بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور بهبهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد شیراز

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

فرآیند جهانی­ شدن از طریق فناوری­های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، دگرگونی­های عمیقی را در زندگی بشر به وجود آورده است. امروزه کمتر جامعه‏ ای را می­توان یافت که از پیامدهای این فرآیندها بی­نصیب مانده باشد. تحولات ایجاد شده، نه تنها زندگی مادی، بلکه ابعاد غیر مادی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. فاصله گرفتن انسان­ها از منابع هویت­ساز سنتی و روی آوردن به شیوه­های جدید زندگی و تفکر، از جمله عواملی است که انسان­ها را در تعریف کیستی خود، دچار شک و تردید می­کند. یکی دیگر از دگرگونی­های هویتی عصر جدید بازاندیشی انسان­ها در کنش­ها و رفتارهای روزمره خود می‏باشد. این مقاله به بررسی رابطه­ی بین جهانی­شدن و بازاندیشی در میان جوانان شهر یزد پرداخته است. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله‏ای مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که بین زن و مرد در میزان بازاندیشی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان تحصیلات و میزان درآمد با بازاندیشی رابطه­ی معنی­داری مشاهده شد؛ همچنین بین استفاده از وسایل ارتباط‏جمعی و بازاندیشی رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود داشت. فرضیه­ی اصلی تحقیق نیز نشان داد که بین جهانی­شدن و بازاندیشی رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 18 درصد از واریانس متغیر بازاندیشی به وسیله­ی متغیر جهانی­شدن تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Globalization and Reflection among Young People in the City of Yazd

نویسندگان [English]

  • yasin khorrampour 1
  • aliakbar dehghan 2
  • fatemeh dehghan 3
  • seyed fakhrodin behjatiasl 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The globalization process through information and communication technologies, a profound change in human life has created. Transitions, not only material life, but also affect the size is immaterial. People away from traditional sources of identity and turning to new ways of living and thinking, who is one of the factors that people define themselves to have its doubts. Another change reflection identity in a new era of human actions and their everyday behavior. This study examines the relationship between globalization and reflection among young people in the city of Yazd. This study surveys and questionnaires of 384 young people from Yazd to examine multi-stage cluster sampling. The results showed that there was no significant difference between men and women in the amount of reflection. But there was a significant relationship between education and income with reflection. The significant positive correlation he use of mass media and reflection the results indicate that a significant correlation between two variables, the globalization and Reflexivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflexivity
  • Globalization
  • Media
  • Youth
  • Yazd
ادیبی، مهدی؛ یزدخواستی، بهجت و فرهمند، مهناز (1387). "جهانی­شدن اجتماعی جوانان شهر اصفهان"، فصلنامه­ی مطالعات ملی، سال نهم، شماره­ی 3.##
آلبرو، مارتین (1380). عصر جهانی، ترجمه­ی نادر سالارزاده، تهران، آزاداندیشان. ##
برگر، پیتر، ال. بریجیت برگر و هاستفرید کلنر (1381). ذهن بی­خانمان، نوسازی و آگاهی، ترجمه­ی محمد ساوجی، تهران: نی. ##
بوستانی، داریوش (1390). "جوانان و هویت بازاندیشانه؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان"، مجله­ی مطالعات اجتماعی ایران، دوره­ی پنجم، شماره­ی 1. ##
خواجه­نوری، بیژن و ریاحی، زهرا (1392). "جهانی­شدن، دنیاگرایی و زنان؛ مورد مطالعه: تهران، شیراز و استهبان"، مجله­ی جهانی رسانه، نسخه­ی فارسی، دوره­ی 8، شماره­ی 1، شماره­ی پیاپی 15. ##
خواجه­نوری، بیژن و مقدس، علی­اکبر (1388). "رابطه­ی بین تصور از بدن و فرآیند   جهانی­شدن، مطالعه­ی موردی: زنان شهرهای تهران، شیراز و استهبان"، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره­ی پیاپی (33)، شماره­ی 1. ##
ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فاخره (1385). "اینترنت و تغییرات هویتی پژوهشی در میان کاربران جوان حرفه­ای"، فصلنامه­ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره­ی 2، شماره­ی 7. ##
رابرتسون، رولند (1380). جهانی­شدن: تئوری­های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه­ی کمال پولادی، تهران: نشر ثالث. ##
رجب­لو، علی و اصغری، سارا (1389). "جهانی­شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه­ی موردی: دانشجویان دانشگاه تهران"، مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان، سال 8، شماره­ی 2. ##
سیدمن، استیون (1391). کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه­ی هادی جلیلی، تهران، نشر نی. ##
شالچی، سمیه (1384). هویت بازاندیشانه و رسانه­ها، بررسی شکل­گیری هویت بازاندیشانه و ارتباط آن با رسانه­ها، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشکده­ی علوم اجتماعی تهران. ##
عدلی­پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت و خاکسار، فائزه (1392). "شبکه­ی اجتماعی     فیس­بوک و شکل­گیری هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز"، فصلنامه­ی پژوهش ارتباطی، سال بیستم، شماره­ی 3 (پیاپی 75). ##
فرهمند، مهناز؛ جواهرچیان، ندا و هاتفی­راد، لیدا (1393). "جهانی­شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه: شهر یزد)"، فصلنامه­ی مطالعات راهبردی جهانی­شدن، دوره­ی 5، شماره­ی 14. ##
گیدنز، آنتونی (1377). جامعه­شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. ##
گیدنز، آنتونی (1380). پیامدهای مدرنیته، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: مرکز. ##
گیدنز، آنتونی (1380). معنای مدرنیت، گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه­ی علی­اصغر سعیدی، تهران، کویر. ##
گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر توفیقیان، تهران: نشر نی. ##
لاپتن، دبورا (1380). "بیم و مدرنیزاسیون تأملی"، برگردان مریم رفعت­جاه، ارغنون، شماره­ی 18. ##
 
