بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه سمنان

چکیده

بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌ در این حوزه، امکان ادامه‌ی رشد طبیعی و زندگی کودکان را مختل و جوامع را با پدیده‌ی نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان ستادهای توانمندساز شهر تهران به تعداد 600 نفر می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 39 سؤالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (908/0) تأیید گردیده است. نتایج نشان داد که گر چه وجود مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان ستادهای توانمندساز به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندی‌های کودکان کار و خیابان تأثیرگذار نبوده است، ولی شکل‌گیری روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران موجب خلق شبکه‌های گسترده‌ی ارزش‌ساز اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه گردیده و ظرفیت‌سازی در کودکان آسیب‌پذیر را به صورت غیر مستقیم فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effective Factors on Impowerment of Street and Working Children: The Role of Social Capital and Social Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Abbasli Rastgar 1
  • behnam golshahi 2
  • nahid dorostkar ahmadi 3
1 semnan university
2
3
چکیده [English]

Apearing various Social pathology and lack of strategic planning in countries have been disturbed the possibility of natural growth and living for some children. So, it made a new phenemonon as street and working children. Acordingly, the aim of this paper is investigating effective factors on impowering of street and working children based on the role of social capital and social entrepreneurship. The statistical population of this paper including 600 persons of managers and employess of impowering staff in Tehran. Data were gathered by a 39-questions questionare which its validity was confirmed by content and construct method. Its reliability was approved by Chron-Bakh alfa (0.908). Data analyze were done by Amos21 software and based on structural equation modeling. The result of analyzing research hypothesis revealed that though components of social capital including trust, cohesion and participation among employees of empowering staff do not have direct effect on enhancing the street and working childrenʽempowerment but forming strong social relationship among employees and creating social values vast networks with entrepreneurial approach and also it provide capacity in vulnerable children indirectly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street and Working Children
  • Impowering
  • Social Entrepreneurship
  • social capital
ابطحی، سید حسین؛ شریف­زاده، فتاح و ابراهیم­پور، حبیب (1389). "بررسی مفاهیم، نظریه­ها و مدل‌های کارآفرینی اجتماعی و ارائه‌ی مدل مفهومی"، مدیریت فرهنگ سازمانی، 8 (21).##
حسینی، سید حسن (1391). "وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران"، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، 5 (19). ##
ربیعی، علی و صادق­زاده، حکیمه (1390). "بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی بر کارآفرینی"، رفاه اجتماعی، 11 (41). ##
رضایی، روح‌ا... و زارعی، شیما (1393). "بررسی دیدگاه زنان روستایی درباره‌ی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی بر توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: روستای حسن­خان، شهرستان قروه)"، فصلنامه‌ی زن در توسعه و سیاست، 12 (2). ##
طباطبایی، شهناز و روایی، فریبا (1389). "اثربخشی آموزش­های کارآفرینی و روانشناختی بر توانمندسازی شهروندان"، فصلنامه‌ی مشاوره‌ی شغلی و سازمانی، 2 (5). ##
محمدی، زهره و لشگرآرا، فرهاد (1391). "نقش آموزش کارآفرینی در توانمندسازی زنان کارآفرین روستایی استان ایلام"، مجله‌ی پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 6 (2). ##
مرجانی، تیمور و صدری، سید صدرالدین (1393). "توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راه­کارها"، مدیریت فرهنگ سازمانی، 12 (2). ##
مسعود، محمد و حق­وردیان، فاطمه (1391). "نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر توانمندسازی سکونت­گاه­های غیر رسمی (مورد مطالعه: پیرامون محله‌ی استخر عینک رشت)"، چشم‌انداز جغرافیایی، 7 (18). ##
مقیمی، سید محمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه‌ی مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ##
 
Barnes-Mauthe, M., Oleson, K. L., Brander, L. M., Zafindrasilivonona, B., Oliver, T.A. & Beukering, P.V. (2014). “Social capital as an ecosystem service: Evidence from a locally managed marine area”, Ecosystem Services: 1-11. ##
Bolino, M. (2002). “Citizenship behavior and creation of social capital in organizations”, Academy of management review, 27: 22. ##

Braga, J. C., Proenca, T. & Ferreira, M. R. (2014). “Motivations for social entrepreneurship-Evidences from Portugal”, Tékhne, 12 (1): 11-21. ##

Janssens, W. (2010). “Women’s Empowerment and the Creation of Social Capital in Indian Villages”, World Development, 38 (7): 974-988. ##
Kassa Kebede, S. (2015). “The situation of street children in urban centers of Ethiopia and the role of NGO in addressing their socio-economic problems: The case of Hawassa city”, International Journal of Academic Research in Education and Review, 3 (3): 45-57. ##
Kim, P. H. & Aldrich, H. (2005). “Social capital and entrepreneurship”, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 1 (2): 55-104. ##
Lanfredi, M.,  Zoppei, S., Ferrari, C., Bonetto, C., Van Bortel, T., Thornicroft, G., Knifton, L., Quinn, N., Rossi, G., Lasalvia, A. (2015). “Self-stigma as a mediator between social capital and empowerment among people with major depressive disorder in Europe: The ASPEN study”, European Psychiatry, 30 (1): 58–64. ##
Lewis, A. (2003). "Non government organizational tool assessment social entrepreneurship", University of Wisconsin extension. ##
Lin, F. (2015). “Promoting access to education for working children and street children”, TAS Model United Nations: 1-5. ##
Lin, S., & Huang, Y. (2005). “The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility”, journal of intellectual capital, 6 (2): 191-205. ##
Majkowski, A. (2010). "Comparative case study on the role of social capital in a community economic development social entrepreneurship (CEDSE)", George Washington University, Doctor of Education Dissertation. ##
Mazumdar, M., & Ahmed, M. (2015). “Empowerment of rural woman through entrepreneurship an Overview”, International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies, 1 (1): 165-172. ##
Poon, J. P. H., Thai, D. T. & Naybor, D. (2012). “Social capital and female entrepreneurship in rural regions: Evidence from Vietnam”, Applied Geography, 35 (12): 308–315. ##
Schmitz, B. (2015). “Social entrepreneurship, social innovation and social mission organization, toward a conceptualization”, Sage publication: 17-42. ##
Weerawardena, J. & Mort G. S. (2006). “Investigating social entrepreneurship: a multidimensional model”, journal of world business, 41: 21-35. ##