تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم ‏یافته (ذهنی) بر تحرک اجتماعی میان نسلی (مورد مطالعه: شهروندان 30 تا 54 ساله شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی فرهنگی و مدرس موظف دانشگاه فرهنگیان گرگان

چکیده

 
هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایه­ی فرهنگی تجسم­یافته بر تحرک اجتماعی میان نسلی در شهر گرگان می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ی محقق ساخته که برای تعیین اعتبار پرسشنامه از تکنیک اعتبار صوری و اعتبار محتوا با استعانت از تکنیک ضریب نسبی روایی محتوا استفاده شد.بعد از طراحی پرسشنامه و اجرای پایلوت بین 30 پاسخگو، میزان پایایی سئوالات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید.جامعه­ی آماری این پژوهش شامل  کلیه­ی زنان و مردان 30 تا 54 ساله­ی ساکن شهر گرگان که تعداد آنها بر اساس سرشماری سال 1390 برابر با 146238 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر بشکل تصادفی چند مرحله­ای تعیین گردید. برای شناخت نوع تکنیک­های آماری از آزمون کولوموگراف ـ اسمیرنوف و بواسطه­ی توزیع نرمال داده­ها از تکنیک موجود در آمار پارامتریک (ضریب پیرسون) استفاده شده است. نتایج توصیفی نشان داد که 6/8 درصد پاسخگویان، دارای تحرک میان نسلی نزولی، 24 درصد دارای تحرک میان نسلی افقی و 4/67 درصد دارای تحرک میان نسلی صعودی بوده­اند. همچنین بین سرمایه­ی فرهنگی تجسم­یافته با تحرک اجتماعی میان نسلی افراد، در سطح ضریب اطمینان بیش از 95 درصد رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Embodied Cultural Capital (Subjective) on Intergeneration Social Mobility (Case Study: 30-54 Year-Old Citizens in Gorgan)

نویسنده [English]

  • zahra ghafary
چکیده [English]

The purpose of this paper was intended to study the impact embodied cultural capital and intergenerational mobility of individuals in the city of Gorgan. The research method used in this study is suevey. For collecting the data, researcher-made questionnaire and for determining the reliability of the questionnaire, face validity technique and content validity with help of CVR coefficient technique and for determing the reliability of the questions, cronbach (alpha) coefficient were used. After questionnaire design and implementation of a pilot between 30 and responsive, questioning the reliability using Cronbach alpha coefficient (0/82). The sample of this study consisted of all women and men aged between 30 to 54 resident in Gorgan who were 146238 people based on 2011 census. The research sample size was 384 people. Multi-stage random sampling method was used to select. The samples. K-S test was used to identify the type of statistical method. In addition, parametric statistics (Pearson coefficient) was used for normal distribution of data. Descriptive results showed that 8.6 percent of responders were found to have descending intergenerational mobility, while 24 percent had horizontal intergenerational mobility and 67.4 percent enjoyed ascending intergenerational mobility. Finally, while studying the research hypothesis which is the relationship between embodied cultural capital (subjective) and intergenerational mobility of individuals in the city of Gorgan, it was approved at more -than- 95% confidence coefficient level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embodied Cultural Capital
  • Intergenerational Social Mobility
  • Gorgan
بوردیو، پیر (1378). "ذوق و سرمایه­ی فرهنگی"، ترجمه­ی لیلی مصطفوی، مجله­ی نامه­ی فرهنگ، شماره­ی 30.##
بوردیو، پیر (1380). نظریه­ی کنش، ترجمه­ی مرتضی مردی­ها، تهران، انتشارات نقش و نگار. ##
بوردیو، پیر (1391). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران، انتشارات نشر ثالث. ##
ترنر، ج و بیگلی، الف (1369). پیدایش نظریه­های جامعه شناسی، ترجمه­ی عبدالعلی لهسایی­زاده، انتشارات توتیا. ##
درگاه ملی آمار ایران، سالنامه­ی آماری کشور (1390). amar.sci.org.ir. ##
زارع، بیژن و لطفی، مهوش (1392). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تحرک اجتماعی بین نسلی شهر کرمانشاه"، مجله­ی مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره­ی 1، تابستان. ##
قائمی­زاده، محمدسلمان (1381). "تحرک اجتماعی و ساخت طبقاتی در همدان"، مجله‏ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی چهارم، شماره­ی 4، زمستان. ##
قائمی­زاده، محمدسلمان (1386). جامعه­شناسی قشربندی و تحرک اجتماعی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ##
کاظمی پور، شهلا (1378). "الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی، اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی با تکیه بر مطالعه­ی موردی شهر تهران"، نامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی 14، پائیز و زمستان. ##
گیدنز، آنتونی (۱۳۷۷). جامعه‌شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران،  نشر نی. ##
مقدس، علی­اصغر و ایران محجوب، جلیل (1375). "تحرک اجتماعی و طبقاتی در شهرهای فارس و بوشهر"، مجله­ی مطالعات اجتماعی ایران، انجمن جامعه­شناسان ایران، شماره­ی 1، بهار. ##
ملک، حسن (1388). جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم. ##
 
Breen, R. (2004). Social mobility In Euroup, Oxford university prees, First publishe. ##
Bourdieu, P. (1984). Distinction, a social critique of the judgment of taste (Translated by Richard Nice) Rout ledge, Cambridge, Harvaed University press, Massachusetts. ##
Bourdieu, P. (1996). The State Nobility, Translated by Laurttac Clough. Oxford: Polity Press. ##
Coleman, James S. (1986). “Social Theory, social Reseach, and a Theory of action American”, journal of sociology, 91: 1309-1333. ##
Goldthorpe, Johan H. (2000). On Sociology: Nu mbers, Narratives and the Integration of Research and Theory, Oxford University Press. ##
Matras, J. (1984). Social inequauality, stratifacathon and mobaility, pratic, Hall, 7 Th, ##
Pinto, L. (1996). “The theory of Field & Sociology of Literatur Reflection on the work of pierre Bourdiou”, in international journal of Contemporay Sociology, vol 32. No2, 177-186. ##