Adams, M. (2006). “Hybridizing Habitus and Reflexivity: Towards an Understanding of Contemporary Identity”, Sociology, No. 40 (3), and p: 511-528. ##
Beck, U. (1999). World Risk Society, Cambridge: Polity Press.
Brooks, A. & Wee (2008). “Reflexivity and the Transformation of Gender IdentityReviewing the Potential for Change in a Cosmopolitan City”, Sociology vol. 42 no. 503-521. ##
Giddens, A. (1994). Living in a post-traditional society. In Beck, Giddens, and Lash (eds). Reflexive modernization: Politics, tradition, Aesthetics. In the social order. Stanford, California: Stanford university press. ##
Grasmuck, S (2009). “Facebook & Identity”, Journal of Computer-mediated Communication, 15, pp.158-188. ##
Kelley, F. L. (2007). Face-time: The Construction of Identity on Facebook. London: Wadsworth. ##
Hall, S. (1996).The Question of Cultural Identity in Hall and McGraw (eds) .Modernity and It’s Future. Cambridge: Polity. ##
Hongladarom, S. (2002). “The Web of time and the dilemma of globalization”, The Information Society, 18: 241-249. ##
Kim, K. J. (2003). “Minority and Majority Students Self Reflexivity in Educational Setting: Korean Born in Japan Student as Critical Participants”, University of Arizona, Ph.D. Dissertation, Department of Language, Reading and Culture, 120-145. ##
Lash, S. and Urry, J., (1994). Economies of Signs and Space, London: Sage Press. ##
Longman, L. (2003). “Culture, Identity and Hegemony: The Body in a Global Age”, Current Sociology, Vol. 51, No.3-4, pp. 223–247. ##
Luhman, N. (1995). Systems Theory, Stanford, CA: Stanford University Press. ##
Owen, Tim (2007). Culture of Crime Control, Quoted in internet Journal of Criminology. ##
Rollins, J. (2012). “Cape verdean women and globalization: the politics of gender, culture, and resistance”, Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 41(1), 71-113. ##
Turner, J. H. (2003). The Structure of Sociological Theory. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. ##
West, D. & Heath, D. (2011). “Theoretical pathways to the future: Globalization, ICT and social work theory and practice”, Journal of Social Work, 11(2), 209- 221. ##