بررسی ارتباطات اجتماعی جوانان و نحوه تعاملات آنها در فضای پارک (مطالعه موردی: جوانان شهر آمل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

ارتباطات اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل در برطرف کردن نیازهای افراد می‌باشد. هدف این مقاله بررسی ارتباطات اجتماعی جوانان در فضای پارک می‌باشد. روش این پژوهش پیمایش و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی جوانان 29-15 سال ساکن شهر آمل می‌باشد و حجم نمونه تحقیق برابر با 300 نفر از جوانان شهر است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شده است یافته‌ها نشان می‌دهد که بین جنس و ارتباطات اجتماعی در فضای پارک ارتباط معناداری وجود دارد به‌طوری که پسران در این فضای شهری از ارتباطات اجتماعی بیشتری برخوردار می‌باشند. رابطه‌ی متغیرهای میزان تحصیلات و ارتباطات اجتماعی معنادار بوده است به‌طوری که افراد با تحصیلات بالاتر، ارتباطات اجتماعی کمتری برقرار می‌کنند. سن نیز رابطه‌ی معناداری با ارتباطات اجتماعی در محیط پارک دارد. البته در این تحقیق رابطه‌ی پنج متغیر مستقل با ارتباطات اجتماعی در پارک نیز سنجیده شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که مهم‌ترین عامل در ایجاد ارتباطات اجتماعی در فضای پارک دارا بودن سرمایه‌ی اجتماعی بالا می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Youth’s Social Relationships and Their Interactions in Park (Case Study: Amol City)

نویسندگان [English]

  • beheshteh mohammadi 1
  • mahmoud sharepour 2
چکیده [English]

Social relationship is one of the most important factors in satisfying people’s needs. The purpose of this article is to investigate individuals’ social relationships in park. This is a survey research and the population includes all the youth aged from 15-29 in Amol and 300 youth in this city were chosen as the sample of the study. A questionnaire was administered by the researchers to collect data. Findings of the research show that there is significant difference between the measuring variables. Investigation of background variables such as gender, age, education, marital status, and occupation shows a significant difference between gender and social relationships in park space in that way boy enjoy more social relationship. The relationship between education and social relationship was significant in that people with higher levels of education bear less social relationship. Age also had a significant relationship with social relationships in park space. Five independent variables were also measured with social relationship in this research, including socio-economic base, cultural capital, social capital, spatial desirability, and the extent to which space is used. It was found that the most important factor in building social relationships in park space was having a high social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Relationship
  • Park's Space
  • Capital Types
  • Youth
امیرفخریان، مصطفی؛ خاکپور، براتعلی؛ دانایی، مجید و توانگر، معصومه (1391). "بررسی و تحلیل نقش کارکردهای اجتماعی پارک‌های شهری بر اساس موقعیت مکانی و شرایط کلی منطقه؛ نمونه‌ی مطالعاتی مناطق‌ 1 و 6 شهرداری مشهد"، فصلنامه­ی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره­ی 40.##
افروغ، عماد (1377). فضا و نابرابری اجتماعی (ارائه‌ی الگویی برای جداگزینی فضایی و پیامدهای آن)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ##
ابراهیم­زاده، عیسی؛ ملکی، سعید و حاتمی، داود (1393). "ارزیابی وضعیت ایمنی در پارک‌های شهری نمونه‌ی موردی؛ پارک‌های شهره ایذه"، مجله‌ی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال پنجم، شماره‌ی 19. ##
بهزادفر، مصطفی و طهماسبی، ارسلان (1392). "شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی، تحکیم و توسعه­ی روابط شهروندی در خیابان‌های شهری با نمونه‌ی مطالعه: سنندج"، مجله‌ی باغ نظر، سال دهم، شماره‌ی 25. ##
پاکزاد، جهانشاه (1385). "راهنمای طراحی فضای شهری در ایران"، چاپ کیانقش، شرکت طرح و نشر پیام سیما. ##
حامدی، محمدعلی (1389). "ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری"، معاونت برنامه­ریزی و مدیریت راهبردی. ##
حمیدی، حسین و اسماعیل­زادگان، نعمیه (1394). "عوامل مؤثر برکارایی پارک شهری با تأکید بر عملکرد و سرزندگی آن، نمونه‌ی مورد مطالعه: پارک ائللرباغی شهر ارومیه)"، مجله‌ی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ی 1. ##
ستارزاده، داریوش؛ نقی­زاده، محمد و حبیب، فرح (1387). "فضای شهری، اندیشه­ای اجتماعی"، مجله‌ی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره‌ی دوازدهم، شماره‌ی چهارم. ##
سیفی، محمدرضا و حکمتی، جمشید (1390). طراحی باغ و پارک، انتشارات فرهنگ جامع. ##
طالبی، ژاله (1383). "روابط اجتماعی در فضاهای شهری"، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 24. ##
عزیزی جلیلیان، منا و دانه­کار، افشین (1391). "تعیین و تحلیل میزان استاندارد شاخص‌های کلیدی استفاده از پارک‌های شهری مطالعه‌ی موردی: پارک‌های شهری کرج"، نشریه‌ی هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره‌ی 17، شماره‌ی 2. ##
قاسم­زاده، بهنام؛ پژوهان، موسی؛ حاتمی‌نژاد، حسین و سجادزاده، حسن (1393). "تأثیر خشکسالی زاینده­رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی اصفهان"، مجله­ی محیط‌شناسی، دوره‌ی 40، شماره‌ی 2. ##
قربانی، رسول و تیموری، راضیه (1389). "تحلیلی بر نقش پارک‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی Seeking-Escaping؛ نمونه‌ی موردی: پارک‌های شهری تبریز"، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره‌ی 72. ##
کوکبی، لیلا؛ ایزدی خرامه، حسن؛ عبدالهی، رحمت­اله و سلیمانی، رقیه (1391). "حیات جمعی در فضای عمومی ‌سبز راه، نگرشی بر تنوع فرهنگی اجتماعی استفاده از فضا؛ مطالعه‌ی موردی: پارک خطی باغ بلند شیراز"، مجله‌ی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال سوم، شماره‌ی 11. ## 
لطیفی، امین و سجادزاده، حسن (1393). "ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک­های شهری (مطالعه‌ی موردی: پارک مردم شهر همدان)"، فصلنامه‌ی مطالعات شهری، دوره‌ی 3، شماره‌ی 11. ##
محمدی، محمود؛ عظیمی، مریم؛ مقدم، حامد و رفیعیان، مجتبی (1391). "فضاهای عمومی‌ شهری، تحققق تعاملات اجتماعی در بافت‌های تاریخی (نمونه‌ی موردی: شهر قدیم لار)"، نشریه‌ی مرمت آثار و بافت‌های تاریخی، فرهنگی، سال دوم، شماره‌ی 4. ##
 
