تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دهاقان

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دهاقان

3 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل «عوامل مرتبط با توسعه‌ی مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه» در استان ایلام نگاشته شده است. روش تحقیق کمی‌ و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است.جامعه‌ی آماری تحقیق جمعیت بالای 15 سال استان ایلام به تعداد (432528) و حجم نمونه (439) نفر است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی اقتصادی، سرمایه‌ی اجتماعی، سرمایه‌ی نهادی و ظرفیت‌های محلی توسعه با متغیر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعه‌ی منطقه‌ی ایلام به ترتیب (358/0)، (205/0)، (311/0)، (262/0) و (437/0) مثبت و معنادار بوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی تحقیق نشان می‌دهد که متغیر سرمایه‌ی انسانی بامیزان بتای برابر با (292/0) بیشترین تأثیر بر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعه‌ی منطقه‌ی ایلام را دارد. متغیر سرمایه‌ی نهادی با میزان بتای برابر با (182/0) در رتبه‌ی دوم، متغیر سرمایه‌ی اجتماعی با میزان بتای برابر با(151/0) در رتبه‌ی سوم و در نهایت متغیر سرمایه‌ی اقتصادی با میزان بتای برابر با (108/0) کمترین تأثیر را از خود نشان داده است. به‌طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت سرمایه‌های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی نه تنها عواملی هستند که توسعه‌ی مشارکتی در ایلام را تحت تأثیر قرار می‌دهند بلکه مهم‌تر اینکه فرایند توسعه‌ی مشارکتی ترکیبی از این عوامل در بستر مدیریت مشارکتی توسعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Related Participatory Development from Perspective of Local Development Capacities in Ilam Provice

نویسندگان [English]

  • rahim mosavi 1
  • fereydoun vahida 2
  • Mansour haghighatian 3
1
2
3
چکیده [English]

This paper is prepared to identify and analysis of the factors related participatory development from perspective of local development capacities in Ilam province. The research method is quantitative and the kind of research is survey research. The ststistical population is 15-year-old people and higher than 15-year-old of Ilam province, the number of 432528 ones, and the sample size is 439 ones. Results from out research hub perspective the value of the pearson coefficient between human capital, economic capital, social capital, institutional capital variables and local capacity development to proceed the participation of the people in regional development of Ilam province was (0/358, 0/205, 0/311, 0/262, 0/437) positive and meaningful respectively. Also the results of tegression analysis affirms human capital variable Beta equal to 0/292 is the most amount, the second, institutional capital variable to the Beta equal to 0/182. the third, social capital variable to the Beta equal to 0/151 and the finally, economic capital variable to the Beta equal to 0/108 has fewest influence on to proceed the participation of the people in regional development of Ilam province. Generally, it can be concluded, human capital, economic capital, social capital, institutional capital, not only are factors contributing to the development of participment in the Ilam, but more importantly, the process of participartory development is a combination of these factors in the development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Human Capital
  • Economic capital
  • Institutional Capital
  • Partipatory Development
استیگلیتز، جوزف (1382). به سوی پارادایم جدید توسعه، ترجمه‌ی اسماعیل مردانی گیوی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ی 197 و 198.##
بوردیو، پییر (1385). شکل‌های سرمایه، سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه‌ی کیان تاجبخش، افشین خاکباز و حسین پویان، تهران: نشر شیرازه. ##
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز، تهران: سلام. ##
توسلی، غلامعباس (1382). مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک، تهران: دانشگاه تهران. ##
سیف­زاده، حسین (1368). نظریه‌های مختلف درباره‌ی راه‌های گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی، ویرایش دوم تهران، قومس. ##
طوسی، محمدعلی (1370). "مشارکت مردم، تعاون"، فصلنامه‌ی اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، شماره‌ی 99. ##
عبیدالله­خان، ا. ز. ام. (1365). توسعه‌ی مشارکتی، ترجمه‌ی عباس مخبر، برنامه­ریزی در سطح محلی و توسعه‌ی روستایی، تهران: وزارت برنامه و بودجه. ##
علوی­تبار، علیرضا (1378). الگوی مشارکت در جامعه‌ی مردم­سالار، مجله‌ی شهرداری­ها، سال اول. ##
علوی­تبار، علیرضا (1379). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره‌ی امور شهر‌ها، تجارب جهان و ایران، جلد اول، تهران، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهری. ##
عمر، سالیما (1365). دموکراسی مشارکتی، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: وزارت برنامه و بودجه. ##
عنبری، موسی (1390). جامعه­شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت. ##
غفاری، غلامرضا (1380). تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی ـ اقتصادی سازمان­یافته روستاییان به‌عنوان مکانیزمی‌ برای توسعه‌ی روستایی در ایران: (مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهر کاشان)، پایان­نامه‌ی دکتری دانشگاه تهران. ##
غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1386). جامعه­شناسی مشارکت. تهران: نشر نزدیک. ##
فرجی­راد، خدر (1390). تبیین رابطه‌ی ظرفیت نهادی و توسعه‌ی پایدار منطقه­ای و ارائه‌ی یک چارچوب مناسب (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه)، تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. ##
فیروزآبادی، سید احمد (1384). بررسی سرمایه‌ی اجتماعی و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن در شهر تهران، رساله‌ی دکتری، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ##
محسنی­تبریزی، علیرضا (1378). "میزان مشارکت روستاییان و ارتباط آن با توسعه­ی پایدار کشاورزی در روستاهای شهرستان گرمسار"، مجله­ی جهاد، شماره­ی 222. ##
مونکنز، ‌هانس (1374). راهبردهایی برای گسترش سازمان­های خودیاری، ترجمه‌ی حمیدرضا زرنگار، تهران، معاونت ترویج جهاد سازندگی. ##
میسرا، آر. پی (1365). "مشارکت مردمی"، نشریه‌ی جهاد، سال ششم، شماره‌ی 89. ##
نیازی، محسن (1381). تبیین موانع مشارکت اجتماعی شهر کاشان سال 1380، پایان‌نامه‌ی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان. ##
یوسفوند، سامان ( 1392). بررسی ارتباط خرده­فرهنگ محلی با توسعه‌ی مشارکتی (مورد مطالعه: روستاهای منطقه‌ی کهمان شهرستان سلسله)، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ##      
 
