بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

از آنجایی ‌که جوامع در حال‌ توسعه در حال تبدیل ‌شدن به جوامع خدماتی می­باشند ودر محیط پویا و متغیر امروز که سرمنشأ آن رقابت‌های فزاینده، جهانی­سازی و ظهور تکنولوژی‌های جدید است؛ راه رشد و رسیدن به عملکرد بالا و بقاء در اقتصاد جهانی، نوآوری و تعهد به کیفیت است. همچنین امروزه توفیق سازمان­ها را نمی­توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فن­آوری­های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد؛ زیرا سرمایه­های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه­ی اجتماعی فاقد کارایی مؤثرند. هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر عملکرد مالی در بانک مهر اقتصاد می‌باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کارمندان شعب این بانک در استان خوزستان به تعداد 315 نفر تشکیل می‌دهد که 170 نفر به‌عنوان حجم نمونه از تمام شعب انتخاب شد و تعداد 155 پرسشنامه کامل دریافت و به‌وسیله­ی نرم‌افزار Smart PLSو SPSS تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سرمایه­ی اجتماعی بر تعهد به کیفیت خدمات و گرایش به نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر عملکرد مالی تأثیر معناداری ندارد؛ همچنین تعهد به کیفیت خدمات و گرایش به نوآوری بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Capital on Performance in Mehr-Eqtesad Banks from Employee's Perspective

نویسندگان [English]

  • belghis bavarsad 1
  • farajallah rahimi 1
  • adeleh salimifard 2
  • mohammadhossein ghalambor 3
چکیده [English]

Since developing countries are becoming service community and within a dynamic environment established by increasing competition, globalization, the emergence of new technologies, the way to growth, the achievement of high performance and survival in the global economy is innovation. Also, the success of today's organizations cannot only be evaluated in the accumulation of material wealth, physical facilities and equipment to the latest information and communication technologies. Since financial physical and human capital without social capital, lack effective performance. The present study aims to investigate the influence of social capital on the financial performance of the Mehr-Eqtesad Banks. The population consisted of 315 managers and employees of the bank in Khuzestan province which 170 samples were determined according to Morgan table. 241 questionnaires were distributed between employees, of which 155 completed questionnaires were Analysis. Given the nature of the study and the examination of the causal hypothesis, we used structural equation modelling, PLS, and SPSS. Results revealed that social capital has significant positive effect on service employee commitment and innovation orientation. But social capital has no positive impact on financial performance. Moreover, service employee commitment, innovation orientation and significantly affect financial performance.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Commitment to Service Quality
  • Innovation Orientation
  • Financial Performance
احمدی، علی‌اکبر و فیض‌آبادی، حوریه (1390). "بررسی ارتقاء سرمایه‏ی اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه‏ی موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)"، مدیریت دولتی، دوره‏ی 3، شماره‏ی 6.##
بیرانوند، طاهره (1392). بررسی رابطه‏ی سرمایه‏ی اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت­های تولیدی استان خوزستان. پایان­نامه‏ی کارشناسی ارشد. ##
پیران، محمد؛ آقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد؛ رضازاده، آرش و دهقان نجم‌آبادی، عامر (1391). "بررسی تأثیر سرمایه‏ی اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته‌گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه)"، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره‏ی دوم، شماره‏ی یک، تابستان 91. ##
جهانگیری، جهانگیر و شکری­زاده، طاهره (1390). "بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر عملکرد سازمانهای غیر دولتی زنان از دید اعضاء در شهر شیراز"، مجله‏ی زن و جامعه، پاییز 1390، سال اول، شماره‏ی سوم. ##
سعید؛ چوپانی، حیدر؛ زارع­خلیلی، مجتبی؛ غلام­زاده حجت و کاظم­پور، مریم (1391). "نقش سرمایه‏ی اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه‏ی معلم"، فرایند مدیریت توسعه، دوره‏ی 26، شماره‏ی 1. ##
رضوانی، مهران و طغرایی، محمد تقی (1390). "نقش‌آفرینی سرمایه‏ی اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)"، پژوهش‌نامه‏ی مدیریت تحول، سال سوم، شماره‏ی 6، پاییزو زمستان. ##
