بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کارکرد مدرسه به­ عنوان یکی از نهادهای آموزشی ‌و تربیتی، تعلیم و تربیت است که بدون مشارکت اولیا قابل تحقق نیست. در این راستا پژوهش حاضر مشارکت اولیا را به­عنوان یک کنش اجتماعی (از منظر جامعه­شناسی) در نظر می‌گیرد و هدف کلی آن شناسایی وضعیت مشارکت اولیا و بررسی عوامل ‌اجتماعی مؤثر بر آن می‌باشد. روش این پژوهش پیمایش است و نمونه شامل 250 نفر از اولیای 12820 دانش‌آموز دختر مقطع دوم متوسطه‌­ی همدان در سال ‌تحصیلی 94-93 است. در سطح ‌رفتاری، ارتباط مشارکت ‌اولیا در شش بعد؛ امور اجتماعی، پرورشی، آموزشی، ارتباط خانه‌ و ‌مدرسه، ارتباط‌ با‌ کارکنان ‌و دانش‌آموزان، امور ‌مالی با متغیرهای اعتماد‌ نهادی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، بی‌قدرتی، باورهای قالبی، تمایل‌ فردی و خوداثربخشی بررسی می‌گردد. بر مبنای نتایج پژوهش متغیرهای اعتماد نهادی، تمایل فردی و خوداثربخشی رابطه‏ی مستقیم و معنادار و متغیر بی‌قدرتی رابطه‏ی معکوس و معنادار با میزان مشارکت اولیا دارد، این در حالیست که متغیرهای باورهای قالبی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی رابطه‏ی معناداری با مشارکت اولیا ندارند و 16 درصد از تغییرات مشارکت اولیا با متغیرهای اعتماد نهادی و خوداثربخشی توضیح داده می‌شود. کم‌ترین میزان مشارکت در زمینه‌ی مشارکت مالی و بیش‌ترین میزان؛ مربوط به امور آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Effects of Social Factors on Parents, Participation in Hamadan Senior High Schools

نویسندگان [English]

 • alimohammad ghodsi 1
 • esmaeil balali 1
 • neda latifipak 2
1
2
چکیده [English]

The schools mission as an educational institution is education and training. It’s not possible doing this mission without the participation of parents. In this regard, this study considers parent participation as a social practice. General purpose of this study is to identify status of parent participation, and examination of effective social factor on it. Sample of this study is 250 students’s which were selected from among 12820 of girls senior high schools student parent who were in the academic year (2014-2015). It has performed with measurement. Parents, participation in 6 dimensions, social affairs, training affairs, communication between home and schools, educational affairs, communication with staff and student and financial affairs. Variable is institution trust, social and economic status, stereotype, powerlessness, self efficacy, personal attitude. There is direct and significant correlation between institution trust, self efficacy, personal attitude and parent participation. There is reversed and significant correlation between powerlessness and parent participation and there is not significant relationship between social and economic status, stereotype and parent participation. Based result of this study, above variable institution trust and self efficacy have 6 variance of parent participation. The lowest rate of parent participation in the field of financial and maximum amount is in education affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parents Participation
 • Senior High Schools
 • Institution Trust
 • Self Efficacy
 • Powerlessness
 • Social and Economic Status
 • Stereotype
 • Personal Attitude
احمدی، غلامرضا و بایستی، عنایت­الله (1387). "بررسی شیوه­های مشارکت مؤثر مردم در مسائل آموزش و پرورش نواحی چهارده گانه­ی شیراز از نظر معلمان و استادان"، دانش و پژوهش، شماره­ی 1.##
باندورا، آلبرت (1378). نظریه­ی یادگیری اجتماعی، ترجمه­ی فرهاد ماهر، تهران: نشر رهگشا. ##
تامین، ملوین (1373). جامعه­شناسی قشربندی و نابرابرهای اجتماعی، ترجمه­ی عبدالحسین نیک­گهر، تهران: نشر توتیا. ##
رفیع­پور، فرامرز (1372). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، تهران: نشر ارغنون. ##
رجائی­پور، سعید؛ فرهنگ، ابوالقاسم؛ آقاحسینی، تقی و قلاوندی، حسن (1388). "بررسی راه­های بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران"، علوم تربیتی و روانشناسی، شماره‏ی 1. ##
رضایی، عبدالعلی (1375). "مشارکت اجتماعی؛ هدف یا ابزار توسعه"، ماهنامه‏ی اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره‏ی 109. ##
سبحانی‌نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (1392). "بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش­آموزان در امور مدارس متوسطه­ی شهر اصفهان"، پژوهش­های آموزش و یادگیری، شماره‏ی 3. ##
سیدمن، استیون (1392). کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه­ی هادی جلیلی، تهران: نشر نی. ##
شهرزاد بخشایش، فاطمه (1391). "رویکرد علوم اجتماعی در سند تحول بنیادین"، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره‏ی 15. ##
طوسی، محمدعلی (1370). مشارکت در مدیریت و مالکیت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. ##
غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1386). جامعه­شناسی مشارکت، تهران: نشر نزدیک. ##
فتحی، سروش (1384). "بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر گرایش به ورزش در بین دانشجویان ورزشکار (مطالعه‏ی موردی: دانشجویان دانشگاه­های آزاد اسلامی شهر تهران)"، فصلنامه‏ی تخصصی جامعه­شناسی، شماره‏ی 4. ##
فلاحتی، لیلا (1383). عوامل مرتبط با مشارکت­های مردمی در آموزش و پرورش و راه­های افزایش آن در استان همدان، پایان­نامه‏ی مقطع کارشناسی ارشد، پژوهشکده‏ی تعلیم و تربیت همدان. ##
گیدنز، آنتونی (1381). پیامدهای مدرنیت، ترجمه‏ی محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز. ##
گیدنز، آنتونی (1377). جامعه­شناسی، ترجمه‏ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. ##
میرکمالی، محمد (1379). روابط انسانی در آموزشگاه، تهران: نشر سیطرون. ##
محسنی‌تبریزی، علیرضا (1370). "بیگانگی مفهوم­سازی و گروه­بندی تئوری­ها در حوزه‏ی جامعه­شناسی و روان­شناسی"، نامه‏ی علوم اجتماعی، شماره‏ی 2. ##
یزدخواستی، بهجت و عباس­زاده، محمد (1386). "بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت والدین دانش­آموزان در امور مدرسه­ای؛ دانش­آموزان مقطع متوسطه‏ی استان آذربایجان شرقی"، مجله‏ی علوم تربیتی و روانشناسی، شماره‏ی 3. ##
 