Bourdieu, P. and L. P. D. Wacquant (1992). An Invitation to Reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press. ##
Eade, D. (1997). Capacity-Building: An Approach to people- centered Development, oxfam publication, London. ##
European Commission (2005). Institutional Assessment and Capacity Devlopment: Why, What and How?, Europe Aid. ##
Gaotri, H. (1986). “Popular Participation in Development” Paris: UNESCO, PP. 12-18. ##
Goldsmith, A. A. (1993). “The Institutions and Planned Socioeconomic Change: Four approaches”, public Administration Review,vol32,p 52.   ##    
Goulet, D. (1989). “Participation in Development New Avenues”, World development, Vol. 17, No. 20, 165-175. ##
Lipjhart, A. (1984). Democracies, Yale University Press, New Haven. ##
Mcclurg, S. (2005). “Social Networks and political participation: the Role of Social Interaction in Explaning political participation”, Political Reserch Quarterly, Vol; 56. ##
Mushi, S. (1986). Institutionalization of popular participation, in: participation in world development, Paris: UNESCO. ##
Paxston, P. (2002). “Social capital and Democracy: an Interdependent Relationship”, Amrhcan socioligyical review, Vol. 67, pp 254-277. ##
Putnam, R. (1993). “The Prosperous community; social capital and public life”, The American prospect, 4, 130. ##
Putnam, R. (2000). Bowling Alone; The collapse and revival of American community, Simon and Schuster, New York. ##
Pike, Andy, Andrés Rodriguez-Pose and John Tomaney (2006). Local and regional development, Routledge. ##
Rahnema, M. and Bawtree, V. (eds) (1997). The Post-development Reader, London: Zed Books. ##
Robins, L. (2008). Perspectives on capacity building to guide policy and program development and delivery, Environmental Science and policy II. ##
Uphoff, N. (1992). Local Institutions and participation for Sustainable Development, International Institute for Environmen and Development, London. ##