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و حر محمدی، مریم (1391). "بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه‏ی موردی: مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس)"، فصلنامه‏ی دانشکده‏ی بهداشت یزد، سال یازدهم، شماره‏ی اول، شماره‏ی مسلسل: 34، بهار. ##
قاضی­فرد، عبدالکریم؛ نیلی­پور، سید اکبر و اکبری، مهدی (1392). بررسی تأثیر سرمایه‏گذاری سازمانی در سرمایه‏ی اجتماعی روی تعهد و عملکرد کارکنان شهرداری دوگنبدان، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع در سازمان­ها. ##
کرد، مرتضی (1389). اثرات پیمان‌های راهبردی بر روابط یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت، رساله‏ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران. ##
کریمی، فریبا؛ احمدی دستجردی، سمیه و رجایی­پور، سعید (1392). "الگوی ساختاری روابط بین سرمایه، اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان"، مدیریت بهره‏وری (فراسوی مدیریت)، دوره‏ی 1، شماره‏ی 21، زمستان. ##
معطوفی، علیرضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان (1389). "نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی"، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره‏ی 4، پیاپی 37، زمستان. ##
 
Abdullah, M.M.B., Tari, J. J. (2012). “The Influence of Soft and Hard Quality Management Practices on Performance”, Asia Pacific Management Review, 17, 177-193. ##
Agarwal, R., Green, R., Brown, P.J., Tan, H., Randhawa, K., (2013). “Determinants of quality management practices: An empirical study of New Zealand manufacturing firms”, International Journal of Production Economics 142, 130-145. ##
Andersen, M.L., Dejoy, J.S. (2011). “Corporate social and financial performance: the role of size, industry, risk, R&D and advertising expenses as control variables”, Bus. Soc. Rev. 116, 237e256. ##
Andrews, R. (2007). Organizational social capital and public service performance. In Presentation at the 9th Public Management Research Conference, University of Arizona, Tucson, USA. ##
Ashill, N. J., Rod, M., & Carruthers, J. (2008). “The effect of management commitment to service quality on frontline employees' job attitudes, turnover intentions and service recovery performance in a new public management context”, Journal of Strategic Marketing, 16(5), 437-462. ##
Bowen, D. E. (1996). “Market-focused HRM in service organizations: Satisfying internal and external customers”, Journal of Market-Focused Management, 1(1), 31–48. ##
Bowen, D. E., & Lawler, E. E. (1992). “Total quality-oriented human resources management”, Organizational Dynamics, 29–41. ##
Brown, S.W., Burkhard, K.A., Goul, M., Smith-Daniels, V., Demirkan, H., & Rabinovich, E. (2010). “Moving forward and making a difference: Research priorities for the science of service”, Journal of Services Research, 13 (1), 4–36. ##
Chou, Y. K. (2006). “Three simple models of social capital and economic growth”, the Journal of Socio-Economics 35(3): 889–912. ##
Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makes organizations work. Harvard Business Press. ##
Coleman, J. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital”, the American Journal of Sociology, 94(1), 95–120. ##
Dai, W. D., Mao, Z., Zhaoc, X,. Anna S. Mattilada, A., S. (2015). “How does social capital influence the hospitality firm’s financial performance? the moderating role of entrepreneurial activities”, International Journal of Hospitality Management, 51, 42–55. ##
Dale, B. G., & Lees, J. (1986). The development of quality circle programmes. Sheffield: Manpower Services Commission. ##
Deming, W. E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. Massachusetts Institute of Technology Center, Cambridge, MA. ##
Dess, G.G., Robinson, R.B. (1984). “Measuring organizational performance in theabsence of objective measures: the case of the privately-held firm andconglomerate business unit”, Strateg. Manag, J. 5, 265–273. ##
Dhalgaard-Park, S.M., Chen, C.-K., Jang, J.-Y., Dhalgaard, J.J., (2013). “Diagnosing and Prognosticating the quality movement-a review on the 25 years quality literature (1987-2011)”, Total Quality & Business Excellence 24, 1-18. ##
Dickson, P. R. (2000). “Understanding the trade winds: the global evolution of production, consumption, and the Internet”, Journal of Consumer Research, 27, 115-22. ##
