تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ پایدار شهری در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر توسعه‌ی پایدار شهری در استان اصفهان است. در این پژوهش با روش پیمایشی روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق رابطه‌ی معنی‌داری بین متغیرهای، سرمایه‌ی اجتماعی (41/0=r)، تحصیلات (69/0=r)، درآمد (51/0=r)، سن (14/0=r) و مشارکت اجتماعی (33/0=r) با سطح توسعه‌ی پایدارشهری در استان اصفهان وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Cultural Analysis of the Role of Social Capital on Sustainable Urban Development in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • amirali dorosti 1
  • mehdi adibi sadeh 2
  • abdolreza ahhami 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the socio-cultural analysis of the role of social capital in sustainable urban development in Isfahan province. In this research, the validity of the questionnaire was calculated and validated through Cronbach's alpha. According to research findings, there is a significant relationship between variables, social capital (r = 0.41), education (r = 0.69), income (r = 0.51), age (r = 0.14) and social participation (r = 0.33) with the level of development in Isfahan province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Development
  • social capital
  • Developmental Plans
  • Traditionalism
  • Progress
  • Education
آهنگری، عبدالمجید و سعادت­مهر، مسعود (1386). "مطالعه‌ی تطبیقی سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان لرستان"، مجله‌ی دانش و توسعه، شماره‌ی 21.##
ازکیا، مصطفی (1381). جامعه­شناسی توسعه و توسعه­نیافتگی روستاهای ایران، چاپ ششم، انتشارات اطلاعات. ##
ازکیا، مصطفی (1384). جامعه­شناسی توسعه، نشر کیهان. ##
پرانک، ژان و الحق، محبوب (1380). "گزارش لاهه پیش­زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار (از فکر تا عمل)"، مجله‌ی محیط­شناسی، شماره‌ی 28. ##
جوان، جعفر (1383). جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ##
حسامیان، فرخ (1358). وابستگی و شهرنشینی (مجموعه مقالات)، تهران. ##
زیاری، کرامت­اللو جلالیان، اسحاق (1387). "مقایسه‌ی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های توسعه 1355 تا 1375"، مجله‌ی جغرافیا و توسعه، شماره‌ی 11، بهار و تابستان. ##
ساروخانی، باقر (1380). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ##
ساروخانی، باقر (1384). روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد 2 و 3. ##
سانتوس، دوست و مارینی، رومارو (1358). توسعه و توسعه­نیافتگی، ترجمه‌ی فرخ حسامیان، نشر ایران. ##
سعیدی، عباس (1377). مبانی جغرافیای روستایی، تهران، انتشارات سمت. ##
سهراب­زاده، مهران (1371). "نقش سنت در توسعه"، مجله‌ی توسعه و فرهنگ، شماره‌ی 2. ##
صادقی ده­چشمه، حسین (1387). "بررسی تغییرات کالبدی و فضاهای جدید مسکن در روستا و شهر (مطالعه‌ی موردی: روستا و شهر ده­چشمه شهرستان فارسان"، مجله‌ی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره‌ی 10، شماره‌ی 33. ##
عرب مازار، عباس و کشوری شاد، علی (1384). "بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی"، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی، شماره‌ی ١۵.##
عظیمی، حسین (1384). مدارهای توسعه­نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، انتشارات نی. ##
کلود شتلندورژان، ژان و شنه، کلود (1380). جمعیت جهان، چالش‌ها و مسایل، ترجمه‌ی سید محمد سید میرزایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ##
محلاتی، صلاح­الدین (1378). بعد فرهنگی توسعه به سوی رهیافتی علمی، از مجموعه فرهنگ و توسعه یونسکو، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ##
مفرت، ریچاددیو (1376). راه‌های گوناگون توسعه‌ی اقتصادی، ترجمه‌ی دکتر احمد مجتهد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ##
مکنون، رضا و ابتکار، معصومه (1376). "تحقیقات و توسعه‌ی پایدار"، فصلنامه‌ی رهیافت، زمستان. ##
نراقی، یوسف (1375). توسعه در کشورهای توسعه­نیافته، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم. ##
هاین، ولفگانگ (1374). کتابشناسی مدل‌های توسعه، ترجمه‌ی آرش برومند، تهران نشر خوارزمی. ##
هریسون، دیوید (1376). جامعه­شناسی نوسازی و توسعه، ترجمه‌ی دکتر علیرضا کلدی، ناشر دانشگاه علوم بهزیستی. ##
 
Anchorena, J. and F. Anjos (2008). Social Ties and Economic Development, Working Paper, Electronic Copy Available at: http://ssrn.com/abstract. ##
Falk, I. (2000). “Human Capital and Social Capital: what is the Difference?”, Adult Learning Commentary, Number 28. ##
Falk, I. and S. Kilpatrick (2000). “What Is Social Capital? A Study of Interaction in Rural Community”, Journal of the European Society for Rural Sociology, Sociologia Ruralis, 40, 87-110. ##
Fedderke, J., R. De Kadt and J. Luiz (1999). “Economic Growth and Social Capital: a Critical Reflection”, Theory and Society, 28, 709-745. ##
Fine, B. (2001). Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium, Rout ledge, first Published. ##
François, P. (2002). Social Capital and Economic Development, Rutledge, First Published. ##
Grootaert, C. and T. Bastelaert (2002). The Role of Social Capital in Development, Cambridge: Cambridge Univ. Press. ##
Misra, R. P. and A. L. Mabogunje (1981). Regional Development Alternatives: International Perspectives, Tokyo: Maruzen Co. Ltd. ##
Qara-Baghian, M. (1993). Growth and Development Economics, Vol. 1-2, Tehran: Ney Publications. ##
Renani, M. (2002). “Social Capital and Economic Growth: A Presentation of Theoretical Pattern”, Journal of Humanities, Isfahan, 21 (2), 129-148. ##
Renani, M., M. Emadzadeh, R. Moayedfar (2006-2007). “Social Capital Decline, Rationality Crisis and Plan Refusal in Iran”, Aftab Monthly, 16, 26-35. ##
Svendsen, G. L. H. and G. T. Svendsen (2000). “Measuring Social Capital: the Danish Co-Operative Dairy Movement”, Sociology Ruralis, 40 (1), 72-86. ##