Carreiro, Margaret M., Zipperer, Wayne C. (2011). “Co-adapting Societal and Ecological Interactions Following Large Disturbances in Urban Park woodlands”, Austral Ecology, 904-915. ##
Cascante, I., Turney, J. (2014). “Parks, People, and Participation: The Toronto Experience”, the Urban Institute, 180-210. ##
Engelberg, Jessa K., Conway, Terry L., Geremia, Carrie, Cain, Kelli L., Saelens, Brian E., Glanz, Karen, Frank, Lawrence D., Sallis, James F., (2016). “Socioeconomic and Race/Ethnic Disparities in Observed Park Quality”, BMC Public Health, 1186-1197. ##
Gabriel, N. (2011).” The work that parks do: towards an urban environmentality”, Social & Cultural Geography, Vol. 12, No. 2,123-141. ##
Li, Ch. (2014). “Ethnicity, Culture and Park Design: Case Studies of Urban Parks in American Chinatowns”, Journal of Urban Design, Vol. 19, No. 2, 230–254. ##
Lin, Brenda B., Fuller, Richard A., Bush, R., Gaston, Kevin J., Shanahan, Danielle F. (2014). “Opportunity or Orientation? Who Uses Urban Parks and Why”, journal Plos One, Volume 9, 7422-7429. ##
Morrison, G., Chapman, William C., (2005). “Can Urban Parks Provide Habitat for Woodpeckers?”, Journal of naturalist, 253-262. ##
Seeland, K., Dubendorfer, S., Hansmann, R. (2009). “Making friends in Zurich's urban forests and parks: The role of public green space for social inclusion of youths from different cultures”, Forest Policy and Economics 11, 10–17. ##
Seymour, M. (2012). “Just Sustainability in Urban Parks”, Local Environment, Vol. 17, No. 167–185. ##
Thompson, Catharine W. (2002). “Urban Open Space in the 21st Century”, Landscape and Urban Planning 60, 59-72. ##
Talin, E. (2010). “The Spatial logic of Parks”, Journal of Urban Design, Vol. 15, No.4, 473-491. ##
Tynon, Joanne F., Baur, Joshua W. R, Rosenberger, Randall S. (2014). “Urban Parks and Attitudes about Ecosystem Services: Does Park Use Matter?”, Journal of Park and Recreation Administration, Volume 32, Number 4, pp. 19–34. ##
Tardona, Daniel R., Bozeman, Brittany A., Pierson, Katrina L., (2014). “A Program Encouraging Healthy Behavior, Nature Exploration, and Recreation through History in an Urban National Park Unit”, Journal of Park and Recreation Administration Summer, 73-82. ##
Uggla, Y. (2014). “Protecting Urban Greenery: The Case of Stockholm’s National City Park”, American Sociological Association, 360–380. ##
Veitch, J., Carver, A., Abbott, Gavin, Giles-Corti, B., Timperio, A., Salmon, J. (2015). “How Active are People in Metropolitan Parks? An Observational Study of Park Visitation in Australia”, BMC Public Health, 118-139. ##