Ellinger, A. E., Bas, A. B. E., Ellinger, A. D., Wang, Y. L., & Bachrach, D. G. (2011). “Measurement of organizational investments in social capital: the service employee perspective”, Journal of Business Research, 64(6), 572-578. ##
Ellinger, A. E., Musgrove, C. C. F., Ellinger, A. D., Bachrach, D. G., Bas, A. B. E., & Wang, Y. L. (2013). “Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance”, Journal of Business Research, 66(8), 1124-1133. ##
Eren, S. S., Eren, M. Ş., Ayas, N., & Hacioglu, G. (2013). “The effect of service orientation on financial performance: The mediating role of job satisfaction and customer satisfaction”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 665-672. ##
Garvin, D. A. (1983). “Quality on the line”, Harvard Business Review, 61, 65–73. ##
George, W. R. (1990). “Internal marketing and organizational behavior: A partnership in developing customer-conscious employees at every level”, Journal of Business Research, 20(1), 63–70. ##
Haenlein, M., & Kaplan, A. (2004). “A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis”, Understanding Statistics, 4(3), 283-297. ##
Hamari, G., Hanner, N., Koivistoa, J. (2017). “Service quality explains why people use freemium services but not ifthey go premium: An empirical study in free-to-play games”, International Journal of Information Management, 37, 1449–1459. ##
Hashim, R., & Mahmood, R. (2011). “State of commitment to service quality among academic staffs' at Malaysian universities”, Canadian Journal on Scientific and Industrial Research, 2(2), 47–58. ##
Hitt, M. A., & Ireland, R. D. (2002). “The essence of strategic leadership: Managing human and social capital”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(1), 3–14. ##
Homburg, Christian, Hoyer, Wayne D. & Fassnacht, Martin (2002). “Service orientation of a Retailer’s business strategy: dimensions, Antecedents, and performance outcomes”, Journal of Marketing, 66(4):86–101. ##
Inman, R. A., Sal, R. S., Green Jr., K. W., Whitten, D., (2011). “Agile manufacturing: relationship to Just-in-time, operational performance and firm performance”, Journal of Operations Management 29, 343-355. ##
Ismail, A., Belli, R. F., Sohn, W., & Toussaint, L. (2002). “Internal consistency and reliability of a questionnaire assessing organizational innovation in two schools of dentistry”, Journal of Dental Education, 66(4), 469-477. ##
Jacobs, J. (1965). The Death and Life of Great American Cities. Penguin Books, London. ##
Juran, J.M., (1988). Juran on planning for quality. Collier Macmilan, London. ##
Kaasa, A. (2009). “Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level”, Technovation, 29(3), 218-2##     
Kelley, S. W. (1992). “Developing customer orientation among service employees”, Journal of the Academy of Marketing Science, 20, 27–36. ##
Klingenberg, B., Timberlake, R., Geurts, T.G., Brown, R.J., (2013). “The relationship of operational innovation and financial performance-A critical perspective”, International Journal of Production Economics 142, 317-323. ##
Koech, C. S & Makori, M. (2014). “Effects of innovation orientation on financial performance of Commercial Banks in Kenya: A Case of National Bank of Kenya”, European Journal of Business Management, 2(1), 161-173. ##
Kundu, Sumit K. & Katz, Jerome A. (2003). “Born-International SMEs: BI-Level Impacts of Resources and Intentions”, Small Business Economics, 20(1): 25–47. ##
Laperche, B., Lefebvre, G., & Langlet, D. (2011). “Innovation strategies of industrial groups in the global crisis: Rationalization and new paths”, Technological Forecasting & Social Change, 78, 1319-1331. ##
Lashley, C. (2001). Empowerment: HR strategies for service excellence. Oxford: Butterworth-Manpower Services Commission. ##
 Lesser, E. L. & Storck, J. (2001). “Communities of practice and organizational performance”, IBM systems Journal, 40, (4), 830-844. ##
Manu, Franklyn A. (1992). “Innovation Orientation, Environment and Performance: A Comparison of U.S. and European Markets”, Journal of International Business Studies, 23(2), 333–59. ##
Manu, Franklyn A. and Sriram, Ven (1996). “Innovation, Marketing Strategy, Environment, and Performance”, Journal of Business Research 35(1):79–91. ##
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1999). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, Academy of Management Review, 23(2), 242–266. ##
Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan, D. L. (2004). “Responsive and Proactive Market Orientation and New‐Product Success”, Journal of product innovation management, 21(5), 334-347. ##
O’Neill, Hugh M., Pouder, Richard W. and Buchholtz, Ann K. (1998). “Patterns of Diffusion of Strategies across Organizations: Insights from the Innovation Diffusion Literature”, Academy of Management Review 23(1):98–114. ##
O’Neill, P., Sohal , A., Teng, C., W. (2016). “Quality management approaches and their impact on firms’ financial performance-An Australian study”, International Journal of Production Economics.  171(3), 381-393. ##
   O'Neill, P., Sohal, A., (1998). “Business process reengineering: application and success-an Australian study”, International Journal of Operations and Production Management 18, 832-864. ##
Ostrom, A. L., Bitner, M. J., Brown, S. W., Burkhard, K. A., Goul, M., Smith-Daniels, V., et al. (2010). “Moving forward and making a difference: Research priorities for the science of service”, Journal of Services Research, 13(1), 4–36. ##
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). “A conceptual model ofservice quality and its implications for future research”, Journal of Marketing, 49, 41–50.Fall. ##
Parto, A., Sofian, S., Saat, M., M. (2016). “The impact of enterprise resource planning systems on financial performance in developing county”, International Review of Management and Business Research, 5(1), 176-187. ##
Peccei, R., & Rosenthal, P. (1997). “The antecedents of employee commitment to customer service: Evidence from a UK service context”, International Journal of Human Resource Management, 8(1), 66–86. ##
Rust, R. (2004). “Editorial: A call for a wider range of service research”, Journal of Service Research, 6(3), 211. ##
Sanchez-Famoso, V., Akhter, N., Iturralde, T., Chirico, F., & Maseda, A. (2015). Is non-family social capital also (or especially) important for family firm performance?, Human Relations. ##
Sanchez-Famoso, V., Maseda, A., & Iturralde, T. (2014). “The role of internal social capital in organizational innovation. An empirical study of family firms”, European Management Journal, 32 (6), 251-262. ##
Shahin, A. (2011). “An Investigation on the Influence of Total Quality Management on Financial Performance the Case of Boutan Industrial Corporation”, International Journal of Business and Social Science, 2, (15), 105-112. ##
Siguaw, J., A. Simpson, P., M. Enz, C., A. (2006). “Conceptualizing Innovation Orientation: A Framework for Study and Integration of Innovation Research”, Journal of Product Innovation Management, 23(6), 556–574. ##
Stam, W., Arzlanian, S., Elfring, T. (2014). “Social capital of entrepreneurs and smallfirm performance: a meta-analysis of contextual and methodological moderators”, J. Bus. Ventur. 29, 152–173. ##
Totterdell, P., Desmond, L., Kamal B., Chris, C., Toby, W. (2002). “An investigation on the contents and consequences of major organizational innovations”, International Journal of Innovation Magazine, 63-68. ##
Tsai, W.M.-H., MacMillan, I.C., Low, M. B. )1991(. “Effects of Strategy and Environment on Corporate Venture Success in Industrial Markets”, Journal of Business Venturing 6, 9-28. ##
Ussahawanitchakit, P. (2008). “Impacts of organizational learning on innovation orientation and firm efficiency: An empirical assessment of accounting firms in thailand”, International Journal of Business Research, 8(4), 321-332. ##
Venkatraman, N., Ramanujam, V., (1986). “Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches”, Academy of Management Review 11(4), 801-814. ##
Wang, G. L. (2011). “A study of how the internal-service quality of international tourist hotels affects organizational performance: using employees' job satisfaction as the mediator”, Journal of Global Business Management, 7(2), 1. ##
Zehir, C., Altindag, E., Acar, A., Z. (2011). “The effects of relationship orientation through innovation orientation on firm performance: an empirical study on Turkish family-owned firms”, 7th International Strategic Management Conference, 24, 896–908. ##
Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2002). “Service quality delivery through web sites: a critical review of extant knowledge”, Journal of the academy of marketing science, 30(4), 362-375. ##