بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی توسعه مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران می‌باشد. این تحقیق با روش کمی پیمایش صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش زنان کارآفرینی می‌باشند که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مشغول به فعالیت می‌باشند و حجم نمونه 150 نفر بوده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شامل سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقه‌ی کار و میزان درآمد نقش مهمی در میزان کارآفرینی زنان تهرانی دارند. یعنی با افزایش سن، میزان کارآفرینی زنان اندکی کاهش می‌یابد. افراد مجرد و افراد دارای تحصیلات لیسانس، روحیه‌ی کارآفرینی بالاتری دارند؛ همچنین با افزایش سابقه‌ی کار به روحیه‌ی کارآفرینی زنان افزوده می‌شود. در نهایت تلاش برای ارتقای درآمد، روحیه‌ی کارآفرینی را در زنان ارتقاء می‌دهد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی،متغیرهای انگیزه‌ی پیشرفت، نوآوری، مهارت‌های مدیریتی، فرهنگ همکاری، والدین کارآفرین، تجربه‌ی تبعیض جنسیتی در کار، حمایت نهادهای دولتی، ساختارهای قانونی مناسب و روابط اجتماعی گسترده توانسته‌اند که 7/73 درصد از تغییرات متغیر کارآفرینی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on the Success of Women Entrepreneurs in Tehran

نویسندگان [English]

  • valiallah rostamalizadeh 1
  • parvin alijomeh zadeh 2
1
2
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the factors affecting the success of female entrepreneurs in Tehran. This research is a quantitative survey. The statistical population of the study is entrepreneur women working in various economic and social fields with a sample size of 150 individuals. The results show that the socio-economic characteristics such as age, marital status, education level, work experience and income play an important role in the level of female entrepreneurship in Tehran. That is, the rate of female entrepreneurship is slightly reduced with age. Single people and those with bachelor degrees have a higher entrepreneurial spirit; work experience also increases female entrepreneurship spirit. Ultimately, efforts to increase income promotes the entrepreneurial spirit in women. Based on the results of regression analysis, variables of motivation for progress, innovation, management skills, collaborative culture, entrepreneurial parents, experience of gender discrimination in work, support of state institutions, appropriate legal structures and extensive social relationships have been able to explain 73.7% of the changes in entrepreneurship variable. These results also show that the most important factor in the success of entrepreneurial women is the appropriate legal structures and the support of state institutions, i.e. structural factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur Women
  • Self-Motivation
  • Independence
  • Risk-Taking
  • creativity
ابوالقاسمی، عباس؛ عباسی، مسلم؛ نریمانی، محمد و قمری، حسین (1388). "بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به­عنوان پیش­بین­های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی"، مجله­ی دستاوردهای روان­شناختی، دوره­ی 4، شماره­ی 2.##
احمدپور، محمود (1388). کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: انتشارات پردیس، چاپ ششم. ##
جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود و نظری سرمازه، حمید (1393). "بررسی عوامل    پیش­برنده و بازدارنده­ی توسعه­ی کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه­ی موردی زنان روستایی بخش میان­کوه شهرستان اردل"، فصلنامه­ی زن و جامعه، سال پنجم، شماره­ی 1. ##
ربیعی، علی و سرابی، سولماز (1392) "بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان: مطالعه­ی موردی انجمن زنان مدیر کارآفرین"، فصلنامه­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی ـ فرهنگی، دوره­ی اول، شماره­ی 4. ##
ربیعی، علی و نظریان، زهرا (1392). "بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیل­کرده­ی دانشگاهی ایران"، نشریه­ی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره­ی دوم، شماره­ی 4. ##
گلرد، پروانه (1384). "عوامل مؤثر در توسعه­ی کارآفرینی زنان ایرانی"، پژوهش زنان، دوره­ی 3، شماره­ی 1. ##
گلرد، پروانه (1388). "خانواده و راهکارهای توسعه­ی کارآفرینی زنان ایرانی"، پژوهش زنان، دوره­ی 7، شماره­ی 21. ##
محمدی، حمیدرضا؛ احمدی، عبادالله و امین شایان جهرمی، شاپور (1390). "بررسی ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی"، فصلنامه­ی جامعه­شناسی زنان، سال دوم، شماره­ی اول. ##
مسعودنیا، ابراهیم (1381). "ارزیابی رویکرد شخصیتی، خصیصه­ای برای سنجش کارآفرینی"، مدیریت و توسعه، شماره­ی 15. ##
میرغفوری، حبیب­الله؛ صیادی تورانلو، حسین و طاهری دمنه، محسن (1388). "تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان: مطالعه­ی موردی استان یزد"، پژوهش­نامه­ی مدیریت تحول، سال اول، شماره­ی 2. ##
نیازکار، فاطمه و عرب­مقدم، نرگس (1389). "زنان کارآفرین دانشگاهی نسبت به موانع توسعه­ی کارآفرینی زنان"، نشریه­ی تحقیقات زنان، سال چهارم، شماره­ی اول. ##
یعقوبی فرانی، احمد؛ سلیمانی، عطیه و موحدی، رضا (1393). "تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی"، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 12، شماره­ی 4. ##
یوسف­پور، مائده؛ حسین­زاده، مریم؛ حسین­زاده، حامد؛ طالب­نژاد، سید رمضان و اکبری، یاسر (1391). بررسی عوامل کارآفرینی زنان در توسعه­ی اقتصادی کشور، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندارن. ##
 
