تأثیر ‏ایده ‏آل‏ طلبی ‏مادران ‏بر ‏سلامت ‏روانی ‏و تعهد ‏اجتماعی ‏دانش‏ آموزان ‏مدارس ‏دخترانه ‏استعدادهای ‏درخشان ‏شهر ‏کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏استادیار ‏گروه ‏علوم ‏اجتماعی ‏دانشگاه ‏شهید ‏باهنر ‏کرمان

2 کارشناس ‏ارشد ‏مطالعات ‏زنان ‏دانشگاه ‏شهید ‏باهنر ‏کرمان

چکیده

هدف ‏پژوهش ‏حاضر ‏بررسی ‏جامعه‏ شناختی ‏تأثیر ‏ایده‏آل‏طلبی ‏مادران ‏بر ‏سلامت ‏روانی ‏و تعهد ‏اجتماعی ‏دختران ‏مدارس ‏تیزهوش ‏مقطع ‏دبیرستان ‏شهر ‏کرمان ‏می‏باشد. ‏روش ‏تحقیق ‏پیمایشی ‏بوده و جهت ‏گردآوری ‏داده‏ها‏ ‏از پرسشنامه‏ی ‏کمال‏گرایی ‏هیل ‏و ‏همکاران ‏(2004)، ‏پرسشنامه‏ی‏ ‏SCL-25 ‏برای ‏سنجش ‏سلامت ‏روانی ‏دختران ‏و ‏پرسشنامه‏ی محقق ساخته تعهد اجتماعی ‏استفاده ‏گردید. نمونه‏ی تحقیق ‏257 ‏نفر ‏از ‏دانش‏آموزان ‏به ‏همراه ‏مادرانشان‏ در نظر گرفته شد. نتایج ‏نشان ‏داد که ‏بین ‏کمال‏گرایی ‏مادران و ‏سلامت ‏روان ‏و ‏تعهد ‏اجتماعی ‏دختران ‏رابطه‏ ی ‏معنی‏داری ‏مشاهده ‏می‏شود؛ ‏بدین ‏معنی ‏که ‏از ‏طریق ‏کمال‏گرایی ‏مادران، تعهد ‏اجتماعی ‏و ‏سلامت ‏روان ‏دختران ‏قابل ‏پیش‏بینی است. در حقیقت ‏با ‏افزایش ‏نمره‏ی ‏کمال‏گرایی ‏مادران، ‏سلامت ‏روان ‏دختران ‏کاهش ‏اما ‏تعهد ‏اجتماعی‏شان ‏افزایش ‏می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mother’s Perfectism on Studying in Talents High Schools Girl's Mental Health and Social Commitment in Kerman City

نویسندگان [English]

  • soodeh maghsoudi 1
  • zahra sharifi 2
1
2
چکیده [English]

The objective of the present study is sociological investigation investigation of the effect of mother's perfectionism on mental health and social commitment of the girls studying in exceptional talents high schools in Kerman. Research method was survey and it was used perfectionism questionnaire by Hill et al. (2004), SCL-25, and social commitment by self-administered questionnaire statistical samples, based on the Cockheran sampling formula was 208 mothers and their daughters. The results showed a significant correlation between mother's perfectionism and mental health and social commitment of their daughters. It means that it is preditable mental health and social commitment of the girls by mother’s perfectism. Actually by increasing of mother’s perfectism it will decrease daughter’s mental health but it will increase social commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talented
  • perfectionism
  • Social commitment
  • Mental Health
  • Girls
آقا‏جانی، سیف­‏الله؛ نریمانی، محمد و آریان­‏پوران، سعید (1390). مقایسه‏ی ‏کمال‏گرا‏یی ‏و تحمل ‏ابهام ‏در ‏دانش‏آموزان ‏دختر ‏تیزهوش ‏و عادی، فصلنامه‏ی ‏ایرانی ‏کودکان ‏استثنایی، ‏‏سال ‏یازدهم، شماره‏ی ‏1.##
بشارت، ‏‏محمد‏علی؛ حبیب­‏زاده، ‏‏محمد و ‏گرانمایه­‏پور، ‏‏شیوا (1385). "کمال‏گرا‏یی ‏و ‏سلامت ‏روانی"، ‏تازه‏ها‏ ‏و ‏پژوهش­‏های ‏مشاوره، ‏جلد ‏8، شماره‏ی ‏29. ##
‏حیدری ‏سورشجانی، سارا (1391). ‏رابطه‏ی ‏اعتیاد ‏به ‏اینترنت ‏با سلامت ‏روان ‏در کاربران ‏خانگی ‏شهر ‏اهواز، ‏نخستین ‏کنگره‏ی ‏ملی ‏فضای ‏مجازی ‏و آسیب­‏های ‏اجتماعی ‏نوپدید، وزارت ‏تعاون، ‏‏کار ‏و امور ‏اجتماعی. ##
‏خلعتبری، جواد؛ قربان شیرودی، شهره و حسینی، ایمان (1390). "بررسی ‏رابطه‏ی ‏بین ‏کمال‏گرا‏یی ‏و احساس ‏تنهایی ‏با ‏کیفیت ‏زندگی ‏دانشجویان ‏پزشکی ‏استان ‏گیلان"، ‏فصلنامه‏ی ‏روانشناسی ‏تربیتی، ‏‏شماره‏ی ‏اول، ‏‏پیاپی ‏5، سال ‏دوم. ##
هاشمی، لادن و لطیفیان، مرتضی (1389). "پیش­‏بینی ‏کمال‏گرا‏یی ‏بهنجار و نوروتیک ‏دختران ‏توسط ‏ابعاد کمال‏گرا‏یی ‏مادران ‏و الگوهای ‏ارتباطی ‏خانواده"، فصلنامه‏ی ‏خانواده ‏پژوهی، ‏سال ‏هشتم، شماره‏ی ‏32. ##
یاوری ‏کرمانی، ‏‏مریم‏؛ ملانیا ‏جلودار، شهرام و یاوری ‏کرمانی، ‏‏معصومه (1387). "کمال‏گرا‏یی ‏مادران ‏و سلامت ‏روان ‏دختران"، ‏فصلنامه‏ی ‏تازه‏ها‏ی ‏روان­درمانی، ‏‏سال ‏هفدهم، ‏‏شماره‏ی ‏60-59. ##
 
