بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور، تهران

چکیده

این پژوهش کمی، با هدف بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی بین دانش‏­آموزان دبیرستانی شهر بوشهر انجام شده است. داده‌های این پژوهش به روش پیمایشی و شیوه‏ی گردآوری آنها استفاده از پرسشنامه‏ بوده است. جامعه‏‏ی آماری پژوهش تمام دانش‏آموزان دبیرستان‌های شهر بوشهر بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 400 نفر به­عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه‏گیری‏ به شیوه‏ی تصادفی طبقه‏ای چند مرحله‏ای، بوده است. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده‌های پژوهش از نرم­افزار SPSSاستفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می‏دهد که بین متغیر وابسته‏ یعنی میزان گرایش دانش­آموزان به خشونت کلامی و متغیرهای مستقل جامعه­پذیری، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و نظارت والدین، همبستگی وجود دارد. این متغیرها تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی در این حوزه‌ی پژوهشی می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Contexts Affecting Tendency on Verbal Violence among High School Students in Bushehr City

نویسنده [English]

  • daryoush rezapour
چکیده [English]

This research studies some social affecting agents to tendency the verbal violence among high school students in Bushehr city. The methodology of this study was survey and used a questionnaire. Population of this study was all high school students in the city of Bushehr and 400 persons determined as the sample size with using Lin table. The method of sampling was a multi-stage stratified random sampling. Validity and reliability were obtained using Cronbach's Alpha and spss software for data analysis data were used. Stepwise regression analysis showed that among tendency to verbal violence as a dependent variable and socialization, socio-economic status and parental control as independent variables are correlated. These variables are the most influential factors on verbal violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal Violence
  • students
  • Socialization
  • Socio-Economic Status
  • Bushehr City
احمدی، حبیب (1387). جامعه­شناسی انحرافات، تهران: انتشارات سمت. ##
بازرگان، زهرا و صادقی، ناهید و غلامعلی، مسعود (1382). "بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران"، مجله­ی روان­شناسی و علوم تربیتی، سال سی و سوم، شماره‌ی 1. ##
بنی­اسدی، علی­اکبر (1383). بررسی انحرافات اجتماعی ناشی از بیکاری در استان سمنان، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان. ##
سلیمی، علی و داوری، محمد (1380). جامعه­شناسی کجروی. قم: پژوهشکده­ی حوزه و دانشگاه. ##
صدیق سروستانی، رحمت­اله (1387). جامعه­شناسی انحرافات، تهران: انتشارات سمت. ##
کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1378). نظریه­های بنیادی جامعه­شناختی، ترجمه­ی فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی. ##
کریمی، فاطمه (1390). "بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدید آورنده­ی آن از نظر دانش­آموزان و معلمان"، پژوهشنامه­ی حقوق، سال دوم. ##
گود، ویلیام (1352). جامعه و خانواده، ترجمه­ی ویدا ناصحی، تهران: ترجمه و نشر کتاب. ##
عاشوری، علی (1382). آسیب­ها و جامعه­ی امروزی، تهران: انتشارات ناقوس. ##

علمی، محمود؛ تیغ­زن، خدیجه و باقری، ربابه (1387). "تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر عجب­شیر)"، مجموعه مقالات دومین همایش جامعه­ی ایمن شهر تهران. ##

محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم، چاپ اول، انتشارات آن. ##
مساواتی آذر، مجید (1374). آسیب­شناسی اجتماعی ایران: جامعه شناسی انحرافات، تبریز: نشر نوبل. ##
 
Jina, S. Yoon, J. N. Hughes, T. A. Cavell, B. Thompson (2000). “Social cognitive differences between aggressive-rejected and aggressive-non rejected children”, Journal of school psychology. 38(6):551-570. ##
Hajet, M. R. (1994). “Development pathways to violence: A psychodynamique paradigm”, Peace Psychology Review 1(6); 176-195. ##
Lorenz, K. (1993). On aggression, copyright (e) by Dr.G. Bosotha schoelar Verlag, Vienna. ##
Lin N. (1976). “Foundation of social research”, 1st Ed. New York: McGraw-Hill Book Company. 446-458. ##