Ball, S. (2005). “The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism, Hospitality, Leisure”, Sport and Tourism Network, Vol.1 No. pp. 1-14. ##
Burdus, E. (2010). “Fundamentals of Entrepreneurship”, Review of International Comparative Management, Vol. 11 No. 1, pp. 33-42. ##
Chane Wube, Mulugeta (2010). Factors Affecting the Performance of Women Entrepreneurs in Micro and Small Enterprises (the Case of Dessie Town), MA Thesis in Technical and Vocational Education Management, Bahir Dar University. ##
Cowling Marc, Taylor, Mark (2001). “Entrepreneurial Women and Men: Two different species?”, Small Business Economics, Vol 16. Iss 3, pp: 167‐175. ##
Dabson, Brian. (2001). “Supporting Rural Entrepreneurship”, Exploring Policy Options for a New Rural America. Proceeding of a conference sponsored by Federal Reserve Bank of Kansas City, Center for the Study of Rural America 35-48. ##
Daskin, Mustafa (2016). “Investigating the Influential Factors on Small and Medium-Sized Hospitality Entrepreneurs at the Start-Up Process: A Preliminary Study from Ipoh/Malaysia”, Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol 5, Issue 1, pp 51-69. ##
Fuduric, N. (2008). The sources of entrepreneurial opportunities: Individuals & the environment, Doctoral Research Paper, Department of Planning and Development, Aalborg University, Denmark. ##
Henderson, Jason (2006). Understanding Rural Entrepreneurs at the County Level: Data Challenges, Federal Reserve Bank of Kansas City–Omaha Branch - U.S. Bureau of the Census, Working Paper- October 2006. ##
Lee, Jean (1996). “The motivation of women entrepreneurs in Singapore”, Women in Management Review, Volume 11, pp: 18–29. ##
Maden, Ceyda (2015). “A gendered lens on entrepreneurship: women entrepreneurship in Turkey”, Gender in Management, An International Journal, Vol. 30 Iss: 4, pp.312 – 331. ##
Raman, Kavitha, Anantharaman, R.N., Ramanathan, Santhi (2013). “Environmental, Personality and Motivational Factors: A Comparison Study between Women Entrepreneurs and Women Non Entrepreneurs in Malaysia”, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 13, pp: 15-23. ##
Serafimovska, H. and Sotiroski, J. (2014). “Implications of the Legal Framework for the Development of Entrepreneurship”, International Review of Social Sciences and Humanities, Vol. 7 No. 1, pp. 263-273. ##
Shabbier, Amama, Di Gregorio, Silvana (1996). “An examination of the relationship between women's personal goals and structural factors influencing their decision to start a business: the case of Pakistan”, Journal of Business Venturing, Vol 11, Iss 6, pp: 507-529. ##