بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران مرکزی

چکیده

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انزوای اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزیمورد بررسی قرار گرفته است. از این منظر، از رویکرد تلفیقی برگرفته از تئوری دورکیم، زیمل، زتومکا، جانسون، چلبی، کراوت، ولمن و دریفوس بهره گرفت و در صدد شناسایی تأثیر اعتماد و استفاده از فضای مجازی و متغیرهای زمینه­ای بر انزوای اجتماعی برآمد. با روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه 370 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران مرکزی که از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده و سهمیه­ای با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران محاسبه شده بود، انتخاب شدند. در این پژوهش از اعتبار صوری و محتوایی و جهت سنجش اعتماد از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده­های پژوهش با استفاده از رگرسیون، آزمون T و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده میان اعتماد و انزوای اجتماعی تأثیری مثبت و مستقیم را نشان می‌دهد (3/53)، به این معنی که بی­اعتمادی باعث افزایش انزوای اجتماعی می‌گردد؛ همچنین استفاده از فضای مجازی (017/0) و متغیرهای زمینه­ای (وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، محل سکونت، مقطع تحصیلی) بهعنوان دیگر متغیرهای مستقل پژوهش، بر انزوای اجتماعی تأثیر نداشته است. البته میزان انزوای اجتماعی به تفکیک گروه سنی دارای تفاوت معناداری است. نتایج حاصل از رگرسیون بیانگر این است که تغییرات در متغیرهای مستقل باعث 4/29 درصد تغییرات در انزوای اجتماعی می­شود. در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بی­اعتمادی مانع از همکاری در بین دانشجویان می‌شود و باعث تضعیف پیوندهای اجتماعی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Affecting Students' Social Isolation (Case Study: Islamic Azad University Central Tehran Branch)

نویسنده [English]

  • zahra hazrati someeh
چکیده [English]

