استان ایلام"، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 54. ##
نیکدل، فریبرز، و پیراسته مطلق، علی­اکبر (1394). "خشم صفت ـ حالت و شیوه‌های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته‌جمعی"، فصلنامه‌ی پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 9. ##
هابرماس، یورگن (1389). نقد در حوزه‌ی عمومی، ترجمه‌ی حسین بشیریه، تهران: نشر نی. ##