فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقاله­ی حاضر حول شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده­ی خشونت بین فردی تدوین شده است. بنابراین از بین تحقیقات اجتماعی که با موضوع خشونت بین فردی انجام گرفته­اند بر اساس معیارهای شکلی و محتوایی 12 پژوهش برگزیده شده و به روش فراتحلیل مورد مطالعه قرار گرفته­اند. تحقیقات برگزیده عمدتاً در نهادهای آموزشی صورت پذیرفته­اند. نمونه­ی آماری جمعاً 4650 نفر (1250 نفر دختر و 3400 نفر پسر) است. نتایج نشان می‌دهند از بین متغیرهای زمینه­ای فقط متغیر جنسیت با متغیر وابسته رابطه­ی معناداری دارد و بروز رفتار خشونت­آمیز در بین پسران از دختران بیشتر است و متغیرهای سن، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی رابطه­ی شفاف و معناداری با متغیروابسته ندارند و از بین عوامل اجتماعی، متغیرهای نظارت و کنترل والدین بر فرزندان، تعامل رضایت­بخش در خانواده، داشتن روابط نامطلوب در خانواده، تأثیر رسانه­ها و داشتن دوستان بزهکار با متغیر وابسته روابط معناداری دارند. از بین نظریات اجتماعی، نظریه­های کنترل اجتماعی، یادگیری اجتماعی و خرده فرهنگی در تبیین پدیده­ی خشونت بین فردی بیشترین سهم را ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Meta Analysis on Inpersonal Violence

نویسندگان [English]

  • aliheydar heydari 1
  • masuad golchin 2
  • bizhan zare 2
  • majid rohandeh 1
چکیده [English]

This article is about understanding the social factors of interpersonal violence phenomenon. Therefore, among the social studies that have been done on the topic of interpersonal violence, 12 studies selected based on the form and content, and have been studied based on meta-analysis method. Studies selected have been made mainly in the educational environment and a total sample of 4650 people, including 1250 females and 3400 males are included. The results show that the only variable significantly correlated with the dependent variable is the gender variable so that the incidence of violent behavior among boys is more than girls and age, economic and social status are not transparent and meaningful to the dependent variable and the social factors, monitoring and parental control on the activities and behavior of children, satisfactory interaction in the family, poor family relations, media influence and having delinquent friends are most relevant to the dependent variable. The social theories of social control theories, social learning and sub-culture are explaining the phenomenon of interpersonal violence the most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal violence
  • Meta-Analysis
  • Social Theory
  • social factors
احمدی، حبیب (1387). جامعه­شناسی انحرافات، انتشارات سمت، چاپ دوم. ##
اسدی، محمدحسین؛ احمدی، امیدعلی و بازیار، نادر (1393). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت (مطالعه­ی موردی: دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی بخش چوار)"، فرهنگ ایلام، دوره­ی پانردهم، شماره­ی 42 و 43، بهار و تابستان. ##
ایمان، محمدتقی؛ بهمنی، لیلا و دل­آور، مریم­سادات (1395). "سنجش جامعه­شناختی نابهنجاری­های رفتاری دانش­آموزان (مورد مطالعه: شهر شیراز)"، فصلنامه­ی توسعه­ی اجتماعی (توسعه­ی انسانی سابق)، دوره­ی 10، شماره­ی 3. ##
ترشیزی، مرضیه و سعادتجو، سید علیرضا (1391). "شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهر بیرجند"، مراقبت­های نوین، فصلنامه­ی علمی ‌دانشکده­ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 9 (4). ##
توسلی، غلامعباس و فاضلی، رضا (1381). "تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و رفتار والدین بر اثربخشی خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان"، مجله­ی انجمن جامعه­شناسی ایران، دوره­ی چهارم، شماره­ی 3، پاییز. ##
حیدری، علی حیدر (1388). بررسی رابطه­ی بین سرمایه­ی اجتماعی و خشونت بین فردی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران. ##
دیوبند، فائزه و پارسامهر، مهربان (1390). "بررسی رابطه­ی بین میزان دینداری والدین با خشونت میان فردی فرزندان پسر دبیرستانی"، روان­شناسی و دین سال چهارم، شماره­ی اول. ##
زارع، محمد؛ رمضانخانی، علی؛ باهنر، علیرضا؛ عالیخانی، سیامک؛ رهبانی، شبنم و صالحی، مهری (1386). "بررسی همبستگی بین تماشای تلویزیون و ویدئو با رفتارهای خشونت­آمیز در دانش­آموزان پسر دوره­ی راهنمایی و متوسطه­ی شهرستان پاکدشت"، مجله­ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره­ی 17، شماره­ی 1. ##
زارعی، امین (1383). بررسی عوامل مؤثر بر خشونت دانش­آموزان دبیرستان­های شهر تهران، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی. ##
ستوده، هدایت­الله (1384). "آسیب­شناسی اجتماعی (جامعه­شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ سیزدهم. ##
سفیری، مسعود (1379). کالبد شکافی خشونت، تهران، نشر نی. ##
صدیق سروستانی، رحمت­الله (1387). آسیب­های اجتماعی (جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران، انتشارات سمت. ##
کریمی، فاطمه (1390). "بررسی انواع خشونت کلامی ‌و عوامل پدیدآورنده­ی آن از نظر دانش­آموزان و معلمان"، پژوهشنامه­ی حقوقی، سال دوم، تابستان. ##
گلچین، مسعود (1385). "انحراف اجتماعی جوانان در آیینه­ی پژوهش­ها (نمونه­ای از کاربرد فن تحلیل ثانوی)"، نامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی 28. ##
گیدنز، آنتونی (1392). جامعه­شناسی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ هشتم. ##
محسنی تبریزی، علیرضا (1379). "مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته­های یک تحقیق"، نامه­ی علوم اجتماعی، دوره­ی 8، شماره­ی پیاپی 16. ##
مشکانی، محمدرضا و مشکانی، زهراسادات (1381). "سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان"، مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی چهارم، شماره­ی 2. ##
ممتاز، فریده (1385). انحرافات اجتماعی، نظریه­ها و دیدگاه­ها، چاپ دوم، شرکت سهامی ‌انتشار. ##
 