The study examines the factors affecting Islamic Azad University Central Tehran Branch students' social isolation is studied. From this perspective, the integrated approach based on the theory of Durkheim, Simmel, Ztvmka, Johnson, Chalabi, Kravt, Wellman and Dreyfus used and with respect to assumptions that of the theory according to the characteristics of the study population received attempts to identify the impact of trust and the use of cyberspace and background variables on the emergence of social isolation. With A survey uses questionnaires to 370 students of Islamic Azad University Central Tehran Branch (Integrated University of Valiasr) that through simple random sampling and quota sample size was calculated using the formula were selected. In this study, content and formal validity and Cronbach's alpha was used to measure reliability. Research data using the regression, T-test and ANOVA were analyzed. The results obtained direct and positive impact between trust and social isolation shows (53/3), this means that distrust is increasing social isolation. Also the use of cyberspace (0/017) and background variables (employment status, marital status, place of residence, educational level) as the independent variables research is not affected. on social isolation whatsoever. However, the amount of age group is significantly different to the breakdown of social isolation. Regression results indicate that 29.4% of the variation in the independent variables cause changes in social isolation. The results of this study show that distrust is preventing cooperation among students and weakening the social bonds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Isolation
  • trust
  • the Use of cyberspace
الوانی، سید مهدی و دانایی­فرد، حسن (1380). "مدیریت دولتی و اعتماد عمومی"،  مجله­ی دانش مدیریت، شماره­ی 55.##
اصفهانی، مینا (1384). بررسی نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقاء سرمایه­ی اجتماعی در سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت برنامه­ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. ##
امیرکافی، مهدی (1383). طراحی الگوی جامعه­شناختی انزوای اجتماعی در شهر تهران، رساله­ی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. ##
ایرانلو، مریم و گودرزی، پگاه (1390). بررسی رابطه­ی اعتیاد به اینترنت با انزوای اجتماعی و کیفیت تعامل، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ. ##
پیران، پرویز (1383). جزوه­ی درسی جامعه­شناسی شهری، رشته­ی جامعه­شناسی، دوره­ی کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی. ##
چلبی، مسعود و امیرکافی، مهدی (1383). "تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی"،  مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی پنجم، شماره­ی 2. ##
حقیقتیان، منصور (1392). "عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانان شهر اصفهان"، مجله­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره­ی 4. ##
دورکیم، امیل (1378). خودکشی، ترجمه­ی نادر سالارزاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. ##
دیلینی، تیم (1389). نظریه­های کلاسیک جامعه­شناسی، ترجمه­ی بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی. ##
رسول­زاده اقدم، صمد؛ احیایی، پویان؛ عدلی­پور، صمد و سهرابی، مریم (1393). "تحلیل رابطه­ی حضور در شبکه­ی اجتماعی فیسبوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز"، فصلنامه­ی توسعه­ی اجتماعی (توسعه­ی انسانی سابق)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره­ی 8، شماره­ی 4. ##
رضایی قادی، خدیجه (1391). تأثیر اینترنت بر هویت، رساله­ی دکتری جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزی. ##
رفیع­پور، فرامرز (1375). کندوکاوها و پنداشته­ها، تهران: شرکت سهامی ‌انتشار. ##
زتومکا، پیوتر (1386). اعتماد نظریه­ی جامعه­شناختی، ترجمه­ی غلامرضا غفاری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه. ##
سرایی، حسن (1389). مقدمه­ای بر نمونه­گیری در تحقیق، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چاپ اول. ##
قدیمی، مهدی (1386). "بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه زنجان"، پژوهشنامه­ی علوم انسانی، شماره­ی 53. ##
قهرمان، آرش (1389). "بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان دانشجویان پسر و دختر"، فصلنامه­ی تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره­ی 4. ##
کلانتری، عبدالحسین؛ حسینی­زاده آرانی، سید سعید؛ سخایی، ایوب و امامعلی­زاده، حسین (1394). "بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سلامت روان شهروندان 18+ سال تهرانی با عطف توجه به نقش میانجیگرانه­ی حمایت اجتماعی"، فصلنامه­ی جامعه­شناسی معاصر، سال چهارم، شماره­ی 6. ##
کیویستو، پیتر (1383). اندیشه­های بنیادی در جامعه­شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. ##
محسنی، منوچهر و صالحی، پرویز (1387). رضایت اجتماعی در ایران، تهران: انتشارات آرونی، چاپ دوم. ##
هورتولانوس، رلوف؛ میشلز، انجا و میوسن، لودوین (1394). انزوای اجتماعی در جامعه­ی مدرن، ترجمه­ی لیلا فلاحی سرابی و صادق پیوسته، تهران: نشر جامعه­شناسان. ##
هیوبرت، دریفوس (1384). درباره­ی اینترنت، ترجمه­ی علی فارسی­نژاد، تهران، نشر ساقی. ##
محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد و سهرابی، محمدمهدی (1385). "بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت"، مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی هفتم، شماره­ی 4. ##
محمدزاده، فرشته و ربیعی، علی (1391). "آسیب­شناسی فضای مجازی، بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان"، فصلنامه­ی راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال دوم، شماره­ی 6. ##
محمدی­جو، امیر (1392). نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکزی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد ارتباطات. ##
ملک­زاده، حمید (1387). انزوای اجتماعی، http://www.blogsky.com. ##
Hampton, K. & et al (2009). Socal isolation and new technology, New York: princeton survey research associates international. ##
Kraut, R. & et al. (2001). “Internet paradox revisited”, Journal of social Issues, 58 (1), pp: 49-74. ##
Jahnson, J., David (1993). "Organizational communication structure": communication in organization. communication-network analysis. p228. ##
Rohde, N; D. Ambrosio, C.; Ki Tang, and Rao, P. (2015). Estimating the Mental Healt Effects of Social Isolation, Applied Research in Quality of life. ##
Wellman, B. and Frank (2001). “Different strokes from different floks: community ties and social support”, American Journal of sociology. 96:558-588. Networks. ##