Bandura, A. )2006(. “Adolesecent development from and agnatic prespective”, INF, pajares and T. Urdan (Eds), self–efficacy beliefs of adolescent, pp: 143-146. ##
Chan, B., Hong Sh. (1997). “Parental participation in schools councils in Victoria, Australia, international”, journal of educational management .vol.11 iss :33pp.102-110. ##
Cheung, K., Siu; M. Li, K. (2008). "Collaboration between school and parents to foster information literacy: Learning in the information society"; available at http://www.elsevier.com. ##
Colin, R. (1986). The institutionalization of participate development in: Participation in development. Paris: UNESCO. ##
Dzewaitowski D., A., Nobel, J., M., Shawjeef, M. (1990). “Physical activity cognitive theory versus theories of reasonal action and planneal behaviour”, journal of sport & Exersice psychology, 12: 388-405. ##
Fletcher, J.; Parkhil, F.; Fa’afoi, A.; Taleni, Leali’ie’e T.; O’Regan, B. (2008). "Pacifica students: teachers and parents voice their perceptions of what provides supports and barriers to Pacifica students’ achievement in literacy and learning"; available at http://www.elsevier.com. ##
Gonzalez, D., Alyssa, R., Williems P., Doan, H., M. (2005). “Examinaning the relationship between parental Involvement and student Motivation”, Educational psychology Review, Vol 17, No 2. ##
Heller, Celia S. (1969). Structured social inequality: a reader in comparative social stratification, Macmillan. ##
Mc Cormack Brown, K. (1999). Theory of reasoned action / Theory of planned, behavior. [En ligne]. Disponible : http://hsc.usf.edu/~kmbrown/TRA_TPB.htm##
Steinberg, L., Lamborn, S. D., Dornbusch, S. M. Darling, N. )1992(. "Impact of parenting practices on adolescent achievement: authoritative parenting, school involvement and encouragement to succeed", Child Dev. 63. ##
Vihijalmsson, R., Therfur, Th. (1998). “Facturs related to physical activity, a study of adolescents”, journal social science and medicine. ##
Vihijalmsson, R., Therfur, Th. (1998). “Facturs related to physical activity, a study of adolescents”, journal social science and medicine. ##