Booth, Jeb A. & Amy Farrell & Sean P. Varano (2008). “Social Control, Serious Delinquency and Risky Behavior: AGendered Analysis”, Crime Delinquency, Volume54, Number 3, 423-456. ##
Davis, A. (2008). Interpersonal and physical dating violence among teens. The National Council on Crime and Delinquency Focus.Retrieved from http:// www.nccdglobal.org/ sites/ default/ files/ publication_ pdf/focus-dating-violence.pdf. ##
Delisi, Matt & Michael G. Vaughn (2012). “Violent Video Games, Delinquency, and Youth Violence: New Evidence”, Youth Violence and Juvenile Justice, 11(2), 123-142. ##
Edwards, Sarah R. & Verlin B. Hinsz (2014). A Meta-Analysis of Empirically Tested School-Based Dating Violence Prevention Programs, Sage open .DOI: 10.1177/2158244014535787 Published 14 May 2014. ##
Espelage, D. (2015). “Data needs for emerging research issues in bully and violence prevention: strengths and limitations of the national center for educational statistics data sets”, http:// ero. sagepub.com.july September 2015, Vol. 1, No. 3, 1-7. ##
Imtiaz, R. & Ghulam Yasin & Asif Yaseen (2010). “Socialogical Study of the Factors Affecting the Aggressive Behaivior among Youth”, Pakistan Journal of Social Sciences.Vol. 30, No. 1. ##
Peguero, Anthony A. & Ann Marie Popp & T. Lorraine Latimore & Zahra Shekarkhar & Dixie J. Koo (2011). “Social Contral Theory and School Misbehavior: Examining the Role of Race and Ethnicity”, Youth Violence and Juvenile Justice, 9(3), 259-275. ##
Robers, S., Kemp, J., & Truman, J. (2013). Indicators of School Crime and Safety: 2012 (NCES 2013-036/NCJ 241446). Washington, DC: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education; Bureau of Justice Statistics, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. ##
United Nations Children’s Fund (2004). National survey on emerging issues among adolescents in Sri Lanka (National SurveyReport), Colombo, Sri Lanka: Ministry of Health. ##
Wijeratne, Monika Priyadarshani, & R. Seneviratne, N. Gunawardena, C. Lynch, I. F. Sandøy, T. Ostbye (2014). Correlates of Peer Violence Among 13- to15-Year-Olds in Gampaha District Schools in Sri Lanka: Findings from a Comparison Between Violent and Non-Violent Adolescents. sage Open, DOI: 10.1177/2158244014550616 Published 10 September 2014 July-september 2014. ##
Wright Darlene R., & Kevin M. Fitzpatrick (2006). “Social capital and adolescent violent behavior: Correlates of Fighting and Weapon use among Secondary School Students”, Social Forces, 84(3):1435-1453. ##
Wijesekera, K. L. (2003). Selected factors associated with physical violence and immediate consequences of violent incidents among advanced level students in Kaluthara Educational division (Master’s thesis). University of Colombo, Sri Lanka. ##