‏Camadan, ‏F. ‏(2010).“ ‏Predicting ‏‏of  the ‏‏student`s‏ ‏perfectionism ‏from ‏their ‏parent`s ‏perfectionism”,‏ Procedia‏ ‏social ‏and‏ ‏Behavioral ‏‏Sciences ‏2‏, 4260-4265. ##
Durkheim‏, ‏E. (1938). ‏The ‏‏Rules ‏‏of ‏‏Sociological ‏‏Method‏, ‏Glencoe‏, ‏Ill, ‏Free ‏Press. ##
‏Festinger‏, ‏L. (1959). ‏A. ‏Theory ‏of ‏Cognitive ‏Dissonance‏, ‏Stanford ‏University‏ ‏Press‏, ‏Stanford. ##
‏Frost, ‏R. ‏O., ‏Lahart, ‏C., ‏& ‏Rosenblate, ‏R. ‏(1991). ‏“The ‏developmental ‏perfectionism: ‏A ‏study ‏of ‏daughters ‏and ‏their ‏parents”, ‏Cognitive ‏Therapy ‏and ‏Research, ‏15, ‏469-489##
Hamachek, ‏D. E. (1978). “Psychodynamics‏ ‏of normal ‏and ‏neurotic ‏perfectionism ‏Psychology”, ‏A ‏Journal ‏of ‏Human ‏Behavior, ‏15, ‏27-33. ##
Mills, ‏C. ‏ ‏Wright ‏(1988). ‏The ‏Sociological ‏Imagination‏, ‏London‏: ‏Oxford ‏University ‏Press. ##
Pacht‏, A. R‏. (1984). “Reactions ‏on ‏perfectionism”, ‏American ‏Psychologist‏, ‏39, ‏386-390##
‏Par‏sons‏, ‏T‏. (1959). Economy ‏and‏ ‏Society‏, ‏London‏: Rutledge ‏and ‏Keg ‏an ‏Paul. ##
‏Putallaz, M., Gottman, J. M. (1981). “Social ‏skills ‏and ‏group ‏relationship ‏in ‏S. R. Asher ‏and ‏J. M. Gottman ‏(Eds)”, The ‏Development ‏and ‏Children`s ‏Friendships ‏(pp.116-149), New ‏York: ‏Cambridge ‏University ‏Press##
‏Shafran, ‏R., ‏Mansell, ‏W. ‏(2001).“ ‏Perfectionism ‏and ‏psychopathology: ‏a ‏review ‏of ‏research ‏and ‏treatment”, ‏Clinical ‏psychology ‏review, ‏21, 879-906. ##
Yang, ‏C.K., Choe, ‏B. M, Baity, ‏M., Lee, ‏J.H, Cho,‏ ‏JS. (2005). “SCL-90-R ‏and ‏16 oF ‏profiles ‏of ‏senior ‏high ‏school ‏students ‏with ‏excessive ‏internet ‏use ‏can ‏J ‏Psychiatry, ‏50(7): 14. ##